Aller au contenu

Legliz de Vre Jezi

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Entwodiksyon

[modifye | modifye kòd]

Legliz de Vre Jezi se yon denominasyon de mouvman pantekostalis kretyen. Ak kèk 1.5 milyon kwayan nan lemonn, Legliz de Vre Jezi etabli nan Chin depi 1917. Nwèl epi Pak pa selebre.

Dis Doktrin

[modifye | modifye kòd]
  1. Sentespri (Pale lòt lang): "Resevwa Lespri Sen, pli bèl egzanp se lè n ap pale plizyè lang, se garanti pasaj nou nan wayòm nan syèl."
  2. Batèm: "Batèm ak dlo se pou remisyon peche nou pou rejenerasyon. Batèm an dwèt akonpli nan dlo nòmal ak vivan tankou flèv, lamè oubyen rivyè. Jan Batis (Le Baptiste), ki ja resevwa batèm nan dlo ak Lespri Sen, ap mennen batèm nan non Senyè Jezi-Kri. Moun ki ap resevwa batèm an dwèt plonje konplètman nan dlo a ak tèt li panche e tounen anba."
  3. Lave de pye: "Seremoni lavaj pye pèmèt sonje ak yon akt Senyè Jezi-Kri te fè. Li sèvi tou pou toujou raple ke nou dwèt genyen lanmou, sente, ronte?, padonnen? ak sèvis. Chak moun ki resevwa batèm nan dlo dwèt lave pye li nan non Jezi-Kri. Nou kapab akonpli yon lavaj pye ansanm ak lòt moun chak fwa ke nou ta vle fè li."
  4. Sent Kominyon: "Sent Kominyon an se sakreman pou komemore lanmò Senyè Jezi-Kri. Li pèmèt nou patisipe nan chè ak san senyè nou an epi rete nan kominyon aj li menm menm pou nou genyen lavi etènèl epi monte nan syèl dènye jou a. Sakreman sa a dwèt akonpli souvan, dè lè ou kapab fè li. Sèl ji rezen ak pen san leven ap itilize."
  5. Jou Saba: "Jou Saba, setyèm jou nan lasemèn (samdi), se jou sen, beni ak sanktifye ba Bondye. Li dwèt swivi nan lagras senyè a pou komemorasyon kreyasyon an ak sali nan Bondye, ak lespwa yon repo etènèl nan vi ki ap vini."
  6. Jezikris: "Jezi-Kri, vèb sa ki vini chè, mò si lakwa pou rachte pechè yo, resisite twazyèm jou a epi monte nan syèl. Li se sèl sovè limanite, kreyatè syèl epi latè, se sèl vrè Bondye."
  7. Sent Bib: "Labib, ki genyen Ansyen ak Nouvo Testaman yo, enspire pa Bondye, sèl verite gran epi nòm pou kretyen vivan an."
  8. Bondye: "Bondye bay sali ? lagras pa lafwa. Kwayan? yo dwèt fonde yo anlè Lespri Sen pou chache ?, pou onore Bondye, pou renmen limanite."
  9. Legliz: "Legliz, ke Senyè Jezi-Kri te etabli, pa Lespri-Sen pandan peryòd dènye "lapli", se Legliz vrè, rebati depi tan apostolik."
  10. Segonn Retounen Jezikris: "Bondye Senyè ap vini nan dènye jou a, li pral desann nan syèl pou jije monn nan : ? ap resevwa lavi etènèl, tandiske move yo ap etènèlman kondane."