Aller au contenu

Afriken-Ameriken

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Afriken Ameriken, ke yo rele tou Nwa ameriken oswa, pi raman, Afriken-Ameriken yo, se sitwayen nan Etazini nan desandan total oswa pasyèl soti nan Afrik nwa. A vas majorite afriken-ameriken se yon desandan esklav depòte ant sèzyèm syèk ak kòmansman diznevyèm syèk.

Pou yon bon bout tan viktim esklavaj, segregasyon rasyal ak diskriminasyon, rekonstriksyon aprè Gè Sesesyon la, dezagregasyon ak mouvman dwa sivik yo tout etap pou rekonèt dwa Afriken-Ameriken yo. Asansyon nan Barack Obama - pitit gason yon Kenyan nwa ak yon Amerikèn blanch - nan tèt Etazini yo, an 2009, se soti nan yon sèten pwen de vi nan fen evolisyon sa a depi lontan, men se pa anpeche ke pi defize Afriken-Ameriken klas yo toujou konfwonte avèk rasis ak diskriminasyon.

Denominasyon

Byenke tèm "Afriken Ameriken" (nan angle ː African American oswa African-American) te itilize nan lane 1782,[1] men li te vilgarize pa Malcolm X sèlman nan ane 1960 yo, anvan li vin yon ekspresyon komen nan fen ane 1980 yo. Objektif li se te defini Ameriken ki gen koulè po nwa pa yon orijin, menm jan yo se sitwayen ki gen yon orijin italyèn oswa ilandèz, e pa sèlman pa koulè yo. Se kategori sa a ki itilize pa Biwo resansman ameriken ansanm ak tèm "Black" (an franse ː nwa a "[2]) yo devlope fòmilè ofisyèl pou prepare estatistik oswa sipòte politik diskriminasyon pozitif.

Istwa

Epòk kolonyal

Benjamin Banneker (1731-1806), astwonòm ak editè ameriken, pitit esklav.

Premye esklav afriken yo te debake nan kòmansman 17 yèm syèk la nan trèz koloni angle nan Amerik dinò. Soti nan tan sa a, nou ka obsève kwazman avèk blan yo. Pandan Lagè Endepandans Amerikèn an, sòlda nwa, esklav oswa lib, te patisipe nan konfli a sou toulède bò yo, lwayalis ak ensije. Yo estime ke 5,000 Afriken-Ameriken te goumen ansanm avèk Ameriken blan [3] ak plizyè nan yo te libere. Nan lane 1779, anviwon 10,000 moun nwa te rejwenn lame britanik la [4].

Revolisyon Ameriken an mete plas ak estati nwa nan sosyete a nan kè de deba politik yo. Moun Nwa yo rive jwenn yon emansipasyon relatif nan eta nan sant (Philadelphia) ak Nouvè Angletè [4]. Esklavaj te aboli nan lane 1777 nan Vermont [5],[6] , nan lane 1780 nan Pennsylvania [6] , nan lane 1783 nan Masachosèt.

Kongrè Kontinantal la diskite entansman esklavaj. Thomas Jefferson , nan Deklarasyon Endepandans amerikèn an , te pito inyore sijè a, konsa yo pa fache rejyon sid yo ki te rete nan ekonomi plantasyon an. Si Konstitisyon Ameriken an te fonde baz demokratik yo nan nouvo Repiblik la, li ekskli moun nwa ki soti nan dwa pou yo vote, osi byen ke fanm, Ameriken natif natal yo ak pòv yo.

Etazini esklavajis

Abolisyon esklavaj

Ginaj koton an 1869.

Depi 1770, sosyete Quaker Nouvèl Angletè te entèdi tout pratik esklavajis. Se sèlman kèk eta nan Nò a ki ap deplase rapidman nan direksyon pou abolisyon esklavaj la Vèmont te entèdi li depi 1777.[5] Nan lane 1807, komès esklav nwa te ofisyèlman aboli nan Etazini yo. Nan lane 1820 yo Female Anti-slavery Society (Sosyete Fi Anti-Esklavaj) te denonse esklavaj. Nan lane 1863 pandan Gè Sivil amerikèn an, Prezidan Abraham Lincoln te siyen Pwoklamasyon Emansipasyon ki deklare lib tout esklav k ap viv sou teritwa Konfederasyon Sid la ki pa anba kontwòl Inyon an. Nan lane 1865 se pibliye 13yèm amandman ki entèdi esklavaj aprè lagè sa a.[7]

Aprè lagè a, pifò nan "inivèsite yo tradisyonèlman nwa" yo te kreye pou akèyi etidyan Afriken-Ameriken refize sou kanpis blan. [8]

Pa te gen okenn rekizisyon oswa konfiskasyon, pa gen okenn plantasyon divize oswa fragmenté. Okontrè, Prezidan Andrew Johnson gen moun nwa yo ekspilse nan tè ke kèk jeneral nòdis te distribye yo. Anjeneral, estrikti ekonomik nan Sid la, ki bati sou karakteristik rasis, se konplètman konsève. Sistèm kare, yon fòm eksplwatasyon souvan touprè esklavaj. se kreye pou moun nwa.[9]

Segregasyon rasyal

Aprè 1865, yon gwo kantite ansyen esklav yo te twouve yo san travay e anpil plantè te vini pov. Lè sa a, kòmanse yon egzòd anmas nan Afriken-Ameriken nan lavil yo endistriyèl nan nò a nan peyi a. La Gè Sesesyon te kite resantiman nan Sid Eta sid yo aprè fen okipasyon militè a, segregasyon te etabli pou pè metisaj ak sikoz vyòl la nan fanm blanch pa nonm afriken. lwa yo Jim Crow etabli devlopman separe, men egal, setadi, segregasyon nan plas piblik.

Eta sid yo te tou pran avantaj sou peryòd la pou vote pou Kòd Nwa, ki mete restriksyon grav sou dwa nan ki fèk lib Afriken-Ameriken. Yo adopte yon seri de lwa ki entèdi posesyon zam pa nwa, dwa pou reyinyon aprè solèy kouche, ak "ochomaj". Nan Mississippi, lwa a entèdi yo pou yo posede tè. Nan Kawolin disid, li entèdi yo soti nan pratike nenpòt ki okipasyon "atistik, komèsyal oswa endistriyèl" , sèlman ki pèmèt yo vin domestik oswa valè agrikòl yo. Plizyè eta (osi byen ke nan Nò a, tankou Nou Yòk) anpeche yo gen dwa vote anba diferan rezon (vot sansitè, entèdiksyon vot pou analfabèt, elatriye). ) [9].

Nwa yo tou viktim vyolans, lenchaj ak rayi nan Ku Klux Klan la. Tout moun nan Lwizyana travèse pa bann ame ki fwete, bat oswa touye nwa avèk enpinite. Nan kòmansman ane 1870 yo, lig sa yo te rive 25,000 manm . Daprè Jeneral Philip Sheridan, gouvènè militè nan rejyon an, plis pase 3,500 moun nwa yo te touye nan 10 ane sa yo aprè lagè a [9] .

Gwo migrasyon (1916-1930)

Nan mwa septanm 1909, nan repons a revòlt rasyal Springfield ak plis lajman vyolans anti-Nwa, yon gwoup refòmatè ki gen ladan W.E.B. Du Bois ak John Dewey te vin ansanm yo te jwenn Asosyasyon Nasyonal pou Avansman nan moun ki gen koulè[9] .

Pandan premyè mwatye nan ventyèm yo syèk, plizyè milyon Afriken-Ameriken kite sid Etazini yo rantre nan Nò a, Midwès ak lwès peyi a nan yon mouvman li te ye tankou Gwo migrasyon (1916-1930).[10] Yo espere chape segregasyon an ak vyolans yo toujou soufri nan Sid la, aksè nan dwa pou vote ak pi bon kondisyon lavi. Dinamis endistriyèl la nan Nò a, bezwen yo travay ki soti nan entansifye nan pwodiksyon militè pandan Premye Gè Mondyal la ofri kondisyon sa a vag migratè.

Sòti nan 1910 a 1930, popilasyon an nwa nan vil yo nan Chikago, Nouyòk, ak Filadelfi ogmante de 226,000 a 902,000 moun.[11] Konsantrasyon an nan moun nwa nan lavil yo pi gwo nò mennen nan fòmasyon an nan katye avèk gwo majorite Afriken Ameriken kòm bò sid nan Chikago oswa Harlem nan Nou Yòk.

Gwo Migrasyon an akonpaye pa yon transfè enpòtan kiltirèl : Fòm espesifik mizik nan sid peyi a, tankou bougi-woogie oswa blues, ap gaye nan nò a. Sant gravite mizik djaz soti nan Nouvèl Olean Chikago ak Nouyòk. Katye Harlem nan Nouyòk se bèso nan yon mouvman kiltirèl. Li te ye tankou Renesans la Harlem, non li te rekonèt toutpatou nan peyi a. Ekriven Zora Neale Hurston, Langston Hughes, Claude McKay, Richard Wright ak atis Lois Mailou Jones, William H. Johnson, Romare Bearden ak Jacob Lawrence se reprezantan prensipal yo.

Dwa Sivik ak mach nan direksyon pou egalite

Nan nivo politik la, premye manm nwa yo nan Kongrè Etazini an te eli anba etikèt la Repibliken nan mwa novanm 1868, twa (3) ane aprè abolisyon esklavaj la. Se sèlman an 1934 ke Pati Demokrat la te prezante premye kandida nwa li yo.

Soti nan 1936 ak 1966, omwen 2,800 moun nwa yo te asasinen nan lenchaj.[9]

Pandan Gwo Depresyon ane 1930 yo, Afriken-Ameriken yo te sitou afekte pa chomaj ak povrete. Si New Deal (Nouvo Kontra) a ki te lanse pa Prezidan Franklin Delano Roosevelt pa te bay pou okenn dispozisyon patikilyè pou yo, Ameriken nwa te pran avantaj nan divès pwogram ak èd federal pou egzanp, yo benefisye de yon tyè nan benefis lojman. Li se soti nan tan sa a yo ke yo chanje afilyasyon politik yo, vire plis nan direksyon pou pati a nan Roosevelt, pati demokrat la.

Sitiyasyon Afriken Ameriken yo ap amelyore tou dousman  : entegrasyon sosyal yo pwogrese gras a lame a pandan Dezyèm Gè Mondyal la ( 700 000 Nwa nan Lame a an 1944 [12] . Konfli a ak fòs yo Aks gen tandans inifye nasyon an, [13] menm si revòlt rasyal te pete nan 1943. Roosevelt ap pran mezi pou limite diskriminasyon nan administrasyon federal la ( Dekrè Egzekitif 8802 [12] ). Nan lane 1942, Kongrè Egalite a te fonde pou lite kont diskriminasyon nan bilding piblik nan nò peyi a [12] . Gran Migrasyon an kòmanse nan peryòd antdegè la kontinye  : Plizyè mil moun nwa kite Sid la pou travay nan metwopòl Kalifòni yo . An 1941, pa menase pou òganize yon gwo mach pwotestasyon sou kapital la, lidè sendika yo ki gen ladan Asa Philip Randolph jwenn nan men gouvènman an yon desegregasyon nan faktori nan Nò a.

Premye mezi kont segregasyon an pran nan eta sid yo aprè Dezyèm Gè Mondyal la , yo bay efò lagè Ameriken Afriken yo nan lame peyi a. An 1949, lame a antre nan yon faz desegregasyon total [14] . Gras a efò avokaA ariken-Aaeriken Thurgood Marshall ak NAACP a , segregasyon lekòl la te deklare kenonstitisyonèl pa Tribinal Siprèm lantazini an 1954 ( Brown v. Komisyon Konsèy Edikasyon an ). Lòt lwa Jim Crow yo te aboli pa Lwa sou Dwa Sivil 1964 ak Lwa sou Dwa Vòt la .

Ane 1960 yo te make pa figi Martin Luther King Jr. (1929-1968) ki te òganize ak dirije mach pou dwa pou vote , travay minorite yo, ak lòt dwa sivik debaz pou Afriken Ameriken yo. Li se pi byen konnen pou diskou li " I have a dream " (Mwen gen yon rèv), lage sou 28 out 1963 devan Lincoln Memorial nan Wachinton pandan mach la pou travay ak libète. Li rankontre John F. Kennedy ki sipòte l nan batay kont diskriminasyon rasyal. Martin Luther King ak mouvman dwa sivikyo pa apresye pa opinyon piblik la ak mach la rejte pa de (2) tyè de Ameriken yo. Daprè enkèt fèt pa The New York Times nan lane 1964, Nouyòkè yo wè Martin Luther King kòm yon "ekstremis" ak konsidere "twòp" reklamasyon dwa sivik [15] . Desegregasyon an pran yon vire vyolan avèk anpil asasina, revòlt nan kèk vil ak geto ː ant 1965 ak 1968, vyolans lan te kite 250 mouri ak 8,000 blese toupatou nan peyi a. An 1968, yon rapò Komisyon Kerner te envestige kòz vyolans sa yo e se pwen depa pou politik diskriminasyon pozitif .

Epòk kontanporèn

Pati Black Panther Party te fonde an 1966. Nan lane 1973, Bobby Seale kouri pou BPP nan Oakland City Hall (Kalifòni), ki konsantre sou sèvis sosyal ak politizasyon nan kominote a nwa. Li vin 19.26% nan vòt la ak ki kalifye pou dezyèm vòt lan, kote li echwe sepandan[16] .

Diskriminasyon pozitif (aksyon afimatif )

Premye a yo itilize fraz la Aksyon Afimatif se Prezidan ameriken John Fitzgerald Kennedy ; li te Lè sa a, pran sou pa siksesè li nan Maison Blanche lan , Lyndon B. Johnson. Lide yo te ke, malgre lwa egalite, moun nwa ta lag dèyè rès la nan popilasyon an amerikèn an. Objektif la se te moun ki Nwa plis reprezante nan travay kalifye, inivèsite, medya yo, ak sou sa. Depi ane 1960 yo, yo te travay preferansyèl prezante. Men, sa a se nan okenn fason yon politik kota Nan lane 2003, Tribinal Siprèm lan te kondane prensip kota yo kòm kontrè ak egalite devan lalwa ak konpetisyon gratis. Rezilta yo konsidere kòm konvenk nan Etazini yo Nan lane 1960, 13% Afriken-Ameriken yo te fè pati klas mwayèn yo, ak 66% nan 2000. Kantite nwa ki nan klas presegondè a te kat (4) fwa pi plis e kantite nwa pòv yo te mwatye mwatye.[17] Diferans etnik yo tou pi fò nan Amerik Latin nan, ki kanmenm gen yon repitasyon pou konjeksyon.

Reprezantasyon politik

Premye eli nwa yo parèt pandan peryòd sa yo rele nan Rekonstriksyon an , jis apre Gè Sivil la, ak nan mitan lòt moun de eli Afriken Ameriken nan Sena Etazini an. Hiram Rhodes Revels ak Blanche Bruce , tou de eli nan Mississippi. Men, kontwòl nan eta sid yo pa demokrat yo konsèvatif (rachè yo), konpwomi an nan 1877 ak nan fen okipasyon militè a, vyolans la, entimidasyon a dekouraje moun nwa yo vote ak fwod yo elektoral make nan fen sa a ... peryòd. Kòmanse segregasyon an disparèt nenpòt reprezantasyon elektif Afriken-Ameriken yo.

Nou dwe tann batay pou dwa sivil ak fen segregasyon nan eta sid yo pou wè Afriken Ameriken ankò nan politik nan fen ane 1960 yo. Se konsa, an 1968, Shirley Chisholm te premye Afriken-fanm Ameriken eli nan Kongrè a. An 1972, li te kouri pou nominasyon Demokratik la pou eleksyon prezidansyèl,[18] men George McGovern te bat li. An 2009, Barack Obama te vin premye prezidan an Afriken-Ameriken nan peyi Etazini a, apre senkyèm Afriken-Ameriken an eli nan Sena a[19]

Vòt popilasyon Afriken-Ameriken an pandan eleksyon prezidansyèl yo
Ane Afriken Ameriken Nasyonal
Demokrat (%) Repibliken (%) Lòt (%) Demokrat (%) Repibliken (%) Lòt (%)
1976 [20] 83 17 0 50 48 2
1980 [21] 83 14 3 41 51 8
1984 [22] 91 9 0 41 59 0
1988 [23] 89 11 0 46 53 1
1992 [24] 83 10 7 43 37 19
1996 [25] 84 12 4 49 41 9
2000 [26] 90 10 0 48 48 2
2004 [27] 88 11 1 48 51 1
2008 [28] 95 4 1 53 45 2
2012 [29] 93 6 1 51 47 2
2016 [30] 89 8 3 48 46 6

Demografi

Evolisyon popilasyon an

Pousantaj Afriken-Ameriken pa eta an 2010 : Modèl:Début de colonnes Modèl:Légende/Début Modèl:Légende Modèl:Légende Modèl:Légende Modèl:Légende Modèl:Légende Modèl:Légende Modèl:Légende Modèl:Légende Modèl:Légende Modèl:Légende/Fin Modèl:Fin de colonnes
Pousantaj Afriken-Ameriken pa konte an 2000
Popilasyon afriken-ameriken nan resansman an ,
Ane Se sèlman Ameriken Afriken yo Metis afriken-ameriken Esklavaj
Nonm % nan popilasyon Nonm % nan popilasyon Esklav Lib
Nonm % Nonm %
1790 757,208 19.3 697,681 92.1 59,727 7.9
1800 1,002,037 18.9 893,602 89.2 108,435 10.8
1810 1,377,808 19.0 1,191,362 86.5 186,446 13.5
1820 1,771,656 18.4 1,538,022 86.8 233,634 13.2
1830 2,328,642 18.1 2,009,043 86.3 319,599 13.7
1840 2,873,648 16,8 2,487,355 86.6 386,293 13.4
1850 3,638,808 15.7 3,204,313 88.1 434,495 11.9
1860 4,441,830 14.1 3,953,760 89.0 488,070 11.0
1870 4,880,009 12.7
1880 6,580,793 13.1
1890 7,488,788 11.9
1900 8,833,994 11.6
1910 9,827,763 10.7
1920 10 463 131 9.9
1930 11,891,143 9.7
1940 12,865,518 9.8
1950 15,042,286 10.0
1960 18,871,831 10.5
1970 22,580,289 11.1
1980 26,495,025 11.7
1990 29,986,060 12.1
2000 34 658 190 12.3 1,761,244 0.6
2010 38,929,319 12.6 3,091,424 1.0

Resansman popilasyon an pa obligatwa nan Etazini.[31] Se referans a nan " ras " ki baze, depi 1960, sou prensip la nan idantifikasyon pwòp tèt ou [2] Anplis, "ras la" pa endike sou nenpòt ki dokiman idantite (lisans pou kondwi, kat sekirite sosyal oswa paspò). Li posib tou pou chwazi plizyè " ras " reprezante reprezantasyon li yo depi resansman 2000.[32]

Moun ki gen zansèt yo te pote kòm esklav soti nan Lafrik nan Karayib la oswa nan Amerik Latin nan, men ki te vin Etazini yo kòm moun ki lib, klasifye tèt yo kòm Afriken-Ameriken oswa nan yon lòt kategori, ki moun ki ka Amerik Latin nan, Ameriken ayisyen oswa Karayib-Ameriken an.

Daprè estimasyon ofisyèl 2005, apeprè 39,9 millions Afriken-Ameriken ap viv nan Etazini yo, oswa 12.9% nan popilasyon total la. 54.8% abite nan Etazini Sid yo, 17.6% nan Nòdès la, 18.7% nan Midwès la ak sèlman 8.9% nan eta Lwès yo. 88% ap viv nan zòn iben yo. Avèk plis pase twa milyon rezidan nwa, Nouyòk gen pi gwo popilasyon iben nwa nan Etazini. Pami vil ki gen plis pase 100,000 moun, Gary nan Indiana gen pousantaj ki pi wo nan moun ki rete nwa (84%), ki te swiv atansyon pa Detroit nan Michigàn (82%). Nouvèl Olean nan Lwiziana (67%), Baltimore nan Merilann (64%), Atlanta nan Djòdji (61%) ak Wachintòn (60%) se sant enpòtan tou nan popilasyon nwa.

Eta/teritwa 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Etazini 19,3 % 18,9 % 19,0 % 18,4 % 18,1 % 16,8 % 15,7 % 14,1 % 12,7 % 13,1 % 11,9 % 11,6 % 10,7 % 9,9 % 9,7 % 9,8 % 10,0 % 10,5 % 11,1 % 11,7 % 12,1 % 12,3 % 12,6 %
Alabama 41,4 % 29,0 % 33,2 % 38,5 % 43,3 % 44,7 % 45,4 % 47,7 % 47,5 % 44,8 % 45,2 % 42,5 % 38,4 % 35,7 % 34,7 % 32,0 % 30,0 % 26,2 % 25,6 % 25,3 % 26,0 % 26,2 %
Alaska 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 3,0 % 3,0 % 3,4 % 4,1 % 3,5 % 3,3 %
Arizona 0,3 % 0,3 % 0,4 % 1,5 % 1,5 % 1,0 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 3,3 % 3,0 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 4,1 %
Akennsas 13,0 % 11,7 % 15,5 % 20,9 % 22,7 % 25,6 % 25,2 % 26,3 % 27,4 % 28,0 % 28,1 % 27,0 % 25,8 % 24,8 % 22,3 % 21,8 % 18,3 % 16,3 % 15,9 % 15,7 % 15,4 %
Kalifòni 1,0 % 1,1 % 0,8 % 0,7 % 0,9 % 0,7 % 0,9 % 1,1 % 1,4 % 1,8 % 4,4 % 5,6 % 7,0 % 7,7 % 7,4 % 6,7 % 6,2 %
Kolorado 0,1 % 1,1 % 1,3 % 1,5 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,5 % 2,3 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 3,8 % 4,0 %
Konèktikòt 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,9 % 2,7 % 2,6 % 2,1 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,5 % 1,8 % 1,9 % 2,7 % 4,2 % 6,0 % 7,0 % 8,3 % 9,1 % 10,1 %
Delawè 21,6 % 22,4 % 23,8 % 24,0 % 24,9 % 25,0 % 22,2 % 19,3 % 18,2 % 18,0 % 16,8 % 16,6 % 15,4 % 13,6 % 13,7 % 13,5 % 13,7 % 13,6 % 14,3 % 16,1 % 16,9 % 19,2 % 21,4 %
Wachintòn 30,4 % 33,1 % 31,2 % 30,1 % 29,1 % 26,6 % 19,1 % 33,0 % 33,6 % 32,8 % 31,1 % 28,5 % 25,1 % 27,1 % 28,2 % 35,0 % 53,9 % 71,1 % 70,3 % 65,8 % 60,0 % 50,7 %
Florid 47,1 % 48,7 % 46,0 % 44,6 % 48,8 % 47,0 % 42,5 % 43,7 % 41,0 % 34,0 % 29,4 % 27,1 % 21,8 % 17,8 % 15,3 % 13,8 % 13,6 % 14,6 % 16,0 %
Djòdji 35,9 % 37,1 % 42,5 % 44,4 % 42,6 % 41,0 % 42,4 % 44,0 % 46,0 % 47,0 % 46,7 % 46,7 % 45,1 % 41,7 % 36,8 % 34,7 % 30,9 % 28,5 % 25,9 % 26,8 % 27,0 % 28,7 % 30,5 %
Awayi 0,2 % 0,4 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % 1,8 % 2,5 % 1,8 % 1,6 %
Aydawo 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,6 %
Ilinwa 7,4 % 6,4 % 2,5 % 1,5 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % 1,8 % 1,9 % 2,8 % 4,3 % 4,9 % 7,4 % 10,3 % 12,8 % 14,7 % 14,8 % 15,1 % 14,5 %
Indiana 4,4 % 2,6 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 0,8 % 1,5 % 2,0 % 2,1 % 2,3 % 2,2 % 2,8 % 3,5 % 3,6 % 4,4 % 5,8 % 6,9 % 7,6 % 7,8 % 8,4 % 9,1 %
Ayowa 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1,2 % 1,4 % 1,7 % 2,1 % 2,9 %
Kannzas 0,6 % 4,7 % 4,3 % 3,5 % 3,5 % 3,2 % 3,3 % 3,5 % 3,6 % 3,8 % 4,2 % 4,8 % 5,3 % 5,8 % 5,7 % 5,9 %
Kèntòki 17,0 % 18,6 % 20,2 % 22,9 % 24,7 % 24,3 % 22,5 % 20,4 % 16,8 % 16,5 % 14,4 % 13,3 % 11,4 % 9,8 % 8,6 % 7,5 % 6,9 % 7,1 % 7,2 % 7,1 % 7,1 % 7,3 % 7,8 %
Lwiziana 55,2 % 51,8 % 58,5 % 55,0 % 50,7 % 49,5 % 50,1 % 51,5 % 50,0 % 47,1 % 43,1 % 38,9 % 36,9 % 35,9 % 32,9 % 31,9 % 29,8 % 29,4 % 30,8 % 32,5 % 32,0 %
Mèn 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 1,2 %
Merilann 34,7 % 36,7 % 38,2 % 36,1 % 34,9 % 32,3 % 28,3 % 24,9 % 22,5 % 22,5 % 20,7 % 19,8 % 17,9 % 16,9 % 16,9 % 16,6 % 16,5 % 16,7 % 17,8 % 22,7 % 24,9 % 27,9 % 29,4 %
Masachosèt 1,4 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 0,9 % 0,8 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,6 % 2,2 % 3,1 % 3,9 % 5,0 % 5,4 % 6,6 %
Michigàn 3,7 % 3,0 % 2,1 % 0,8 % 0,3 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 1,6 % 3,5 % 4,0 % 6,9 % 9,2 % 11,2 % 12,9 % 13,9 % 14,2 % 14,2 %
Minesota 0,6 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,7 % 0,9 % 1,3 % 2,2 % 3,5 % 5,2 %
Misisipi 41,5 % 47,0 % 44,1 % 48,4 % 52,3 % 51,2 % 55,3 % 53,7 % 57,5 % 57,6 % 58,5 % 56,2 % 52,2 % 50,2 % 49,2 % 45,3 % 42,0 % 36,8 % 35,2 % 35,6 % 36,3 % 37,0 %
Misouri 17,6 % 15,9 % 18,3 % 15,6 % 13,2 % 10,0 % 6,9 % 6,7 % 5,6 % 5,2 % 4,8 % 5,2 % 6,2 % 6,5 % 7,5 % 9,0 % 10,3 % 10,5 % 10,7 % 11,2 % 11,6 %
Montana 0,9 % 0,9 % 1,0 % 0,6 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,4 %
Nebraska 0,3 % 0,6 % 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,5 % 2,1 % 2,7 % 3,1 % 3,6 % 4,0 % 4,5 %
Nevada 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 2,7 % 4,7 % 5,7 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 8,1 %
Nou Anpchi 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 1,1 %
Nou Jèze 7,7 % 8,0 % 7,6 % 7,2 % 6,4 % 5,8 % 4,9 % 3,8 % 3,4 % 3,4 % 3,3 % 3,7 % 3,5 % 3,7 % 5,2 % 5,5 % 6,6 % 8,5 % 10,7 % 12,6 % 13,4 % 13,6 % 13,7 %
Nou Meksiko 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,8 % 1,2 % 0,8 % 0,5 % 1,6 % 0,7 % 0,9 % 1,2 % 1,8 % 1,9 % 1,8 % 2,0 % 1,9 % 2,1 %
Nou Yòk 7,6 % 5,3 % 4,2 % 2,9 % 2,3 % 2,1 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,4 % 1,5 % 1,9 % 3,3 % 4,2 % 6,2 % 8,4 % 11,9 % 13,7 % 15,9 % 15,9 % 15,9 %
Karolin dinò 26,8 % 29,4 % 32,2 % 34,4 % 35,9 % 35,6 % 36,4 % 36,4 % 36,6 % 38,0 % 34,7 % 33,0 % 31,6 % 29,8 % 29,0 % 27,5 % 25,8 % 24,5 % 22,2 % 22,4 % 22,0 % 21,6 % 21,5 %
Dakota dinò 1,0 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 1,2 %
Owayo 0,5 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % 1,1 % 1,3 % 1,6 % 2,4 % 2,5 % 2,4 % 2,3 % 2,3 % 3,2 % 4,7 % 4,9 % 6,5 % 8,1 % 9,1 % 10,0 % 10,6 % 11,5 % 12,2 %
Oklawoma 8,4 % 7,0 % 8,3 % 7,4 % 7,2 % 7,2 % 6,5 % 6,6 % 6,7 % 6,8 % 7,4 % 7,6 % 7,4 %
Oregon 0,5 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,8 % 1,0 % 1,3 % 1,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 %
Pènsilvani 2,4 % 2,7 % 2,9 % 2,9 % 2,8 % 2,8 % 2,3 % 2,0 % 1,9 % 2,0 % 2,0 % 2,5 % 2,5 % 3,3 % 4,5 % 4,7 % 6,1 % 7,5 % 8,6 % 8,8 % 9,2 % 10,0 % 10,8 %
Rod Aylann 6,3 % 5,3 % 4,8 % 4,3 % 3,7 % 3,0 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 1,7 % 1,4 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 2,7 % 2,9 % 3,9 % 4,5 % 5,7 %
Karolin disid 43,7 % 43,2 % 48,4 % 52,8 % 55,6 % 56,4 % 58,9 % 58,6 % 58,9 % 60,7 % 59,8 % 58,4 % 55,2 % 51,4 % 45,6 % 42,9 % 38,8 % 34,8 % 30,5 % 30,4 % 29,8 % 29,5 % 27,9 %
Dakota disid 0,0 % 0,6 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % 0,6 % 1,3 %
Tenèsi 10,6 % 13,2 % 17,5 % 19,6 % 21,4 % 22,7 % 24,5 % 25,5 % 25,6 % 26,1 % 24,4 % 23,8 % 21,7 % 19,3 % 18,3 % 17,4 % 16,1 % 16,5 % 15,8 % 15,8 % 16,0 % 16,4 % 16,7 %
Teksas 27,5 % 30,3 % 31,0 % 24,7 % 21,8 % 20,4 % 17,7 % 15,9 % 14,7 % 14,4 % 12,7 % 12,4 % 12,5 % 12,0 % 11,9 % 11,5 % 11,8 %
Youta 0,4 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 1,1 %
Vèmont 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % 1,0 %
Vijini 43,4 % 44,6 % 47,1 % 47,8 % 47,9 % 46,9 % 45,0 % 43,3 % 41,9 % 41,8 % 38,4 % 35,6 % 32,6 % 29,9 % 26,8 % 24,7 % 22,1 % 20,6 % 18,5 % 18,9 % 18,8 % 19,6 % 19,4 %
Wachintòn 12,7 % 0,3 % 0,9 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 1,3 % 1,7 % 2,1 % 2,6 % 3,1 % 3,2 % 3,6 %
Vijini de Lwès 9,5 % 9,8 % 11,5 % 12,1 % 11,2 % 9,6 % 7,8 % 5,6 % 4,1 % 4,2 % 4,3 % 4,5 % 5,3 % 5,9 % 6,6 % 6,2 % 5,7 % 4,8 % 3,9 % 3,3 % 3,1 % 3,2 % 3,4 %
Wiskonnsenn 1,2 % 1,8 % 0,6 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,8 % 1,9 % 2,9 % 3,9 % 5,0 % 5,7 % 6,3 %
Wayoming 2,0 % 1,4 % 1,5 % 1,0 % 1,5 % 0,7 % 0,6 % 0,4 % 0,9 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %
Pòtoriko 8,0 % 12,4 %

Lang

Daprè sondaj kominote ozetazini an 2016, 91.1% nan popilasyon an afriken-ameriken sou senk (5) eta pale angle a nan kay la, 2.1% te di pale panyòl la, 1.9% kreyòl ayisyen la, 0.9% franse, 0.4% amawik , 0.3% Somali, 0.3% yon lang Akan, 0.3% Yoruba ak 2.7% yon lòt lang [35] .

Relijyon

Konpozisyon relijyèz an 2014[36]
Relijyon Afriken-Ameriken Etazini
Nwa legliz istorik 53 6.5
Evanjelik Pwotestantis 14 25.4
Pa afilye 16 15.8
Katolik 5 20.8
Tradisyonèl pwotestantis 4 14.7
Temwen Jewova yo 2 0.8
Islam 2 0.9
Anostisis 1 4.0
Ateyis 1 3.1
Lòt 2 8.0

Daprè Pew Research Center a, Afriken-Ameriken yo gen plis relijye pase popilasyon jeneral la, byenke sa gen tandans diminye, aprè tandans jeneral la nan Etazini yo. Se konsa, pataje nan yo pou yo kwè nan Bondye ogmante de 97% nan 2007 a 93% nan 2014, kont 91% nan 2007 ak 88% nan 2014 pou tout popilasyon an [37]). Pwopòsyon nan moun ki repond ki konsidere relijyon yo dwe "trè enpòtan" nan lavi yo, byenke pi fò pase mwayèn (75% [36] kont 53% nan 2014 [38] ), tou gen tandans fè diminye (79%). % pou Ameriken Afriken yo [36] ak 56% pou popilasyon jeneral la [38]). Finalman, pandan ke yo te pwopòsyonèl plis chans ale nan sèvis relijye ak priye chak jou omwen yon fwa yon semèn (47% ak 75% respektivman [36] kont 36% [39] ak 55% pou tout popilasyon an).[40]). Anplis de sa, 75% nan yo di ke yo priye chak jou [36], pratik sa yo tou yo gen tandans diminye depi 53% te di ke yo te ale nan sèvis relijye omwen yon fwa yon semèn nan 2007 ak 76% te di ke yo lapriyè omwen yon fwa nan yon jounen. [36] .

Metisaj ak popilasyon ewopeyèn yo ak amerendyèn yo

Tès jenetik yo montre ke popilasyon Afriken-Ameriken an ka atribiye an mwayèn eritaj zansèt li a 22% Ewopeyen yo, 3% nan Amerendyen yo ak 75% Afriken ki gen orijin Afrik Sib-Sahara.

Inegalite sosyal

Nan kòmansman 21yèm syèk la, nwa ak Ameriken natif natal yo toujou okipe anba nechèl sosyal la. Genyen toujou anpil geto, kote 50% timoun grandi san yon papa. Souvan Ameriken Afriken rete konpwann, meprize oswa izole. Diskriminasyon jidisyè se anpil (13% nan popilasyon an ak 44% nan popilasyon an nan prizon) ak trèpe maryaj melanje.

Kilti

Tèm "Afriken-Ameriken an" yo itilize pou refere a kilti nwa Ameriken an. Kilti sa a pa limite a mizik oswa espò nan nouvèl la, li gen ladan tou atis vizyèl, ekriven, syantis, politisyen, elatriye., Jan anpil pèsonalite moun rich, konplèks epi pafwa etone ke sòti sou sòl Ameriken nan kòmansman an nan diznevyèm a   syèk .

Atis

Mizik

Afro-Ameriken mizik se an reyalite yon kwa ant yon seri kilti, melanje Afriken, Ewopeyen an ak enfliyans Ameriken. Jazz se yon mizik afro-ameriken, menm jan ak lòt mizik nan Amerik Latin nan, miyò sa yo ki nan Kiba ak Brezil, kote pitit pitit yo nan esklav Afriken depòte envante folklò orijinal, etap dans ak melodi popilè.

Literati ak syans

Phillis Wheatley]] se konsidere kòm premye powèt afriken-ameriken an nan Etazini yo. An 1770, li te ekri yon powèm powetik pou Kalvinis George Whitefield, ki te vin yon gwo odyans nan Boston, kote li te rete.

Ekriven ak syantifik yo :

 • Toni Morrison, pri Nobèl
 • Maya Angelou
 • Alice Walker
 • Safi, otè nan istwa a ki enspire anpil, yon fim Oscar-genyen.
 • Benjamen Banneker, matematisyen ak envantè libere nwa, otè nan trete.
 • Anna J. Cooper, ekriven, pwofesè, edikatè ak youn nan entelektyèl afriken-ameriken ki pi enpòtan yo. Katriyèm fanm afriken-ameriken pou jwenn yon doktora.
 • Richard Wright, otè Black Boy (1944) : yon jenn ti gason nwa ki vle vin yon ekriven nan ane 1930 yo, istwa li.
 • Alex Haley otè Roots pi popilè yo.
 • Zora Neale Hurston
 • John Howard Griffin otè a Nan po a nan yon Nwa (Black Like Me). Griffin (blanch) eksplike lavi yon moun nwa nan Etazini yo.
 • Langston Hughes, otè ak powèt, figi nan Renesans la Harlem .
 • Ernest J. Gaines, otè nan woman ki dekri lavi a Afriken-Ameriken nan ane 1940 yo, li te ekri nan mitan lòt moun Dites-leur que je suis un homme (A lesson before Dying).
 • Pandan New Deal la, gouvènman federal la ap chèche rekonstwi memwa kolektif esklav nwa anba WPA (Writers’ Project Administration).

Teyat

Sinema

Plizyè seremoni espesyalman rekonpanse reyalizasyon fim Afriken Ameriken ( NAACP Image Awards depi 1967, Black Reel Awards depi 2000...)

Fim

Anpil fim sinema rakonte istwa a nan lavi afriken-ameriken, ki gen ladan kèk nan pi anblematik  :

 • Yon kwen nan syèl la (1943) (Cabin nan syèl la) pa Vincente Minnelli ak Busby Berkeley ak yon jete konplètman Afriken-Ameriken, ki gen ladan yon jenn Lena Horne.
 • Carmen Jones Otto Preminger (1954), adapte de opera Georges Bizet, ak nominasyon Oscar Dorothy Dandridge. Fim nan te chwazi an 1992 kòm yon pati nan Rejis la fim Nasyonal la.
 • Silence and Shadows (1962) (To Kill A Mockingbird), adaptasyon roman pi popilè Harper Lee . Fim sa a te genyen twa Oscars e li te dekri tankou "kiltirèl enpòtan" pa Bibliyotèk la nan Kongrè a an 1995, kote se kopi prensipal la kounye a konsève.
 • Devine qui vient diner ce soir (1967) pa Stanley Kramer
 • Sweet Sweetback's Baadasssss Song (1971) pa Melvin Van Peebles , premye fim inisyan nan blaxploitation la genus
 • Koulè wouj violèt la (1985) pa Steven Spielberg.
 • Mississippi Burning (1988) pa Alan Parker, nominasyon sèt fwa nan Oscars yo, ki gen ladan Pi bon Film ak gayan Prim BAFTA.
 • Fè kè nou kontan (1989) pa Edward Zwick, di volontè ki soti nan 54yèm Rejiman nan Masachosèt pandan Lagè Sivil, se yon rejiman konpoze antyèman nan nwa Ameriken mobilize.[42]
 • Do the Right Thing (1989) pa Spike Lee
 • Miss Daisy ak chofè li (1989) Bruce Beresford
 • Malcolm X (1992) pa Spike Lee
 • Posse (1993) pa Mario Van Peebles
 • Corrina, Corrina (1994) pa Jessie Nelson
 • Move Boys (1995) pa Michael Bay
 • Dwa pou yo touye? (1996) (A Time To Kill) pa Joel Schumacher
 • Rob Reiner a Ghosts of the Past (1996) ( Fantom nan Mississippi ), ki di vrè istwa avoka Bobby DeLaughter, ki te deside kondane yon rasis KKK manm asasina aktivis Medgar Evers.
 • Amistad (1997) pa Steven Spielberg.
 • Soul Food (1997) pa George Tillman, Jr.
 • Ali (2001) pa Michael Mann , fim nan di karyè a tout antye nan boxer Mohamed Ali ki se entèprete pa Will Smith nan fim nan.
 • Move Boys 2 (2003) pa Michael Bay
 • Madéa, Jistis nan grann (2005) (Jounal nan yon Mad Black Mad) komedyen pa Tyler Perry
 • Ekri pou egziste (2007) (ekriven libète)
 • Precious (2009) pa Lee Daniels
 • Koulè santiman yo (èd la) (2011) pa Tate Taylor, istwa a nan menke Afro-Ameriken plizyè nan ane 1960 yo nan Mississippi, ki moun ki pral azade ekri yon liv ki kesyon estati sosyal yo.
 • Quian Tarantino a Django Unchained (2012), ki rakonte istwa yon esklav libere nan plantasyon nan sid Etazini.
 • Douz ane yon esklav Steve McQueen a (2013) trase istwa a nan yon gratis Afro-Ameriken ki te vin tounen yon esklav pou 12 ane nan yon pèlen.
 • NWA: Dwat Outta Compton (2015) pa F. Gary Gray, fim nan pentire karyè nan gwoup la rap kontwovèsyal, NWA.
 • Loving (2016) pa Jeff Nichols, fim rakonte vrè istwa a nan Loving v. Vijini Tribinal Siprèm Etazini an Nonm blan, Richard Loving, ak fanm nwa, marye nan Washington, yo te refize pwopriyete, rekonesans maryaj, ak dwa sivil lè yo tounen nan Virginia, paske nan yon lwa fin vye granmoun sou miscegenation.

Bibliyografi ak dokimantè

Otè franse ak direktè dokimantè Régis Dubois konsantre sou Ameriken nwa ak sinema. Gade tou American Cinema Nwa, ki te dirije pa Mark Reid, Francis Bordat, Raphael Bassan, Janine Euvrard, CinemAction # 46 Editions Charles Corlet, 1988, [43] de liv yo pa Anne Cremieux, The American American cinéma ak rèv la Hollywood, Editions L'Harmattan, 2004[44] ak Minorite nan sinema ameriken, nan CinémAction n ° 143 Editions Charles Corlet, 2012[45] ak antre Cinema Afrik-ameriken nan Encyclopædia Universalis ki ofri yon panorama nan sinema sa a. ant 1913 ak 2018.[46]

 • Travay pa Régis Dubois :
  • Imaj Nwa a nan sinema blan Ameriken (1980-1995) - L'Harmattan, 1997.
  • Diksyonè nan sinema Afriken-Ameriken (aktè, direktè, teknisyen) - Séguier, 2001.
  • Nwa sinema Ameriken ant entegrasyon ak pwotestasyon - Le Cerf / Corlet 2005.
  • Ameriken Nwa Cinema la nan ane yo Obama (2009-2016) - Lettmotif, 2017.
 • ak dokimantè la :
  • Nan lonbraj la nan Hollywood : sinema endepandan nwa (1910-1950) - Cinéfilms13, 40 minit, 2014

Televizyon

Black Entertainment Television, se yon chèn televizyon ki te fonde an 1980 sitou pou Afriken yo.

Seri televizyon

Fim televizyon

Pwogram

Espò

Espòtif pi popilè :

Entèlektyèl militan nan 21yèm syèk

Gade tou

Bibliyografi

 • Nicole Bacharan (1994). Histoire des noirs américains. Éd. Complexe. p. 335. 
 • Bacharan, Nicole (2005-01-01). Faut-il avoir peur de l'Amérique?. Seuil. ISBN 9782020799508. Bacharan. 
 • Nicole Bacharan (2008). Les Noirs américains. Des champs de coton à la Maison Blanche. édition du Panama. p. 618. 
 • Régis Dubois (2005). Le Cinéma des Noirs américains entre intégration et contestation. Le Cerf/Corlet. p. 287. 
 • M. Fabre (1967). Les Noirs Américains. PUF. 
 • Lagayette, Pierre (2007). L'empire de l'exécutif (1933-2006): la présidence des États-Unis de Franklin D. Roosevelt à George W. Bush. Presses Paris Sorbonne. ISBN 9782840505341. Lagayette. 
 • Pierre Mélandri (2008). Histoire des États-Unis contemporains. André Versaille éditeur. p. 992. ISBN 978-2-87495-009-4. 
 • Vincent, Bernard (1985). La Révolution Américaine (1775-1783). Presses universitaires de Nancy. ISBN 9782864802112. 

Referans

 1. Jennifer Schessler (23 avril 2015). « The earlier use of "African American" recently found ». International New York Times. 
 2. 2,0 et 2,1 « What Census Calls Us: A Historical Timeline ». Pew Research Center’s Social & Demographic Trends Project. 10 jen 2015. Retrieved 19 mas 2017. 
 3. Kaplan, Sidney; Kaplan, Emma Nogrady (1989). The Black Presence in the Era of the American Revolution. Univ of Massachusetts Press. p. 64-69. ISBN 0870236636. .
 4. 4,0 et 4,1 Elise Marienstras; Naomi Wulf (2005). Révoltes et révolutions en Amérique. Atlande. p. 94. ISBN 978-2350300153. .
 5. 5,0 et 5,1 Binoche, Jacques (2003). Histoire des États-Unis. Ellipses. p. 103. ISBN 9782729814519.  .
 6. 6,0 et 6,1 Cottret, Bernard (2004). La Révolution américaine: la quête du bonheur, 1763-1787. Perrin. p. 485. ISBN 9782262022426. .
 7. « 13th Amendment to the U.S. Constitution ». loc.gov (in anglais). Retrieved 2017-03-19. .
 8. Stéphanie Le Bars (3 avril 2018). « Hampton, un pilier de la communauté ». Le Monde (22774): 10. .
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 et 9,4 Frank Browning, John Gerassi (2015). Histoire criminelle des États-Unis. Nouveau monde. .
 10. Loïc Wacquant (1993). « De la « terre promise » au ghetto. La grande migration noire américaine. 1916-1930 ». Actes de la recherche en sciences sociales (99): 43-51. .
 11. Francis Newton (1966). Une sociologie du jazz. Paris. p. 49. .
 12. 12,0 12,1 et 12,2 Mélandri 2008, p. 290.
 13. Mélandri 2008, p. 291.
 14. Bacharan 2005, p. 131.
 15. Sylvie Laurent (2018-04-01). « Le dernier combat de Martin Luther King ». Le Monde diplomatique. Retrieved 2018-09-20. .
 16. Alain-Marie Carron (1973-05-01). « Les « Black Panthers » : des mitraillettes aux urnes ». Le Monde diplomatique. Retrieved 2018-09-20. .
 17. Mathilde Gérard (18 janvye 2010). « L'expérience de la discrimination positive aux États-Unis ». lemonde.fr. Retrieved 20 janvye 2010. .
 18. Pap Ndiaye (octobre 2008). « Amérique, année zéro ? ». Géo (356): 50.  Check date values in: |date= (help)
 19. « U.S. Senate: African American Senators ». www.senate.gov. Retrieved 2017-03-19. .
 20. « How Groups Voted in 1976 - Roper Center ». Roper Center. Retrieved 2015-11-23. .
 21. « How Groups Voted in 1980 ». Roper Center. Retrieved 2017-05-27. .
 22. « How Groups Voted in 1984 ». Roper Center. Retrieved 2017-05-27. .
 23. « How Groups Voted in 1988 ». Roper Center. Retrieved 2015-11-23. .
 24. « How Groups Voted in 1992 ». Roper Center. Retrieved 2017-05-27. .
 25. « AllPolitics - Presidential Election Exit Poll Results ». edition.cnn.com. Retrieved 2015-12-07. .
 26. « How Groups Voted in 2000 ». Roper Center. Retrieved 2017-05-27. .
 27. « CNN.com Election 2004 ». edition.cnn.com. Retrieved 2016-03-20. .
 28. « Local Exit Polls - Election Center 2008 - Elections & Politics from CNN.com ». edition.cnn.com. Retrieved 2015-12-07. .
 29. « President Exit Polls ». The New York Times. Retrieved 2015-12-07. .
 30. « 2016 election results: Exit polls ». edition.cnn.com. Retrieved 2016-11-09. .
 31. Erè nan sitasyon : Baliz <ref> pa valab ; nou pa bay tèks pou ref yo ki rele Bacharan144
 32. Sylvie Kauffmann (19 novanm 2006). « Le prochain visage de l'Amérique ». Le Monde. Archived from the original on 2006-11-23. Retrieved 2019-04-22. .
 33. Campbell Gibson; Kay Jung (2011). « Historical Census Statistics on Population Totals by Race, 1790 to 1990, and by Hispanic Origin, 1970 to 1990, for the United States, Regions Divisions, and States » (PDF). .
 34. Erè nan sitasyon : Baliz <ref> pa valab ; nou pa bay tèks pou ref yo ki rele blackscensus2010
 35. « 2016 ACS 1-year Public Use Microdata Samples (PUMS) - CSV format ». factfinder.census.gov. Archived from the original on 2019-02-03. Retrieved 2018-04-21. .
 36. 36,0 36,1 36,2 36,3 36,4 et 36,5 (angle) en « Religious Landscape Study - Blacks ». pewforum.org. Retrieved 201-03-21.  Check date values in: |access-date= (help)
 37. « Religious Landscape Study - Belief in God ». pewforum.org. 2015-05-11. Retrieved 2017-03-21. .
 38. 38,0 et 38,1 (angle) en « Religious Landscape Study - Importance of religion in one's life ». pewforum.org. 2015-05-11. Retrieved 2017-03-21. .
 39. « Religious Landscape Study - Attendance at religious services ». pewforum.org. 2015-05-11. Retrieved 2017-03-21. .
 40. « Religious Landscape Study - Frequency of prayer ». pewforum.org. 2015-05-11. Retrieved 2017-03-21. 
 41. 41,0 et 41,1 Erè nan sitasyon : Baliz <ref> pa valab ; nou pa bay tèks pou ref yo ki rele biography.com
 42. Samuel Blumenfeld (9 janvye 2010). « « Morgan Freeman, le rôle d'une vie » ». Le Monde. Retrieved 11 janvye 2010. .
 43. CinémAction n° 46
 44. Portes, Jacques (2005-10-01). « Anne Crémieux. Les cinéastes noirs Américains et le rêve hollywoodien.. Paris :L’Harmattan, 2004, 367p. 31 Euros. ». Transatlantica. Revue d’études américaines. American Studies Journal (1). ISSN 1765-2766. Retrieved 2019-01-14. 
 45. CinémAction n° 143
 46. Biblio nan fen atik la

Lyen deyò