Nouvo Testaman

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Yon kontra se yon angajman ant de pèsòn ki deside pou yo dirije tèt yo sou lign demand yo adapte a. Kèk ekzanp Ansyen Kontra enkli chanjman sèl, chanjman sandal, fè san koule, etc. Men nan tout kontra nou trouve nan Ansyen Testaman, sa ki pi fò-a se kontra san. Letènèl kòmande pèp Li-a (Ansyen Ebre yo) pou yo sikonsi pitit gason yo, asire ke pitit fi yo marye vyèj, e fè sakrifis (touye mouton, bèf, kabrit) kòm yon sign de reverans pou Bondye. Tout bagay sa yo, ki rezoud nan san koule, distenge kontra san pami lòt kontra yo.

Kan Jezikris menm vini sou sèn lan, li proklame yon mesaj ki te tèlman diferan nan tan L te proklame l la, ke pou jis jodi-a, se yon mesaj ki plen fòs ladan l. Li pale sou tèm kòm renmen. Kijan yon moun dwe renmen pa sèlman zanmi, men èlmi. Fè bon zèv, pa sèlman a fanmi, men etranje. Kijan yon moun k’ap swiv Bondye sipoze prete, espere anyen an retou. Yon fidèl dwe menm sibi maltretasyon, san fè okenn revanj, rekonèt ke revanj se travay Bondye.

Pami tout sa Jezi ansegne, sa ki te pi sevè nan tan pa l, kòm jounen jodi-a, se ploklamasion ke « Li soti nan Peyi Gran Wa» e pawòl ke Li pale yo se pa pawòl pa l, men « Sa Letènèl di l, se yo menm Li repete ». Avèk pawòl sa yo, Jezi distenge tèt li pami tout lòt profèt. Signale dirèkteman ou endirèkteman ke Li se pitit Bondye, Mesi-a. Li di, « Mwen se pen lavi ». « Mwen se chemen-an». Mwen ka ba ou yon dlo ki kapab satisfè w etènèlman. « Demoli tanp sa, M’ap rebati l nan twa jou », yon referans sou krisifiksyon e rezireksyon l. Li etabli yon Nouvo Kontra.

Men yon kontra pou ki ou mete vi w sou lign se yon testamen san fòs toupandan w vivan. Testaman trouve fòs li kan testatè-a mouri, e propozision l yo verifye, oubyen aksepte pa moun ki afekte pa kontra.

Diran vi Jezi Li di pliziè gran pawòl. Men sa ki vini bay krisyanis vòl se lamò, e rezireksyon Jezi. Daprè apòt yo, Jezi proklame davans kijan L te gen pou l mouri, resisite aprè twa jou, e retounen al jwen Papa Ki Nan Syèl la tou vivan soti sou latè. Konfime kontra kòm nan Ansyen Testaman avèk pròp san li. Apòt yo di tout bagay sa yo rive ekzakteman.

Akòz mesaj, lamò, ak rezireksyon li, disip Jezi yo ale anviron ansyen mond lan, proklame ansèyman Jezi yo. Yo deside ke lavi L te konfòme avèk ansyen profesi yo. Toupatou yo pase, yo reklame Jezi kòm Kris, Mesi esperans jwif yo. Anpil nan yo bay lavi yo pou konfians yo nan Jezi. Genyen yo te krisifie tou. Genyen yo te kalonnen avèk ròch. Pliziè pran prizon. Tout bagay sa yo ekri nan Nouvo Testaman, kòmanse pa predikasion Jan Batist sou repantans (trouve nan Levanjil yo), ansèyman ak pasyon Jezi, entèpretasyon apòt yo, fini avè revelasyon Jan Apòt la sou lafen di mond. Nouvo Testaman konsiste pa venn-sèt liv, trouve nan dezièm pòsion Bib kretyen an.

Liv Nan Nouvo Testaman[modifye | modifye kòd]

Levanjil yo (bon nouvèl la)[modifye | modifye kòd]

Lèt Pòl yo[modifye | modifye kòd]

  • Romen
  • I Korentyen, II Korentyen
  • Galasyen
  • Efezyen
  • Filipyen
  • Kolosyen
  • I Tesalonikyen, II Tesalonikyen
  • I Timote, II Timote
  • Tit
  • Filemon

Lèt lòt apòt yo[modifye | modifye kòd]