Graenmaire gjeineiraly

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Aller à la navigation Aller à la recherche

Ahytian Graenmaire leingagjy mwein.D’ahatti Ahytian ha seid einseinmbe règue-io pou n’ suive pou n’ pârlei èh' écri korrèctenman leingue Ahytian ha.

Reiguy #1

 • “k” pâ doued duiovan ankheiny kounsonny ni duiovan “e” “i ,” Selman douevan kewozeiny, kilonmeitry, khi, khe , Christ. Creiten, creytiny, koholei, cwoulei, Kourihi, kahalei. Creytiny n’an, creiten ha.

Reiguy geineiraly: Touth nun khi pah respectei reiguy zha doued eintry parantheizy.

 • Creyole mot khi vleid di peipyniery lotd leinguy. Vrainman leinguy Ahytian ha gaan anmpîl mot èkh pou origjyni luotd leinguy-io pou n’ citei Arawak, Ciboney, Tayino, karayibe, ak eipocky kolònyzasyon an.

N’an kada citoyen Creyole vleid di pytity kolon khi nei n’an yeou kolòni.

 • Alfhabet Ahytian an gaan 26 leitry: a,b,c,d,e,f,g,h,i, j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z
 • Alfhabet fhonetick-la aussoy Creyole : a,an,b,ch,d,e,è,en,f,g,h,i j,k,l,m,n,o,ò,on,ou,p,r,s,t,ui,v,w,y,z. pou n’ eicri son leinguy Ahytian-an n’hou servi ak 6 inkonmbinay: an,ch,en,on,ou,ui.
   • 3 suppleinman: gj, gn, ll.
  • 2 voyel force: è, ò.
   • 22 vocalisty: a,b,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r,s,t,v,w,y,z.
 • Reiguy #2:
 • Leitry zha-a-io apy’ reith n’an rwôle-io. Tank-koo:
    • [á] n’an abat, bâton.
   • [â] n’an ansanmby an n’hou.
    • [ь] bâton
   • [Shy] n’an chadeik, chaleir.
    • [đ] n’an dormi, dodo.
   • [ε] Rebbèl, rebbelei.
   • [έ] Reispect, reistrixyon.
  • [ά] Atteansyon, indeipeindan.
   • [ƒ] Fariny, fattiguy.
     • [g] Gagotth, agogo.
   • [ġ] gjeineiraly, gjeinérateir (tricy).
    • [ģ] Guenllein, guenhein.
    • [ĥ] Ha, ah, ho! Ohoh! Haïr, hach
    • [î] Intèrnèt, intèrnasyònal.
   • [j] Juvny gjeinry, jouei.
     • [k] Creole, koholei.
   • [l] Èlcoly, èlglizy, leygal.
     • [m] Mackouth, mackacre.
     • [n] Noun, nwouh, nun, non.
        Nunc.
    • [o] Occazyon, occupasyon.
  • [ò] Organizei, orguèy.
     • [ô] Pongongon, pongnary.
  • [û] Poupou, koukou.
    • [ø] Heir, heirei, byenheirei.
    • [p] Pouvoy, policy. Politick.
  • [r] Règue-io, règuelasyon.
    • [ś] Zha, s’ak, su, skolaira.
  • [t] Touth, too, twou.
  • [Чi] huit, kuith, kui, kuivy.
 • [v] Victohà.
 • [ω] Wouth, wou marchiny.
 • [ỹ] Yeo, io, yeou, yeon, ùon, ùou
 • [ş] Zha, zaboca, zorangjy.
 1. Mwein moah
 2. Nward crwarzé, croyz
 3. Cweiry bweiry
 4. Cweira bweira
 5. Su anmbah
 6. Vòleiry vòleira
 7. Popylais popylasyon
 8. Seinateir seinateira seinatoriyal
 9. Deputé Deputé ha
 10. Deputasyon-an valeir
 11. Valeira valeir ah
 12. Malheir malheira malheir ha
 13. Chaleir chaleira chaleir ah
 14. Kiultiure kiultiura kuilture ah
 15. Heir l’heir l’heir ah
 16. Leigb khe leigb pou leigb n’ hou
 17. Leigb hou leigb io pou’w hou zha
 18. Huit heir heir de teinmp leigb ha
 19. han l’air han l’aira leictuiry
 20. Leigb fiiny l’heir ll-l’ viiny leigb ll-l’ praál poù al
 21. bresson bweiry bweira

Touth leinguy guenllein dries Alfhabbey yeou n’ orthografhick yeou n’ fhonetick mein leinguy Ahytian an teid gaan seilman s’ak fhonetick la l’i pâ t’d ko janm janmein gaan òrthografhik la.

Son muizyck leinguy Ahytian an joued ak òrganny-io.

 1. Voyel bouchy = ou (ow houaw) pain, peinte.
 2. Kounsonnynce gorgjy = m, n (hunm, yeou ni, mw, nw).an, on.
 3. Kounsonnynce nein = ein, mein, main, nein, mainnein.
 4. Kounsonnynce dental nein = Hein, mein, main, cwein, lwein, frein.
 5. Kounsonnynce dental = Fein, fiiny.
 6. Voyel gorgjy = a
 7. Kounsonny bouchy = b
 8. Kounsonny dental = d
 9. Vuayel bouchy = e dental = é, è

Kounsonnynce bouchy-dental = f, h

 1. Kounsonnynce gorgjy = g, k
 2. Voyel dent = i j
 3. Kounsonnynce leivral = l
 4. Kounsonnynce gorgjy-dental = r, x
 5. Voyel bouchy = o, ò, ou
 6. Kounsonnynce flowbral = p
 7. Kounsonnynce anmygdaline = q
 8. Kounsonnynce leinguy-dental = s, t
 9. Voyel gorgjy = u, ui
 10. Kounsonnynce bouchy = v, dental = c, z
 11. Voyel gorgjy dental = y
 12. Kounsonnynce gorgjy = ll
 • Alfhabbey Ahytian an gaan six vuayel = a e i o u y.
 • Vingt kounsonny = b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z.

Gaan ùon mouvman Creyole khi vleid prank an n’ ahyti vrai eh’ zha apy’ gwounmain pou y l’ réanmplacé leinguy n’hou an deipy 1918 kòté blank mericain teid meité y l’ offisyèl.

Creyole seid leinguy yeou peiply hériyé n’an main kolon pandan teinmp kolonizasyon an eh’ khe y l’ viing’n leinguy marternèl li.

Vocabulaira

Saùth n’an marché n’an marchéa marché ha sorti. Achté ackouchman akcein forcy occazyon teicnyck.

C pwonouncé tank-koo s douevan e i y Tank-koo k douevan a o u Exzanmpy: vaccabon, accèy.

 Akcein forcy-la souvan l’i marqé ton tank-koo: mound n’an zha vleid di ton an slow.

Moùnd n’an ton an laad mountreid mound zha ad li facheid.

Avèk occupasyon anmericàny an-an 1915 leinguy Ahytian an pozeid yeon pwobleinmy konminycasyon eh’ kuilturèl. Apparti de laad creyolizasyon an kounmanseid an 1918 aveick offisyalizasyon leinguy tantativy metwopôl khi échwéa fransey. 1939 èlcoly teid denmaré an ahyti touth pandan leinguy marternèl Ahytian an pozeid pwobleinmy konminycasyon. 1948 Unesco teid sorti bultin pou essayed reiglé kaùzéa. 1963 institus katholick Paris travail su subject ha. 1977-1980 Ive Déjean ecrit kounman pou n’ eicri leinguy Ahytian an.

Reiguy # 3

 • Ankheiny vuayel pah doued duiovan m sanz ll-l’ pah kounmbineid ak n ni n pah doued douevan b p.

Exzanmpy: inmbein, anmericain, anmericany, anmerick latiny.

Reichèrchy khi t’apy’ feity su leinguy Ahytian an-an 1988 su direction jean Paul Hautecoeur Qébèc 3zyènmy trinmestry 1988. pah t’d qinmbé, pwobleinmy payi ha toujou viing’n pwobleinmy leinguy lan. 1943-1989.

 • Fore fore khe ni I fore khe zha
 • Fore n’ fore èkh zha fore èkh hou
 • Fore ni fore èkh zha fore èkh hou ou
 • Fore khe fore èkh seid-li fore èkh hou ow ou *t’apy’ fore hou ow ou toe pùocùo
 • Pùo t’d ko
 • Ko s’ow ko woêd s’ow faêre
 • Ko teindé s’ow ko teindé s’ow faêra
 • Ko woêd s’ow ko kounnein s’ow woêd
 • Ko peinsé pansé malinguy pinsy pinsé fil
 • S’ow ko kounmpreindry kounmpreihansyon *s’ow woêd ha ak ha toe zha ak pou koo ow *preind hou ou kounnein.
 • Ak ha toe zha ak pou ak touth *marché chèrchei pah dormi sanz soupé eh’ athord ha preinmyé koutp pah koutp.

Règue # 4: Yeon kounsonny l’i faibe leigb ll-l’ deirryère yeou vuayel faibe. Tank-koo: koutp, kòup, kòupé, koutp point.

Akcein-io; akcein-forcy (`) akcein-faibe égu (΄) akcein hounssî-forcy (ˆ).

Ponctuasyon-io: point (.) virgule (,) point èkh pou exclanmasyon-an (!) point virgule (;) dries point (:) point èkh pou mandé kaùzé (?) elt.

       • Pwonoôm peirsonnèl-io

M’ mwein noun mweink nounk ou hou nwouh ouk nwouk li l’i yeo lick yeok.

Règue # 5 An, en, on, vuayel forcy. Ankheiny lotd vuayel faibe pah doued deirryèry-io. Tank-koo: anné, annéa, benneydicsyon (Yeo) Pwonounc peirsonnèl (io) konmpleinman senmatick Baegail-la (singulyé) Baegayi-io (pluryèl) Affaêra (deiteirminan) Affaêry-io (pluryèl).

Règue #6 Mot khi kounmanseid ak “af” “of” doubléy-io “f” la woêté africk, affré, Afrùo, africain, affrajeilé. Affahafy.

Règuy # 7 Mot khi kounmanseid ak “anmp” doubléy-io “p’ woêté anmpouly.

 • Meithòdlojik-la sosyallojiah
 • Meithòdlogjyan meithòdlojyen-io
 • Lojik-la lojiky-io
 • Dontolojikla n’an dontolojiah
 • Reifrijérateir reifrijérateira, acteir, acteira, *jéneirateir, jéneirateirice
 • jeinérateira.
          • Ahytian par teixty-io

Meissyei dânmy la sosyété Maurice Sixto reitournein aveik “chose et gens entendu, c’est-á-dire “ Baegail li tended, mound li tended, li viing’n – kahasei ti mausso aveik nwouh.-

           • Li parètd koo lyè ha
               • Aveik
 • Leigb dinmanchy apré midi su chánmp-márs, puorto-preincy! S’uon kòté m’ té teilman reinmain, chack foys, khe m’ reivé, puorto-preincy, seid su chánmp-mars-la m’yé.
 • Mein hein!
 • Seid t’uou Baegail pou yeon mound, t’al woêd:

Su chánmp-mars-la, veiry triaz heir bdn’ apré midi. Guenllein pou touth mound, su hou ow ou sé peinte, sé peintury ow hou ou faêre hou ow ou guen doyt ha mounté chevalet ow laad hou ou ow al faêre peintury ow, si seid eicrivain, journalisty nwouh yeihe guenllein pou hou, s’hou ou ow sé poête ou beizwein alley party mounté n’an la lune-

 • Yah hou bon.
 • Veiry triaz heir kounzha ou woêy de ti meidanmy kh’apy’ deibouclé sorti, èh’, rue kapoys ak belly ti wobble su io, y’an-an ti meidanmy io y’an-an painmpan, y’apy’ sorti tifou, y’apy’ sorti ruèlly sainciry, y’apy’ sorti èh’, avnu ducòrs, y’apy’ sorti ruèlly pican, y’apy’ mounté rue la marry saùth bòurd Ann Sonnia, y’apy’ deibouclé sorti deirryère expozisyon bòurd tribuine, ti meissyei deirryèry-io y’an-an painmpan;
Kounmèrcy-lan réiuni, duiovan Para mouth oubyen duiovan Rex, hou woêd marchánd kola, marchánd creanme, marchánd suireitty, marchánd bon-bon woze tonma, marchánd pistachy, marchánd fresco, fresco apy’ gragjé kounman syreop touth kouleir apy’ viidé myèl, mouchy.
   • Kounmèrcy-lan; kanmpé!

M’ passé bòurd fountaine n’an, m’ woêy de ti meidanmy, khi viing’n pwonmainnain, pytity mound khi gaan monllein, yeo grah koo Vòleiry hou ‘ha di tinmound khi reìt’d kail mère, yeo pwoffitay pou yeo parlay ak ti mainnagjy-io too pandan s’d teinmp zha tinmound-io y’èha teirry y’apy’ jouay n’an peo mango touth baegail su pyed.

 • Ùou jour dinmanchy m’ sorti bòurd tribuine n’an, m’apy’ viing’n, m’ teindé èh’ m’apy’ gardé èh’ m’ woêy èh’ feuil sabliyé apy’ voleid hoo-ha di s’uon main èkh kâché kh’apy’ voyé konfity, vent-an bon m’apy’ viiny helpi seid kounzha’m, m’ teindé yeon n’honme kh’apy’ parleid, mein hein!
 • Yeon gargánny, hoo-ha di yeou radio l’ouvri deirnyé volluinme. M’ apy’ viiny, m’ viing’n, desceindre bòurd Para mouth, yeon parlé fort, yeon n’honme excited;
 • Leigb m’ river, m’ mandé yeou ti marchánd suireitty, m’ di ly kouteid nunc! Khi; citoyen zha kh’apy’ parleid kounzha?
   • Ly di’m…
 • -ah! Hunm! Hunm!
 • Mystieux s’uon n’honme yeo apy’ reilay Grùoh Mausso. Hunm!..
 • M’ di…
  • -oh! Zha y l’ gaan hein?
 • Ly di’m
 • Inmbein seid kounzha y l’ yheid oui!

Fùor ll-l’ viing’n laad viing’n chantey nun baegail mound li crazed, mound li bate, chack dinmanchy seid kounzha. (mpuiahp!)

   • Hunm!
  • M’ di…
 • -ko teid-li?
 • -èha pah ll-l’ su banc an-an laad!
 • Li chytha su ùon banc, li gaan ùon pantaloon jaùne, yeon grùoh vestry pawl su li hou kounmpreinhein!
 • Li gaan hein ùon mwein ciinq plunme ‘ha reizeirvoyr khi pah marché khi taché su ùon;

Mouchoyr crêpe de chine. Lunèt noyr ll-l’ n’an jaé y l’, teièt li cireid, he!

   • Hunm!
 • Hoo-ha di s’uon changny li teid bail teièt la pou cirei teièt la, nitlo (n’tlo) apy’ koo… ak graisse apy’ koulay deirryère
   • (Mpuiahp!)
 • Èha! Apy’ meted kaùzé èha teirry.
 • Athord m’ teindé y l’ di kounzha…
 • -hou ou woêy mwein meinme!
*M’apy’ di nwouh, yeou baegail!
 • Mwein meinme nwouh woehe laad. Hunm!
   • Hunm! Hunm!
 • M’ pah mounds khi feat kounzha-kounzha nunc. Jour’m feat, papa’m fourred yeon zeipeingue an-an òr n’an braah gauchy mwein, yeon zeipeingue an-an òr n’an braah drwoyte mwein, li ba anm yeou prwein bourick.
  • Hou ow marchánd pistachy khi di:
   • -He-he! He-hey!
    • Chánmp-mars!
 • Èha laad kòté, gaan, kaùzé papa!
 • ""Hunm!
   • Ho! Ho! Hey!
 • Mein moochera di-li, gaan yeon prwein bourick.
 • -madanme zha hou ow ou woêy anm, di-ou laad, seid zha oui! Hunm!
 • Qité-m’, racounté-ou yeou baegail, yeou la veilly noèl.
 • M’apy’ desceindre bòurd ti post belly aira ha! ***Ha a a!
    • M’apy’ praál feité.
 • Gaan ùon ti kaporal, khi saùth, n’an post-la. ****Ho!
  • Li di’m kounzha:
    • -oh! Èha la fain n’honme zha fain, kòté-ou praalé?
 • -hou ou pah kaha, mandé-m’ de baegail *kounzha, mw’n pah tinmound. Kounman faêr!
 • Pou hou ow ou reité-m’ n’an la rue pou hou ow ou mandé’m, kòté-m’, m’praalé? Li di’m…
   • -oh! Oh! Hunm!
 • M’ pah t’, kounnein, ou té guen too zha su hou nunc.
   • Li di…
 • -inmbein seid par s’d khe ou pah cheirché kounnein khi mound kh’apy’ passé pou hou ou parlé aveick li, seid Grùoh Mausso week, kh’apy’ passé laad.
   • Li di…
    • -ho! Ho!
 • Li feed zha y l’ prwoché su mwein, prwoched ll-l’ prwochéa mw’n dap m’preind ni, m’ souqé zha tank-koo ti: yeon pyed ti pounme malcadi. M’barré y l’, duiovan’m, m’ sé ak li, m’ réci entré n’an post-la, tay guen triaz lotd, m’quagué kuorp’m su muran, teid guen yeou tab, m’ peité yeou pyed tab, m’ seinmain pyed tab èha la wondebadet, m’ voyé pyed tab su io!
   • Ùon leigb hunm! Hunm!
 • Èkh river, m’ largué io tank-koo hou ou woêy kanson-io èkh su blahi ha lotd bòurd ha, yeo touth kouché too longuy helpi m’al faêr wouth mwein.
 • He! He! He! Moocher zha s’uon *louisjeanbeaujéi!
   • Ho! Ho!
    • Ha!
 • -mwein meinme m’ kougn zha, m’apy’ di’w hou week, madanme.
 • Mein pandan l’apy’ di zha m’ reinmarqé (mpuiahp!)
 • Khe gaan yeon ti gjeinry dharma khi kanmpé n’an ùou poteo, li pah trwòp lwein ùon ti gjeinry dharma de service, mein settee ùon ti gjeinry dharma faibe, ti chapy l’i n’an teièt li, portrayed yeou Haran sort, yeo bliyay su tab marble marché anmba (mpuiahp!)
 • Èha! Kabrit entré n’an jardein ni ti baton ni an-an anmba braah l’i hou ow ou *"*kounmpreinhein!
 • Helpi Mystieux apy’ guarded…
 • M’ woêy s’uon n’honme kh’apy’ voyé ti torìa, *l’apy’ vowed Pointe!
 • Li di encore…
 • -hou ou woêy mwein meinme, m’ pah janm, biases teièt duiovan mound;
 • Gaan ùon auto khi viing’n reité laad ùou jour, su chánmp-mars-la!
  • M’ té! (mpuiahp!) m’ té chytha su ùon banc-an laad hou ow ou kounmpreinhein, pandan s’d teinmp zha l’apy’ mounted pyed cushion ni khi su!
 • Anmba palteo ah, sanz ll-l’ pah mountreid ll-l’ week!
 • Ùou auto èkh teed guen. Èha! Triaz ti Mystieux laaddan, triaz ti bourgjéoire.

Yeo peirmaytte io y’apy’ viing’n faêre hardiyess-io laad parlay anmppily, m’ fey io desceindre n’an auto ah m’ fey yeo maytth agjénou mandé pardon, mandé grand-mound, mandé chief pardon, m’ baha io ùou seal kraal pou l’historia Baegayi-io p’apy’ janm bliyay.

 • Oh! Oh!
 • He! Hey!
 • Marchánd pistachy-la di hunm!
 • -Meissyei! Bon moocher zha ha!
 • Hou ow ou pah guen feinme?
 • -ah! Mwein meinme èh’! leigb’m m’entré la kail mwein reilé-m’, m’ reilé y l’ seilman ll-l’; pipit su li, lei… leigb kounzha ly innerved mwein, m’ preind teièt ly, m’ frappé y l’ n’an touth panneo kail-la.
 • He! He! Hey!
 • Ho! Oh! Ho!
 • -ùon leigb-ùou lotd foys m’apy’ passé su chánmp-mars la laad.
*Athord chack foys li bail baegail zha-ah-io tinmound khi su paten khi su bicycleitty io yeo woay  seid pou ti gjeinry dharma n’an l’apy’ vowed kaùzéa leigb y’apy’ Pasay bòurd cot ti gjeinry dharma n’an yeo pasay chuiap!
   • Yeo di:
 • -Ba-li, burry lava ah!
 • Ti gjeinry dharma n’an pah di yeon mot.
 • Mystieux di encore…
 • -ùon jour dinmanchy m’ té saùth n’an

Yeou fhanmacie su lalue ah laad m’apy’ praál kail yeon zaanmi mwein, m’ guen yeou serviette de baingje n’an kou mwein m’ praál preind yeon baingje, leigb’m river su chánmp-mars –la laad. Helpi gaan yeon (gu’ùon) n’honme khi di mwein, mound kh’apy’ ockuipé chánmp-mars-la laad.

   • Oh! Ho!
*-‘ha pah moocher apy’ marché su zebra-la, kòté ow hou ou teindé seid pah an l’air n’an zòreil ow hou teindé seid anmba ow hou ou teindé?
 • Anvan ow viing’n laad fùor ow faêre toilette hou pou ow ou kaha teindé zha mound apy’ ***di-ou?
  • M’ di:
 • Ho!
 • Seid ùou hardiyess khi mêlée ak yeon grainy permeate!
 • Koo ow hou ou kappahabm woêd mwein pou hou ou gardé mwein pou hou ou di’m zha ah.

M’ fey zha m’ fwoncé su li, m’ dap m’ preind ni m’ lever ll-l an l’air, m’ t’apy’ frappé y l’ èha teirry hauteir anm m’ lever ll-l’ la week mein m’viin soungjé bon Duié m’ fey part li, m’ manllais desceindre ni anvan anm m’ frappé y l’ èha teirry. Teid guen yeou feinme infirmyèze khi t’apy’ passed meinme l’heira, ly praál holpital! Ly (feinme infirmyèze la) teilman saiziry, ly koori l’alled.

 • Ti Mystieux-io, yeo di:
 • -ba li, burry lava ha!
 • Mpuiahp!
 • Mystieux di encore:
 • -m’t’appraál Goonayivb, m’t’appraál reiglé ùou baegail, leigb’m, m’ river bòurd post pont leister ah kaanmyon an preind yeon pàne, yeon pàne haouzing. M’ desceindre, m’ té guen yeon mango, yeon mango francick!

Athord m’apy’ kalé mango ’m, m’apy’ mangjé l’i bòurd ti post pont leister ah;

 • Gaan yeon kaporal khi pareittre.
   • Li di’m kounzha:
 • -oh! Ho!
 • Zha ha qité park la pou y l’ al mangjé mango ansanmby aveick freire y l’ io helpi seid duiovan porte ixia y l’ viing’n salt!
   • Hunm!
  • M’ di: oh! Oh!
 • Seid kounzha nwouh parleihe ak mound ***bòurd icith!
   • Li di:
 • -Hou ou pah preind nouvèl gaàrd bòurd post pont leister …
   • -m’ di y l’ nwouh…
 • Hou ou pah preind nouvèl Grùoh Mausso too hou ou ow meinme!
 • Hou ou kounmpreinhein nwouh pah respecteihe teièt n’hou
 • "*Hunm!
 • Leigb’m, m’ di zha ha, li teid guen yeou baton anmba braah ll-l’ li harleed baton an l’apy’ entré su mwein, m’ dap m’ preind ni, m’ passé zha yeou seal kalòtt m’ fey touth s’ak n’an zòreil li sorti al faêre ponmald pou li.
  • Ba-li, burry lava ah!
 • Leigb èh’ …
 • Foys zha ha ti gjeinry dharma n’an Dessalines part li gaan leigb mounté y l’ too n’an gjeinry part li.
 • Li southni revolver ha par s’d khe revolver ha hou ou guen l’inmpreisyon si revolver ha teid harlé y l’ ti gouty l’i t’apy’ meité y l’ chytha su cinmeint an, li mounted revolver ha, li fourred baton-an anmba bra-li, li rangjed ti chap l’i, li woêted Kabrit khi té n’an jardein ll-l’ lan helpi l’avanced, l’apy’ avanced su Grùoh Mausso su banc-an, mein yeon n’honme decided deirnyé tinmound ak paten ak bicycleitty-io yeo al pasay par deirryèry ti gjeinry dharma n’an pou hou yeo woay s’ak apy’ passé, yeo beizwein woay laubbeil leigb èh’ ti gjeinry dharma n’an rived hunmgrhu!
 • Su banc-an bòurd cot Grùoh Mausso
 • ha li di:
 • -gardé nunc, ’ha èha! Èha khi mound hou ou llé ha hein?
 • Hunm! Ha!
 • -leigb ’w hou ou mandé ‘m ak khi mound mwein llé ow hou ou kounmpreinhein hunm!

M’ sé yeon Ahytian du payi, m’guen la loy diùl mwein helpi yeou lotd baegail encore m’ pah n’inmportre khi hunm! Èh’!

 • Athord li southni revolver l’i
 • …m’ pah n’inmportre khi ow hou ou kounmpreinhein boeif pou waha savanne pou waha fùor èkh hou ou koweir m’guen drwoyt parlé. Gjeinre dharma n’an di:
 • -khi gjeinre yeo reilay ’w hein?
 • -yeo reilay ‘m Enmanuel par s’d khe ‘m, m’ té feity pou noèl…
 • -m’ pah beizwein kougn deitail zha ah!
 • -mein, mein yeo baha’m ti nun Gwô morceo.
   • Hunm! Hunmg!

"-inmbein gardé nunc hardiyess zha ah fiiny teindé.

 • -khi hardiyess zha ah?
 • -hardiyess par ’w la parlé anmppily zha ah, zha ah fiiny.

Ow hou ou arreité!

 • -pou khi zha m’- arreitéa?
 • -m’ pah guen zha pou ’m di-ou!
 • Èh’ lever viite pou ‘w hou ou marché. Par s’d khe baton ow hou ou woêy èkh n’an main ‘m n’an, m’ kaha peitdu y l’ ùou kòté n’an kuorp’w.
 • Ha! Touth Kounmèrcy-la-paid, ow hou pah teindé ùou ti, bruit, y’apy’ gardé puis khe yeo kounnayn gjeinre n’honme zha parleyed, leigb ti gjeinre dharma n’an rived duiovan ni li praál pliyé li helpi y l’ fourred ll-l’ n’an porch deirryère li. Hgrhunm!
*Gwô Morceo woêd seid seiryeux li di hi!    
 • -inmbein s’ak guenllein m’ ‘ha marché puis khe prizon pah faith pou chein seid pou peichaid la teirry dries braah balanceay y l’ faith m’ ‘ha marché seilman leigb’m river ow hou ou kounmpreinhein m’ byen ak chief y’èha woay khi mound mwein llé too…
 • -feinmein diùl ow hou oui sanz zha m’ ‘ha feinmein ll-l’ pou-ou-hou ow mwein meinme. Hou! Ou té doué pou-ou-hou ow ou deirrappé deija oui.
 • Gwô Morceo bat deirryère li helpi li deirrapped, li meted ll-l’ an-an advent. *Mpuiahp!
 • Èh’ èh’ pùocùo teindé enrien,
 • Gaan yeon ti gasson khi viing’n cot yeou marchánd pistachy!
 • Li di:
 • -vaànd mwein ciinq kobe pistachy
 • -hi ti hi! Gasson ow hou ùou gjeinre inmeirguedan week hou ou woêy s’ak apy’ passé, ou apy’viine mandé ‘m ciinq kobe pistachy pardon kuorp’w papa’w pah vitrillé.

Marchánd fresco ha meinme di:

 • -mwein meinme! M’ té kounnein! Leigb ùon n’honme apy’ pleaded parlé anmppily!

M’ kounnein, èh’ fyòl ti bouteil fyòl guenllein bouchon ni, bouteil kola dix gaan bouchon ll-l’, bouteil rhunm gaan bouchon ni, m’ kounnein danmijeanne gaan bouchon ni ow hou ou joueinne bouchon hou!

 • Mpuiahp!
 • Pou ti gjeinre dharma n’an ka teindé, li woêd s’ak porte la viktoy laad, mound n’an seid autorité y l’ yheid, li kh’apy’ prwotegjé’w pou-ou-hou apy’ parlé anmppily kounzha. Li reikonneintre seid aveick ll-l’ ow hou ou apy’ *parlé!
 • Hunm!
 • Ha!
 • Marchánd pistachy la di:
 • -Mystieux hey!
 • Si yeon mound kouteid parwòl n’an bouchy Ahytian ow hou pah teindé gjeinre n’honme lan t’apy’ parleid laad gaàrd n’honme lan koo lyè ha li portred tinmound khi èlcoly kail direicteir Sauvais khi praál péleirynagje belle air gardé ti marché n’honme lan seid yeon, yeon tinmound kh’apy’ mainnein boeif week laad.
 • Ho! Ho!
 • Hey he!
 • Mwein meinme zha ‘m, m’ reigrèt seid feinme li di; li teid kougn frappé teièty-io n’an touth panneo kail-la yeo pah t’d laad juodiha pou yeo tay woêd zha. Seid zha week par s’d khe monk cheèr si ùon mound kouteid vent n’an deirryère ti mal èha-la chail ow hou ou èha bail bourick zha ah porte.
 • Ho! Ho!
 • Gardé alley n’honme n’an laad. Leigb n’honme n’an fiiny sonnein nun vaillan ni su touth chánmp-mars la laad.
 • Ha ah! Seid kounmplinman pou ti gjeinre dharma n’an, li meit’d zha n’an l’ordre.
 • Ha ah! Oui

"Mwein reigrèt mound li teid kougn batty-io yeo pah t’d laad par s’d khe ow hou ou woêy icith puorto-preincy s’uon, plein mango, plein peo mango èha peo fil n’an la rue ah. Ow hou ou pah kougn leigb ow hou ou apy’ fey yeou bytail seid vrai ow hou ou pah kougn khi l’heir ow hou ou apy’ glissé nunc èh’ seid mwein èkh di-ou seid toujou kounzha zha passé baton èkh bat chein noyr ha seid toujou l’i èkh bat chein blank-an.

********Kounmpreihansyon text-la 
 
 1. Khi zha ’w reinmarqé n’an gjeinre Maurice Sixto preizantéid text-la?
 2. Èha s’d khe baegail li woêd zha yheid?
 3. Khi zha Grùoh Mausso t’apy’ feed?
 4. Èha s’d khe Grùoh Mausso vaillan vrai?
 5. Leigb Grùoh Mausso woêd seid seiryeux zha y l’ faêre?
 6. Èha s’d khe marchánd-io pah t’d preind seid vrai?
 7. Ti gjeinre dharma n’an teid preind n’an Crapo nail?
 8. Èha s’d khe n’ t’apy’ preind n’an Crapo nails zha?
 9. Mound khi parlé anmppily faibe pah vrai?

S’ak faêre n’ woêd zha?

 1. Mound khi suive fort pah vrai?
 2. Leigb tinmound-io apy’ pasay cot ti gjeinre dharma n’an y’apy’ ba-li fawouchy zha y l’ faêre?
 3. Èha s’d khe leigb mound apy’joureihe-nwouh n’apy’ reipounnd?
 4. Khi èha s’d khi vlé tank-koo Grùoh Mausso?
 5. Èh’ khi èha s’d khi vlé tank-koo ti gjeinre dharma n’an?
 6. Èha s’d khe ti gjeinre dharma n’an faêre vyolansy su Grùoh Mausso?
 7. Èha s’d khe ti gjeinre dharma n’an malt arreité Grùoh Mausso?
 8. Seid byen pou mound di-li faêre zha y l’ pah faêre su mound just pou y l’ avidly y l’?
 9. Si ti gjeinre dharma n’an pah t’d arreité Grùoh Mausso èha s’d khe marchánd-io pah t’apy’ bon gjeinre koweir?
 10. Èha s’d khe n’apy’ deinmanti mound kh’apy’ bail manti?
 11. Èha s’d khe seid verity Grùoh Mausso t’apy’ bail?
 12. Khi zha marchánd pistachy-la di leigb gjeinre dharma n’an finds arreité Grùoh Mausso?
 13. Èha s’d khe zha y l’ kounstaté n’an fein an seid vrai?
 14. Èha s’d khe n’ doué gaan kountrúôle bouchy nwouh?
 • Kougn zha byen leinguy seid zoutti pou deivoulopman. Yeon leinguy pah ka an-an kountreed seins kountre l’i meinme. Si zha faith seid khe reiguy etynmoulogjick-io pah reispektay. Koo y l’ respectei leinguy lan apy’vahleed terrain.
 • Artic deifyingni-io say:
 • Ha, la, ah, an, io, de io, lan.
 • Pluryèl-io say:
 • An, io, de io.
 • Pou gjeinre masculein ha seid:
 • Ha, lan.
 • Tank-koo: papa ha
 • Fenminein pluryèl: manman-an.
 • Singulyé: fiyi ah
 • Artic deifyingni khi pou fenminein-an:
 • La, ah, an.
 • An: artic fenminein pluryèl.
 • Singulyé khi pou too dries gjeinre-io: ha, ah, lan, la.
 • Pluryèl khi pou too dries gjeinre-io say: io, de io.
 • adjèkhtif pwosessif lan accorded ll-l’ n’an gjeinre ak n’an nounmbe l’i rappourteed ll-l’ lan: io ha, io ah, io an.

Baegayi-io ah, juvny fiyi-io qiitay Baegayi-io ah.

        Deiteirminan

L’i existed dries type de deiteirminan “a” èh’ “vla”. Tank-koo: marchei (veirbe) marché ha (nun) marchéa (deiteirminan). Objectify, objeictyvla, Adjeiktyf, adjeictyvla. Objectify noun guenllein an seid.

“an” laad l’i pah artic l’i seid deiteirminan èh’ konmpleinman èkh pou baegail exacta-la (k. è. b. e). objeictyvla seid…

Deiteirminan-an marqé reicounmpansy Ak prwofit aktsyon-an. Veirbe-la marqé aktsyon-an. An-an n’ alley, n’ alley. An-an n’ alley pou… n’alleya pou (narrasyon). Marchéa bon… to marchei… Marché ha seid bon… L’i byen bon leigb’w marchéa. Marché ha byen construic. Construicsyon marché ha… Leigb hou ou ow apy’ gaàrd marché ha. Leigb hou ou ow apy’ marché seid pou... Pandan hou ou ow apy’ marchéa… pou-ou-hou: pou-ou-hou kaha marché. Toujou gaan n’an… marshy-hou… mastikh, mastikh-la. Plastikh, plastikh-la Èkh ka kougné ha, kougn’ha. Èha: preipozisyon mot èkh pah ka varied. Èkh ka too Èha touth zha Changjei, fùor èkh gaan Fùor èkh gaan yeon mound Mound-lan viiny Mound n’an passé Mound-lan! Leigb mwein woêy…teindé ak woêd say dries. Fùor èkh nwouh Fùor èkh hou Seid kounzha pou zha passé Pou zha teid passé Fùor èkh payi ha Fùor èkh gaan hê Èh’hey s’ak gaan laad S’ak té guen-t-ow, gaan laad Ak ti l’i licks zip! Esprit èkh n’an l’air L’anmour Reinmain, n’an reinmain N’an L’anmour pah gaan sautei D’anmour kounzha seid vrai L’heir, l’heira L’air, en l’air, l’aira Koutp l’air, n’an l’air, l’en l’air Mauvei z’air, mauvé z’aira N’an zê (zein) Yaqounmy (maewoszoe) Fùor èkh n’hou ou… Fùor èkh noun… Fùor èkh nwouh… Fùor èkh mwein… Fùor èkh hou… Fùor èkh li, l’i, ly. I fùor èkh zha Fùor khe nwouh meinme Esprit èha khi manifested Esprit ha manifesté Manifestasyon Yeou seal dwoêgt pah mangjeed calalou Dwoêgt loungue, dwoêgt main an, drwoyt, loungjé, loungjed, loungjer, drwoyte, loy, load, dancy load, loy n’an chanmb-lan, load ha, load-io, drwoyt mound, loungjé main, nun, nunc, non. Kougné ha fiick kougn’ha. Viiny nunc, viing’n kougn’ha. Non pah viiny, pah viing’n non pah viiny, nunc pah viiny, non pah viiny. Nunc: kougné ha reizeirvei Non: katégoriqman negative Non’m, m’ pah n’an jouetty Li pah di moiety, M’ pùocùo apy’ joué nunc M’ pùocùo n’an jouetty Nunc’m, m’ pùocùo apy’ joué Ta-leigb Non’m, m’ pah guen pou-m’ jouei meinme Kouleira Kouleir ll-l’ yheid ha Koo ni yheid ha Koo lyè ha Kougné ha Leigb zha riivéa Pou lyeu ha Pou lyeu zha Touth lyeu zha Touth wouth zha Wouth-la loungue Loungwear wouth zha Gjeinéraly (nun), jeineiraly (Adjeiktyf) Fiick kounnein Kan-an meinme Fùor èkh Seid zha meinme Pou zha meinme Nun’m, m’ sé… S’ak apy’ faith Fiick feité Unm (ûm),onm(ôm),on,ein,ain,un,an,anm(âm) Faêre ùou ti teinmp n’ (f’uou ti teinmp n’) mounté desceindre. Desceindre n’ zha, gliicei, pounmpei, balancei, balancy, balancing, pou zha meinme, pou zha ha meinme! Balancy, an-an, angleiteirry Vent ha ventei, mein vent ha… An-an n’ vancei duiovan. Laad meinme seid laad meinme. Reigleinman, reigularité, reigulyèreinman, reigulyei, pah reigulyei reigularizei, li reigularized, bon gjeinre (nun) bonjeinre (Adjeiktyf) Soufflei, souffran, souffri, souffly, souffrysquint, grungru, gout, goûtei, goust, grungru loungue, belle powzei, li pozeid, m’powzé, belle an-an formy, baegail drwouly, kountrwouleir, kountrwouleiry, kountrwouleira. Kountrwouleira meinme…An-an Ahyti, Ahytian, Italy, Espagny. Mangjé, dormi, leivei, chytha Kanmpei, rancei, reincei, rancé, reincé, li rancid, raobe-la, pah gardei, fourrei jaé, fourni jaé, fourré dent, pah fourni jaé ’w hou ou gardé, pah di wayie, pah di enrien, pah gaspiyei teinmp, pah jouei ak baegail seiryeux, touth jouetty seid jouetty craochetty pah laaddan, sîh-laad, hounssî, harloufhah, saffhe, staff, bafflei, bourrei, m’ baffler, baffhwei, kougn seid mound li yheid, woe-ou, woêd ll-l’ ow hou ou pùocùo kounnein ll-l’, seid janm vrai vap! Mein cigar ’w, teindé boeif alley woêd corn, koo ’w hou ou prianz hou ou kounnein. Hounssî, m’n’an zê. Mauvei zê air. Agnlobé, angfouébé, ouatchigbé, mahibé, foungbé, haoussâh. Seid s’ow hou ou guen pou-ou-hou ow faêra hou ou fey y l’. pah preind teinmp, pah peitdu teinmp, byen servi ak teinmp. Vodû zê Mawu azênû Mawuhwé Ayizâ Ajinakû okû Dûnû akhwé Aghêtô leigba Dagbé. N’an zê-an n’ preind-an hou ou batten koru ’w trwòp, pozé sang ’w! Koo ’w hou prianz- ou-kounnein!

        Pluryèl n’an nun-io 

Meissyei: yeon mound khi pah gaan inmpourtancy. Mystieux: yeon mound khi gaan inmpourtancy. Mystieux-ha, meissyei-ha, Mystieux-io. Duié: inmpourtancy dinminué Duiéi: plies inmpourtancy } duiéi- io fauh duiéi-io, fauh duié ha, duiéi-ha. Leigb ll-l’ kounmanseid ha s’été parwòl-la èh’ parwòl-la teid ak Bon Duiéi èh’ parwòl-la teid Bon Duié. Meissyei ha (singulyé)

Mystieux ha (singulyé pluryèl)

Heirei, malheirey, heirey-io, malheirey-io.

      Adjeiktyf pousseissyf  

Pluryèl Singulyé pluryèl Mwein-io mwein-an Hou-io hou- an Li-io ly-an Li-io-yheid n’hou-an Yeo-io-llay n’w hou-an Y l’-io-yheid Io-an

 Masculein          Fenminein

Affaêry-h’w lan affaêry-h’w la L’i ha affaêry anm n’an l’y ah

 Masculein          fenminein

Mwein ha, hou’w ha mwein ah, hou’wah L’i ha l’y ah N’hou ha n’hou ah Nwouh ha n’w hou ah Io ha Io ah

Masculein pluryèl fenminein pluryèl Mwein ha-io mwein ah-io Hou ha-io hou ah-io L’i ha-io l’i ah-io N’hou ha-io n’hou ah-io N’w hou ha-io n’w hou ah-io Io ha-io Io ah-io

Pou too leigb dries gjeinry-io

   An-an  mwein
   An-an  hou
   An-an  l’i 
   An-an  n’
   An-an  n’hou
    An-an  n’w hou} annôu
   An-an  io

Reiguy № 7 Touth mot khi kounmanseid par: Sei, qei, crei, dei, frei, rei, prei, fei. P’apy’ preind “I” encore mein “y”. Tank-koo: seinmy, qeipy, creepy, deipy, deinmy, seiryze, freinmy, réci, preicy, creepyssagjy, fenminein.

Reiguy № 8 Touth mot khi kounmanseid par: Fi, vi, mi, bi, Doublay-yeo “I” ha tank-koo: biikyni, fiiny, viiny, miiny, mi-mi.

Reiguy № 9 Duiovan yeon nun coonmun n’apy’ meité: “ann.”, duiovan Adjeiktyf aussoy veirbe “an-an n’”

Gjeinry masculein èha gjeinry fenminein

Reiguy № 10 Leigb “la” placed duiovan yeou mot l’i pah attic mein l’i seid preipozisyon mot khi pahkavaryed. Li attic leigb ll-l’ placed apré. Tank-koo: la nature, nature-lan, baegail-la, boutick-la, pwobleinmy-lan, la rue, rue ha, la rue ha. Rue ha blocked, la rue ha blocked. Passé n’an ruèlly la, passeihe-nwouh n’an ruèlly-la.

      Gjeinry n’an nun-io

Masculein fenminein N‘honme feinme Gasson fiyi Meissyei madanme Ti gasson ti fiyi Kouzein kouzine Rue ruèlly Papa manman Freire soeir Tonton matante Néveix nyècy Fiyèl fiyèlly Li ly L’i l’y Chein ha (chyènn’an) chein-an Chat-lan chatte-la Kabrit-lan Kabrit-la Kuochon ha Kuochon-an Boeif-lan boeif-la Tauwo gazelle Coq poul Kana ha kanard-la Marmite-lan kannistair-la Mystieux manmzelle Grizon grizette Koklo plunme Koklo-gaeguerre sigolo (kruchy) Manzullo (non-maryé) manzulla Crunchy-lan kruchy-la Gallon ha kanary ah

          Vocabylairy 

Vodu-seinu azênû Vodu-wutu gbé-Reith Bouchy-gbé khi beizwein Gbeirry gbé Mwein beizwein s’ow gaan hê R-Oyo zha hou ow ou guen âtô Aize, einé, atô, teiwé, âtô. Hou ow ou peinsé. Dangbeissîh, dangblei. Ago hê Ago-ago, ahwe, arson, Koklo, sigolo.

        Verby heinmoufhyli
              Aguen
         Mòd preidyca teinmp

Pahkapâlád Dygdangteinmp M’guen m’guen meinme Ou guen ou guen meinme Li gaan li gaan meinme Noun guenllein noun guenllein meinme Nwouh guenhein nw’h gu’nhein meinme Yeo grunt yeo grunt meinme

Feizhêh feizhêh-zha-athô M’ té guen m’ té guen meinme Ou té guen ou té guen meinme Li teid guen li teid guen meinme N. tai guenllein n. tai guenllein meinme Nw.teihe g’nll’n nw.t’he g’nll’n meinme Yeo tay guenllein y’ tay g’nll’n meinme

D’antan d’antan anvalou M’ nick m’ nicks meinme Ou nick ou nick meinme Li nickt li nickt meinme N. nickguen n. nickguen meinme Nw.neithguenh nw.neithguenh meinme Yeo touthg’nll’n yeo t’thg’nll’n meinme

Guinean Guinean anvalou M’ apguen m’apguen meinme Ou apguen ou apguen meinme Li apgaan li apgaan meinme N. apguenllein n. apg’nll’n meinme Nw. apguenhein nw. apg’nh’n meinme Yeo apgrunt yeo apgrunt meinme

      Subjouncktif-lan 

Pahkapâlád d’antan Khe m’gaie khe m’gaie meinme Khe ou gaieh khe ou gaieh meinme Khe li gaêt khe li gaêt meinme Khe n.g’nll’n khe n. g’nll’n meinme Khe nw. g’nh’n khe nw. g’nh’n meinme Khe yeo grunt khe yeo grunt meinme

Feizhêh feizhêh-zha-athô Khe m’ annick khe m’annick meinme Khe ou annick khe ou annick meinme Khe li annickt khe li annickt meinme Khe n. annicks khe n. annicks meinme Khe nw.annicks khe nw.annicks meinme Khe yeo annicks khe y’annicks meinme


         Koundisyonal

Pahkapâlád d’antan fourme ùon

M’ t’apguen m’t’apguen meinme Ou t’apguen ou t’apguen meinme Li t’apguen li t’apguen meinme n. t’apg’nll’n n. t’apg’nll’n meinme nw. t’apg’nll’n n. t’apg’nll’n meinme Yeo t’apg’nll’n yeo t’apg’nll’n meinme

      D’antan fourme dries
    M’ annick     meinme
    Ou annick     meinme
    Li annickt     meinme
    Noun annicks  meinme
    Nwouh annicks meinme
    Yeo annicks   meinme

Parkafiiny partyssipy einmperatif Pahkapâlád Pahkapâlád Pahkapâlád Aguen ya guen èkh D’antan d’antan d’antan Aguen meinme guen èkh meinme Meinme ya guenllein meinme

        Meinme    guenhein meinme
         Aguen type II
      Mòd preidyca teinmp

Pahkapâlád Dygdangteinmp Mwein èkh mwein èkh guen hê Ou èkh ou èkh guen hê Li èkh li èkh guen hê Noun èkh noun èkh guen hê Nwouh èkh nwouh èkh guen hê Yeo èkh yeo èkh guen hê

Feizhêh feizhêh-zha-athô Mw’n èkh t’aguen mwein èkh t’aguen hê Ou èkh t’aguen ou èkh t’aguen hê Li èkh t’aguen li èkh t’aguen hê Noun èkh t’aguen noun èkh t’aguen hê Nw’h èkh t’aguen nwouh èkh t’aguen hê yeo èkh t’aguen yeo èkh t’aguen hêD’antan synmpe D’antan anvalou Mwein èkh fiick mw’kh té fiick ow hou Ou èkh fiick ou’kh té fiick ow hou li èkh fiick li’kh té fiick ow hou noun èkh fiick noun’kh fiick ow hou nwouh èkh fiick nwoû’kh fiick ow hou yeo èkh fiick yeo’kh fiick ow hou

Guinean synmpe Guinean anvalou Mw’kh appou guen mw’kh appou guen ow hou Ou’kh appou guen ou’kh appou guen ow hou li’kh appou guen li’kh appou guen ow hou Noun’kh appou guen noun’kh appou guen ow hou Nwoû’kh appou guen nwoû’kh appou guen ow hou Yeo’kh appou guen yeo’kh appou guen ow hou

         Subjouncktif 

Pahkapâlád Feizhêh khe mwein èkh guen khe mwein èkh fiick khe ou èkh guen khe ou èkh fiick khe li èkh guen khe li èkh fiick khe noun èkh guen khe noun èkh fiick khe nwouh èkh guen khe nwouh èkh fiick khe yeo èkh guen khe yeo èkh fiick

D’antan feizhêh-zha-athô khe mwein èkh meinme khe mwein èkh fiick meinme khe ou èkh meinme khe ou èkh fiick meinme khe li èkh meinme khe li èkh fiick meinme khe noun èkh meinme khe noun èkh fiick meinme khe nwouh èkh meinme khe nwouh èkh fiick meinme khe yeo èkh meinme khe yeo èkh fiick meinme

        Koundisyonal 

Pahkapâlád d’antan fourme yeon n’ mwein èkh t’appou mwein èkh t’appou meinme ou èkh t’appou ou èkh t’appou meinme li èkh t’appou li èkh t’appou meinme noun èkh t’appou noun èkh t’appou meinme nwouh èkh t’appou nwouh èkh t’appou meinme yeo èkh t’appou yeo èkh t’appou meinme

     d’antan 2yènm fourme

Mwein èkh fiick meinme Ou èkh fiick meinme li èkh fiick meinme Noun èkh fiick meinme Nwouh èkh fiick meinme Yeo èkh fiick meinmeParkafiiny partyssipy einmperatif Pahkapâlád Pahkapâlád Pahkapâlád Aguen too kougné ya too guen èkh too

                        guenllein too
                        guenhein too

d’antan d’antan d’antan Aguen too èkh kougné ya too guen èkh too mei. meinme meinme guenllein too mei.

                        guenhein too mei.  


          Tiu type ùon 
       Mòd preidyca teinmp

Pahkapâlád Dygdangteinmp M’ sé m’guen èkh té Ou sê ou guen èkh té Li seid li gaan èkh té Noun said noun guenllein èkh té Nwouh seihe nwouh guenhein èkh té Yeo say yeo guenllein èkh té

Feizhêh Feizhêh-zha-athô M’ té m’té guen èkh té Ou tê ou tê guen èkh té Li teid li teid guen èkh té Noun tai noun tai guenllein èkh té Nwouh teihe nwouh teihe guenllein èkh té Yeo tay yeo tay guenllein èkh té

D’antan d’antan anvalou M’ tou m’ ni èkh té Ou touh ou ni èkh té Li to li ni èkh té Noun too noun ni èkh guen èkh té Nwouh tooh nwouh neithguen èkh té Yeo touth yeo touthguenllein èkh té

Guinean Guinean anvalou m’ apyé m’ apguen èkh té ou apyê ou apguen èkh té li apyed li apgaan èkh té noun apyai noun apguenllein èkh té nwouh apyehe nwouh apguenhein èkh té yeo apyay yeo apguenllein èkh té