Itilizatè:Masterches/lis angle-kreyòl

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Aller à la navigation Aller à la recherche

A

a, an / youn a lot / yon dividal aback / pa sipriz abandon / abandone, kite abase / abese, diminye abash / demoralize abbreviate / abreje abdicate / abdike abdomen / anbavant abduct / kidnape, anlve abet / ensite, eksite abhor / deteste, rayi abide / respekte ability / abilite, aptitud abject / abjèk, degoutan able / kapab abolish / aboli abound / gen anpil, abonde about / apropo, a about to (do something) / fè sa pou above / anlè, soutèt abrade / graje, fwote, kòche abreast / okouran abridge / abreje abroad / lòtbò, aletranje abrupt / avrip, brid sou kou, bripbrip absence / absans absolve / absoud absorb / absòbe abstain / abstrenn absurd / absid abuse / (n) abi, (v) abize academic / akademik accede / aksede, rantre accelerator / pedal akseleratè accept / aksepte access / aksè, (v) aksede, rantre accessories / akseswa accident / aksidan accommodate / akomode, loje accompany / akonpanye accomplish / akonpli accord / akò, (v) akòde according to / daprè accordian / akòdeyon accost / akoste, bòde account / kont, (v) jistifye, eksplike accountnt / kontab accumulate / akimile, rasanble accurate / egzak, byen mezire accustom / familyarize, abitwe ache / doulè, mal achieve / reyalize, reyisi, akonpli acid / asid acid rain / lapli asid acorn squash / jouwoumou acoustic guitar / gita acquaint / fè konesans acquaintance / konesans, zanmi acquire / ranmase, trouve acquit / akite acrid / rak, brak across / atravè across from / an fas across the water / lòt bò dlo act / v aji act (theater) / v. fè teyat act / n zak, aktè act as / v fè le action / aksyon action figure / pèsonnaj jwèt active / aktif activity / aktivite actor / aktè actress / aktris actually / anreyalite actuate / balanse, aksyonen acute / pwenti, egi acute angle / ang egi adapt / adapte adapter / adaptè add / adisyone, ajoute, ogmante adding machine / machinakakile addict / droge, adikte addition / adisyon addle / pouri address / adrès address book / liv adrès address, electronic / adrès elektwonik adhesive tape / adeziv adequate / adekwa, sifizan adjective / adjektif adjourn / ajoune, sispann administration / administrasyon administrative / administratif administrative assistant / sekretè direksyon admire / admire admirer / admiratè, fanatik admit / admèt, aksepte admonish / joure, avèti adolscent / n adolescan adopt / adopte, adokte adopted / adoptif, adoktif adore / adore adorn / òne, dekore adult / n adilt, granmoun advance / n avans, avalwa advance / v avanse, bay avalwa advancement / avansman advantage / avantij adventure / risk, istwa dròl adventure movie / fim avanti advertisement / reklam, piblisite advice / konsèy advisor / konseyev affable / afab affair / afè, kesyon, lyezon affect / afekte, touche, trouble affirm / afime, deklare affix / afiche, plake afford / gen mwayen affraid / pè, lapè affront / n afron affront / v afronte afoot / apye afraid / pè, efreye afresh / ankò, a nouvo Africa / Afrik after / apre, dèyè afternoon / aprèmidi in the afternoon / d laprèmidi this afternoon / sètaprèmidi after shave lotion / losyon apre labab again / ankò against / kont, opoze age / n laj age / v vyeyi aged / vye agency / ajans agile / ajil, lèst ago / adj pase ago / adv depi agree / konsanti, dakò agreeable / agreyab ahead / devann aid / n èd, sipò ail / soufri ailment / maladi aim / n bi aim / v vize air / lè air (of), to have the / v gen yon pòz air bag / sak van air conditioner / klimatizè, er kondisyone air filter / filtè van air freshener / santibon pou twalèt air letter / lèt avyon air mail / avyon air mattress / matla pou dlo airplane / avyon air pollution / polisyon lè air pump / ponp van airport / ayeropò air sickness bag / sache pou vonmi air tank / tank lè aisle / ale, zèl aisle seat / fotèy ale alarm clock / revèy alcohol / alkòl ale / byè alert / adj sou kiviv, eveye algebra / aljèb alien / n etranje alight / v poze alike / tankou, menm, parèy aliment / manje alive / vivan all / tout all the others / tout lèzòt at all / du tou allay / soulaje, diminye allies / alèz alligator / kayiman allot / repati, lote allow / pèmèt, otorize allspice / gwopwav allude / pretann, sipoze allure / atire allusion / alizyon, sipoziyon ally / alye almost / prèske, prèt pou, (almost catch) manke kenbe alone / sèl, pou kont-(pron.) along / ansanm aloof / endiferan , lwen aloud / aotvwa, byen fò alphabet / alfabè already / deja also / tou, ositou alter / chanje, altere alternator / altènatè although / malgre, byenke aluminum foil / papye aliminyòm amateur / amatè amazing / etonan ambassador / anbasadè amber / oranj, abriko amen / ensiswatil amend / korije amenity / konfò, amenajman American / ameriken amiable /emab ammonia / amonnyak among / pami, omilye amoung ourselves / antnoumenm amount / montan, total amphibian / anfibi ample / ase, gran, laj , sifizan amplifier / anplifikatè amuse / amize analysis / analiz analyze / v. analize ancient / ansyen, vye and / ak, epi, e and so on / elatriye anesthesia / anestezi anesthetic / anestezi anesthetize / andòmi, anestezi anew / ankò, anouvo anger / n kòlè, kout san anger / v fè fache angle/ angl, aspè angry / fache, move animal / animal , zannimo, bèt, animo ankle / je pye, chevi anniversary / fèt, anivèsè announce / anonse annoy / annwiye, anmède, anbete annoyed / annwiye annual / anyèl, chak ane, lan another / onlòt, youn lòt answer / n. repons answer / v reponn answering machine / repondè ant / foumi antacid tablet / pastiy kont asid Antarctica / Antatik anteater / foumilyè anthropology / antropoloji anitpasto / antipasto Antilles / Zantiy antler / bwa elan anxiety / enkyetid, anksyete any / nepòt, nenpòt anyone / kikonk anything / (in negative sentence) okenn anyway / sa tout fason anywhere (at all) / tou patou apart / aleka, separe, detache apartment / apatman apartment building / bilding ak apatman apartment number / nimewo apatman apex / tèt triyang apologize / eskize apostrophe / apwostòf appall / efarouche, terifye appalling / terifyan appeal / n (legal) fè apèl, cham appear / genlè, parèt, sanble append / tache, kole, ajoute appendix / apendis appetizer / aperitif apple / pòm apple juice / ji pòm apple pie / tat pòm appliance / aparèy elektrik appliance repairman / reparatè aparèy appliance store / magazen aparèy elektik application / aplikasyon appoint / nonmen, dezinyen appointment / randevou appointment, to make an / pase randevou apointment book / liv randevou appraise / evalue, estime appreciate / apresye apprehend / apreyande, arete apprenticeship program / pwogram aprantisaj approach / v aproche approach / n aksè, apròch, fason appropriate / aprpriye approve / aprouve approximate / adj aproksimatif approximate / v aproksime apricot / abiko April / avril apt / jis, aptopriye archbishop / monsenyè archive / achiv argue / diskite, mentni arise / pete, gaye, provni, plede arm / n bra arm / v ame armadillo / tatou armchair / fotèy, dodin armpit / anbabra, zesèl armrest / apwi bra army / lame around / alantou, otou, anviron, anviwon arouse / reveye, eksite arrange / ranje, òganize array / etalaj arrest / arestasyon arrest / v arete arrival / rive arrive / rive arrogant / arogan arrow / flèch art / ar, la, bèlte artery / gwo venn artful / rize, koken artichoke / aticho article / atik artificial / artifisyèl artist / atis artistic / atistik as / tankou, otan, kom, menm ak as if / kòmsi as for / ala as long as / tank as soon as possible / le pli vit ke posib as that / kon sa ascend / monte ascent / monte ascertain / tcheke, rann kont ashamed / ront ashtray / sandriye Asia / Azi aside / akote, sou kote ask / mande ask a question / poze kesyon askew / krochi asleep / nan dòmi asparagus / aspèj aspect / aspè asphalt / asfalt aspirin / aspirin ass / bourik, dèyè, bounda assail / asayi, atake assemble / monte, ajeste assembler / ajistè assembly / asanble assembly line / chenn asanblaj assert / revandike assign / deziyen, anchaje assignment / ansèyman assist / ede, segonde assistance / asistans assistant / asistan associate / v . asosye association / asosyasyon assume / sipoze assure / asire asterick / asteris* asteroid / astewoyid asthma / las astonish / etone, siprann astound / fè sote, pantan astronaut / aswonòt astronomy / astwonomi astute / rize asunder / kase ande asylum / azil at / a at least / omwen at the same time / anmenmntan athletic supporter / sispanswa athwart / antravè atlas / atlas ATM / machin ATM (atèmn), machin tiraj otomatik ATM card / kat tiraj otomatik atmosphere / atmosfè atomic / atomik atop / anlè, soutèt atrocious / atròs attach / tache, kole attachment / atachman attack / atake attain / atenn, rive attainment / reyalizasyon attempt / n esè, tantataif attempt / v tante, pran hans attendant / anplwaye attention / n atansyon attest / ateste attidude / atitud attitude / pòz attract / atire attribute / n kalite audio / odyo audio tape / adyo tep audit / verifye audience / odiyans, piblik auditorium / oditoryòm August / out aunt / tant, matant auspicious / favorab austere / distan, endiferan Australia / Ostrali authentic Creole / Kreyòl natif natal author / otè, lotè, ekriven authority / otorite authorization / otorizasyon automatic transmission / trasmisyon otomatik automobile / oto automobile dealer, salesman / vandè machin autumn / lotòn available / disponib avaricious / peng, kripya, ava, visye avenge / vanje avenue / avnu average / mwayèn avert / evite, detounen aviator / avyatè avid / avid, grangou avocado / zaboka avoid / evite avouch / avalide awake / adj reveye award / prim away / lwen awful / terifyan awhile / on moman awkward / gòch axe / rach , aks axis / aks azure / ble

B baboon / baboun baby / bebe baby / timoun baby carriage / vwati bebe baby cereal / sereyal bebe baby food / manje bebe, jèbè baby lotion / losyon bebe baby powder / poud bebe baby shampoo / chanpou bebe baby wipes / papye ijyenik pou bebe bachelor / selibatè back / do back / reversebacon / bekonn backache / doulè do backboard / panno baskètbòl back door / pòt dèyè backgammon / bakgamon backhoe / pèl mekanik backpack / sakado backup light / limyè bak aryè backwoods / raje bacon / bekonn bad / mal; move bad weather / move tan baffle / n. deflektè baffle / v. deroute bag / sache baggage / bagaj baggage carousel / tapi livrezon bagaj bagger / anbalè baggy / laj bait / zen bake / founen baker / boulanje bakery / boulanjri balance / balans balance beam / pout ekilib balcony / balkon bald / chòv bale / n. bal bale / v. anbale ball / boul ball / balon ballerina / balerin ballet / balè ballet dancer / dansè balè ballet slippers / pamtouf balè ballfield / teren bizbòl ballot / bilten vòt ban / n. entèdiksyon ban / v. entèdi banana / bannann fig band / band, òkès band / riban band / v. bande bandage / bandaj bandaid / banded bang / detonasyon bang / v. frape banish / bani banjo / bandjo bank / bank bank vault / kavo banner / banyè banquet / bivèt, bankè baptism / batèm bar / ba, kafe barbecue grill / recho griyad barbell / babel barber / kwafè barber shop / kwafè bare / toutouni barain / afè bargain / v. machande bargaining / machandaj bark (tree) / ekòs , po bark / v jape barley / òj barn / anga barnyard / lakou anga barracks / kazèn barren / arid, steril barrette / barèt barricade / barikad barrier / baryè barring / prep. sòf, eksepte barter / tròk, v tròke base / fondasyon, baz base / baz base / v. baze baseball / bal bizbòl baseball bat / baton bizbòl baseball field / teren bizbòl baseball glove / gan bizbòl baseball player / jwè bizbòl baseball uniform / inifòm bizbòl basement / sousòl basin / basen basket/ panye basketball/ balon baskètbòl basketball court / teren baskèt bòl basketball hoop / panyèn baskètbòl bass (music and fish) / bas bassoon / bason bastard / bata baste / aroze bat / chòvsourit batch / founen, pake bath / beny bathe / banyen bathing suit / kostimdeben bath mat / tapi saldeben bathrobe / dezabiye, moumou bathroom / saldeben, twalèt bathroom scale / balans bathroom sink / lavabo bath towel / sèvyètdeben bathtub / benywa baton / baton batter / pat pou fri battery / pil pou flach, batri battle / batay bawl / braye, fè djòlè bay / rad, gòlf, bè beach / plaj beach ball / balon plaj beach blanket / lenn plaj beach towel / sèvyèt plaj bead / n chaplèt beads (necklace) / kolye krizokal beak / bèk beam / reyon bean / pwa (rouj)* bear / lous, ous beard / bab beast / bèt (sovaj)* beat / kadans beat / v. bat, kale, (heart) palpite beating, to give a / nete yon bwa pou yon moun beautiful / bèl beaver / kastò because / paske, akòz become / vini, tounen bed / kabann bed, to go to / al dòmi bed pan / basen, podevwi bedroom / chanm bedspread / kouvreli bee / myèl, abèy beef / vyann bèf bee hive / niche myèl beer / byè beet / bètrouj beetle / vonvon, eskarab befall / rive before / avan, anvan befriend / trete an zanmi beg / mande, sipliye beggar / mandyan begin / kòmanse beguile / tronpe behalf / anfavè behave / konpòte behavior / konpòtman behind / dèyè behold / kontanple, gade beige / bèj being / egzistans, kretyen, etan belch / rote, vomi belie / demanti believe / kwè bell / klòch, kòch bellhop / gason bellow / begle belly / vant belly button / lonbrik belong / fè pati below / anba belt / senti, sentiwon bench / ban, bankèt bend / bese, pliye, koube beneath / anba beneficence / byenfezans beneficial / benfisyèl benefit / benefis benefit (from) / v. benefisye (de) benevolent / benevòl bent over / krocha beret / berè berry / grenn beseech / sipliye beside / akote besides / dayè besiege / asyeje best / adv. mye, miyò best / adj. meyè, pi bon bet / parye betray / trayi better / pi bon betting / parayj between / ant, nan mitan, omilye between ... and ..., to chose / chwazi ant ...... osnon...... beverage / bwason beware / mefye bewilder / dezoryante bewitch / chame, ansòsele beyond / lòtbò bias / paspouki bib / bavèt bicycle / bisiklèt bicycle helmet / kas bisiklèt bicycling / monte bisiklèt bid / òf, pari big / gwo; gran big dipper / gwo lous la bigot / fanatik big toe / gwo zotèy bike / bisiklèt bike rack / pakin bisiklèt bile / kòlè bilingual / bileng bill / nòt; biye; (bird) bèk billboard / panno reklam billiard ball / boul biya billiards / biya bind / tavhe, mare, uni binoculars / longvi biology / biyoloji birch / boulo bird / zwazo bird watching / obsèvasyon zwazo birth / nesans, akouchman birth certificate / rejis birth, give / akouche birthday / anivèsè birthmark / anvi biscuit (american) / biswit bison / bizon bit / kal bit (drill) / mèch bitch / femèl chen bite / mòde bite (comp) / bayt bitter / anmè blab / blabla black / nwa black bean / pwa nwa black bear / lous nwa bladder / vesi blade / lam blame / v. blame, joure blame on s.o else, put / bay pote chay bland / afab, emab blank / vid, blan blanket / lenn, kouvèti blaze / flanm blazer / vès kwaze bleach / kloròks bleach/ v. blanchi bleachers / graden bleak / fèb bleed / senyen blender / blenndè blessing / benediksyon blind / adj. avèg blind / n. avèg, je pete blinds / pèsyèn blink / v. batje blissful / byennere bloated / boufi block / blòk block off / bloke block off one's way / bare blockhead / ennbèsil, idyo blood / san blood pressure / tansyan blood pressure gauge / aparèy pou pran tansyon blood test / tès san blood work / annaliz san bloody / senyen bloom / flè blot / tach blouse / kòsaj blow / n. kou, chòk blow / v. mouche, soufle, sonnen, vante (the wind ...s) blue / ble blue jay / jeble blue jeans / djin blueberry / blouberi bluegrass (music) / mizik bluegrass blueprint / ble plan batisman blues (music) / mizil blouz bluff / n. blòf bluff / v. blofe blush / rouji, ront, fa pou figi (makeup) boa constrictor / boa konstriktè board / n. planch board / v. anbake board game / planch jwèt boarding pass / kat pasaj boast / vante boat / bato, atifisyèl bobby pin / zepeng cheve bobsled / bòbslèd body / kò boil / bouyi bold / kare, odasye, temerè bologna / mòtadèl bolt / boulon bomber jacket / blouzon avyate bone / zo bongfire / flanbo bongos / bongo book / n. liv book / v. arete book bag / sak lekòl bookcase / etajè liv bookshelf / etajè liv book store / libreri boom box / aparèy esteryo pòtatif boost / remonte, rechaje booster rocket / fize lansman booster seat / chèz pou woze bebe boot / bòt border / frontyè, bòdi, lizyè bore / v. anniye bored / adj. anbete, raz boring / raz, penitan to be born / fèt borrow / prete bosom / tete, pwatrin boss / anplwayè, patron both / toulede both and / ni ---- ni bother / anmède, anbete, traka, nwi bottle / boutèy bottle, baby / bibon bottle opener / ouvboutèy bottled water / boutèy dlo bottom / fon, anba, bounda bough / branch bounce / v. mate boundless / san limit bountiful / abondan, jenere bouquet / boulè flè, odè bout / atak, peryòd, kriz bow / adj. bankal bow / v koube bow (weapon) / ak bowl / bòl bowling / bòlin bowling ball / boul bòlin bowling shoes / soulye bòlin bowtie / wozèt box / n. bwat boxing / bòks boxing glove / gan bòks boxing trunks / chòt bòks boy / gason, ti gason boyfriend / anmore, amoure bra / soutyen brace / v. bretèl, atach brace (tool) / n vilbreken bracelet / brasle idantite brag / vante, fè djòlè bragger / lwanjè brain / sèvo, tèt brake (car) / fren brake light / limyè fren brake pedal / pedal fren branch / branch brass / kuiv (metal), leton brave / brav bravo / bravo brawl / n. dikisyon brawl / v. goumen brawn / misk, musk brawny / miskle, muskle bread / pen, biswit break / v. kase, kraze, brize, separe break up (relationship) / v. kite breakdown / pann break / v kase breakfast / kolasyon, dejne, manje maten breast / tete, sen breath / alèn, souf breathe / respire breathless / san souf breed / v kwaze, elve breeze / briz bribe / kòronp brick / brik bricklayer / mason bridge / pon bridle path / wout chwal brief / adj brèf brief / n dosye briefcase / pòtdokiman briefs / pantalèt bright / adj klere, eklere bright / entelijan, briyan brilliant / klere, fò brim / bò, rebò bring / pote, mennen brisk / shofe, anime brittle / frajil, poud broad / laj, liberal broadcast / n emisyon broadcast / v. emèt, voye broccoli / bwokoli broil / v griye broke / brizurye, razè broker / koutye brook / sous, pasdlo, ti rivyè, ti kouran dlo broom / n. bale broom/ v. bale broth / bouyon brother / frè brother-in-law / bòfrè brow / sousi brown / mawon bruise / v mètri brush / n bròs brush / v brose brussek sprout / chou briskèl brute / adj brital, sovaj bucket / bokit bud / boujon budge / bouje budget / bidjè buffalo / boufalo buffoon / ransè, voryen bug / n. pinèz, ensèk bug spray / ensektisid build / bati, konstwi bulb (flower) / zonyon bulbs (light) / anpoul elektrik bulge / v. gonfle, bonbe bull / toro bulldozer / bouldozè bullet / bal bulletin board / tablo pou aflich bump / n. chòk, kou bump / v. frape, pouse bumper / defans bun / pen lèt bunch / n pat, pakè, grap, pann bunch / adj anpil bundle / pake, lyas bunk bed / kabann de etaj burden (oneself) / jennen bureau / biwo, kwafèz (furniture) Bureau of Immigration /Biwo Imigrasyon burglar / vòlè, kanbriyolè burial / antèman burn / n boule burn / v boule burn down / boule burner / recho burp / wote burst / eklate, pete bury / antere bus / bis, otobis bus driver / chofè bis bus fare / pri kous bush / raje, rak business / afè, negòs, biznis business card / kat biznis bus station / estasyon bis bus stop / estòp bis busy / okipe, afere but / men butcher / bouche butter / n. bè butter / v. bere butterdish / berye butter knife / kouto bè butterfly / papiyon buttermilk / lèt kaye butternut squash / jouwoumou po jòn buttocks / fès button / bouton buy / achte buzzer / sonnèt by (agent) / pa by (location) / bò by myself / pou lò m bypass / n. devyasyon bypass / v kontoune byword / provèb, sinonim

C

cab / taksi cabbage / chou cabin / kabin cable / kab, telegram cache / kachèt cadence/ kadans cafe / kafe, bwat cage / kalòj cake / gato calamity / kalamite calculate / kalkile calf / ti bèf California / Kalifòni call / v rele call 555-5555 / rele nan 555- 5555 callous / di, rèd, san pitye calm / kalm calm / v kalme camel / chamo camera / kamera, kodak camp / n kanpman camp / v desann, poze pye campaign / kanpagn can / n kanistè can / v kapab cancel / anile cancel (comp) / v kennsèl cancer / kansè candid / fran candidate / kandida candle / chandèl candy / sirèt, bonbon cane / kann canteen / kantin canvas / n twal cap / berè capable / konpetan capacity / kapasite capital / kapital caption / antèt, lejand captious / acheval, manyak captivate / kaptive captive / kaptif capture / v kaptire, bare car / oto, machin, vwati carcass / kakas card / kat, kat jwe cardigan / vès cardinal / kadinal care / n swen care / v swanye career / karyè careful / atantif, apwofondi be careful / pinga caress / n karès carpenter / bòs mason, chapantye carpet / tapi carriage / charyo, kabwèt carrot / karòt carry / pote cartoon / komik, desen anime carve / sizle, skilte case / ka, kès, bwat cash / n lajan, kach cash / adj kontan casing / anvlòp, aman casino / kazino cast / n ròl cast / v jete, voye castigate / v reprimande, chatye, joure castle / n chato casual / aksidantèl, dezenvòlt cat / chat catch / v pran, bare, trape, kenbe catch / n lapèch category / kategori cater / founi, aprovizyone catholic / katolik cattle / betay cauldron / chodyè cause / kòz, lakòz, rezon caution / prekosyon cave / kav, gròt caviar / kavya, ze cavity / trou, fant CD rom / sidwonm cease / sispann, rete, stòp cede / sede, bay legen ceiling / plafon celebrate / selebre, fete celebration / selebrasyon cellar / kav cemetery / simityè cent / kòbi; santim ò center / v trote center / n ti galope central / santral centralization / santralizasyon century / syèk cereal / sereyal certain / sèten, siswafè, si certainly / sètènman certificate / sètifika certify / sètifye chafe / v frote, friksyonen, irite chaff / n bal, pake pay caffer / anmèdan chagrin / n kontraryete, chagren chain / n chenn chained / mare chair / chèz chairman / presidan, direkte chalk / lakre chamber / chanm champ / chanpyon champion / chanpyon chance / chans chancel / v titile chandelier / chandelye change / n monnen change / v chanje chant / n chante, refren chap / n kaskèt chap (young man) / jenn gason chapter / chapit characteristic / karakteristik characterization / karakterizasyon characterize / karakterize charcoal / chabon charge / n chaj charge / v chaje charity / charite, zèv Charles / Chal charm / cham, bèlte chary / v ezitan, pridan chase / v kouri dèyè, chase chaste / adj tifi chat / v koze chatroom / chatwoum cheap / bon mache cheat / v vole, tronpe check / v verifye check / n chèk checker / chekè cheek / figi, po figi, jou cheer / v ankouraje, aplodi cheese / fromaj chemistry / chimi cherish / pran swen cherry / seriz chess / echèk chest / n pwatrin chew / v moulen, mache chew gum / v. manje chiklet chicken / poul chief / chèf child / pitit, timoun chill / v rafredi chimney / chemine chin / manton china (porcelain) / pòslèn Chinese / Chinwa chink / v trenke chocolate / chokola choice / chwa, preferans choke / n toufe choose / chwazi chop / v tranche, koupe Christian / kretyen Christmas / Nwèl Christmas tree / abdenwèl chuck / v flanke deyò chuckle / ri anbachal chum / zanmi, patnè chump / v blòk church / legliz cigarette / sigarèt cinder / sann cinema / sinema circle / sèk circular / ron, ansèk circumstance / sikonstans circus / sirk citadel / sitadèl citizen / sitwayen citizenship / sitwayènte city / vil, lavil city hall / lakomun civic / sivik civil / sivil claim / n reklamasyon clammy / mwat clamp / n kranpon clang / v sonnen, rezone clap / v aplodi, bat bravo clarify / v eklèsi, klarifye clasp / n agraf class / klas classic / klasik clause / n propozisyon claw / n grif clay / tè glèz, ajil clean / adj pròp clean / v netwaye cleanliness / lapwòpte clear / adj klè, transparan, nèt clear / v debarase clearly / klèman cleave / fann clement / gen pitye clench / v mare, sere, ponyen clergyman / klèje clerk / komi clever / entelijan cliff / falèz climb / granpe cloak / n mask clock / revèy, lòlàj clod / bit tè close / v fèmen close / adj raproche cloth / twal clothe / abiye clothes / rad clothing / rad cloud / nuaj, nyaj clump / n touf clumsy / adj gòch, maladwa cluster / grap coal / chabon coarse / koryas coast / n rivaj coast / v desann sou roulib coat / n manto coat / v kouvri ak kouch coax / v kajole cobweb / fil arenyen cock / n kòk, (the male member) kòk cock / v ame, branche cockpit / gagè cocky / bwòdè coconut / kòk coddle / v dòlote coefficient / koefisyan coerce / kontrenn coffee / kafe coffin / sèjèy cognac / konyak cohabit / v koabite coin / n monnen coincidence / konyensidans Coka-cola / koka kola cold / n fredi cold / adj. frèt collaborate / v kolabore, soutni collar / kòl, chenn collect / rasanble, kolekte college / kolèj colloquial / familye colon / kolon, depwen colonel / kolonèl colonial / kolonyal color / n koulè color / v kolore column / n kolòn, pilye comb / peny come / vini come in / antre come out / v pran lari comfort / n konfò comfrot / v rekonfòte comfortable / konfòtab command / n kòmann command / v kòmande commander / komandan commarade / kanmarad commence / kòmanse commend / n lòd commend / v kòmande, òdone commentary / kòmantè commerce / komès, negòs commission / komisyon commit / v komèt commit the act of / v poze zak common / komen communal / kominal communicate / v kominike communication / kominikasyon communion / komunyon community / kominate compact disc / dis konpak company / konpanyi compare / konpare comparison / konparezon competency test / egzamen konpetans competition / konkou, konpetisyon compilation / konpilasyon complain / plenyen, konplenn complaint / konplent complete / v konplete complete / adj konplè complexity / konpleksite competition / kkon[etisyon complicate / konplike compose / v konpoze compound / n konpoze, alyaj comprehend / konprann comprehension / konprann, konpreyansyon computer / konpitè computer programmer / pwogramè konpitè comrade / konmarad conceal / kache concensus / konsansis concentrate / konsantre concentration / konsantrasyon concept / konsèp concern / konsène concering / konsènan conciliation / konsilyasyion concise / brèf, kout conclude / konkli conclusion / konklizyon concrete / n siman concrete / adj konkrè condemn / kondane condition / n kondisyon condition, on the / akondisyon conditioned / kondisyone condom / pwotèj, pwotèj gason condone / favorize conduct / v kondwi conduct / n kondwit confectionery / n sirèt conference / konferans confess / v konfese confident / asire, gen konfyans confirm / konfime conform / v konfòme conform / adj konfòm confront / v. konfwonte confused / adj egare, gaga, mele confusion / konfizyon congest / v bloke, konjeste, bouche congratulate / fè konpliman congregate / reyini, rasanble conjecture / n konjekti conjoin / n konjwen conjugate / konjige connect / konekte conquer / konkeri conscience / konsyans conscious / adj gen konesans consent / konsanti consider / konsidere consistant / konsistan consolate / konsila console / v konsole consolidate / konsolide constant / n konstant constant / adj konstan, èmanan constitute / v konstitye constitution / konstitisyon constitutional / konstitisyonèl constain / v rennen, frennen, kontrenn construct / v konstrui construction / konstwiksyon consult / v konsilte, mande konsèy contact / kontakte contaminate / kontamine contempt / mepri contend / v deklare, soutni, kenbe content / adj sanisfè content / n kontni contest / n konpetisyon, konkou continent / kontinan continue / kontinye contort / kontòsyone contract / kontra contradict / kontredi contrary / kontrè, opoze contravene / kontredi, kontrekare contribute / kontribye contribution / kontribisyon convene / konvoke, reyini convenient / pratik convention / konvansyon conversation / konvèsasyon, koze convey / tansmèt convict / n kondane convict / v deklare koupab convince / konvenk coordination / kordinasyon cook /v kwit cook (male) / n kizinye cook (female) / n kizinyè cool / frèt cop / jandam cope / debouye, abitye copper / kuiv copy / v kopye copy / n kopi cord / n kòd cork / n bouchon lyèj corn / mayi corner / n kwen corner / v kwense, bare cornflower / flè mayi corpse / kadav correct / adj kòrèk correct / v korije correspond / koresponn, ekri corrode / rouye corrupt / kòronp, visle cost / v koute cost / n pri cotton / koton couch / kanape cough / n tous cough / v touse council / konsèy count / n dekont count / v konte country (nation) / peyi county / depatman couple / n koup, pè couple / v marye, kole, akouple courage / kouraj course / n kous of course / men wi court / tribinal, lakou court, to / fè pwose ak courteous / koutwa cousin (male) / kouzen cousin (female) / kouzin couvenant / n ak1o, konvansyon cover / n kouvèti, proteksyon cover / v kouvri cow / bèf, vach coward / kapon crack / n krak, fant cradle / bèso crafty / adj rize, abil cram / v noure, bachote crash / n fraka crash / v kraze crash (comp) / v krash crave / anvi crawl / ranpe crayfish / kribich crazy / fou creak / v krake cream / krèm create / kreye creature / kreyati, kretyen credit / n kredi credit / v kredite creed / kredo creek / rivyè creep / v ranpe, glise Creole / adj kreyòl crew / ekip crib / bèso crime / krim cripple / v estropye cripple / n enfim crisp / sèk crook / vòlè crooked / krochi crop / rekòlt cross / kwa cross / v travèse, kwaze crow / kònèy crowd / n foul crowd / v ankonbre crucify / v krisifye crude / adj kri, grosye cruel / kyiyèl, mechan cruise / kwazyè crumb / krout, myèt crush / v kraze crust / krout cry / v kriye Cuba / Kiba cult / kilt culture / kilti, koutcha cunning / malen cup / gode curd / lètkaye cure / v swanye cure / n remèd, tretman curious / kirye curl / pli currency / lajan current / adj kouran current / n kouran elektrik curse / n malediksyon curse / v joure, modi curtain / rido curve / koub cushion / kousen custody / suveyans cut / v koupe cute / bèl cycle (bicycle) / bisiklèt

D

dabble / babote daddy / papa daft / idyo, bèt daily / toulejou dally / lanbinen dam / n baraj damage / n domaj damage / v domaje damn / v modi damn! / laprit! damp / mouye, mwat dance / n dans dance / v danse danger / danje dare / v defye, bay gabèl dark / fonse, nwa dark, in the / nan fènwa darling / cheri darkness / fènwa darn / v reprize dart / n flèch, javlo dart / v plonje dash / v detale dash / n priz data / done, eleman database / bazdone, detabez date / dat date, make a / pase randevou daughter / pitit fi, tifi daunt / v dekouraje, entimide dawdle / lanbinen, ranse dawn / devanjou, avanjou day / jou, jounen day, the other / lotrejou a dazzle / briye, eblouyi, avegle (pete) je dead / mouri, mò deaden / amòti, mouri deadlock / enpas deaf / soud deal / v distribye, bay dear / shè, sheri dearth / grangou, famin death / lanmò debase / abese, avili debate / debat, diskite debauch / debòch debt / dèt decay / v pouri, dekonpoze deceive / desevwa, bay koutba December / desanm decentralize / desantralize deception / desepsyon decide / deside decision / desizyon deck / platfòm, pon declare / deklare decline / refize, bese decorate / dekore decoy / payas decrease / diminye decree / dekrè deed / aksyon deep / fon de facto / defakto default / defo defeat / v bat, venk defect / defo fabrik defense / defans defer / ranvwaye definite / definitif definition / definisyon deft / ajil defy / defye, pini degree / degre, grad, diplòm delay / retade delegate / delege delete / efase delete (comp) / v dilit deliberate / adj esprè deliberate / v reflechi, debat delicate / delika delicious / bon gou delight / plezi delirious / delala, fou deliver / delivre delve / fouye demand / n demann demand / v mande democracy / demokrasi democratic / demokratik demolish / demoli dense / epè density / dansite denture / pwotèz deny / renye depart / pati department / depatman depend / depann depict / dekri, demontre deport / depòte depose / dechoke deposit / n depo deposit / v depoze depot / depo deprave / detounen depress / peze depth / pwofondè descend / desann describe / dekri desert / dezè deserve / merite design / n desen design / v desine desire / v ansi, vle desk / biwo despair / dezespere desperate / dezespere, atoufè despite / malgre dessert / desè destiny / destine destroy / detwi, kraze detach / detache detail / detay detail / v. detaye detain / kenbe, arete detect / detekte deter / anpeche determination / detèminasyon determine / v detèmine determined / detèmine, antete detest / deteste, rayi detour / detou devastate / devaste develop / v. develope development / developman device / enstriman devil / demon, diab to the devil / o diab devout / devwe dew / larouze dialectal / dyalektal dialogue / dyaloge diaphragm (sex) / pwotèj fanm diary / jounal pèsonèl dick (slang) / kòk dicriminate / fè paspouki, diskriminen discrimination / paspouki, diskriminasyon dictionary / diksyonè die / mouri differ / pa dakò different / diferan difficult / difisil difficulty / difikilte dig / fouye digest / n ekstrè digest / v dijere dignity / diyite diligent / debouya dilute / delye dim / pal dinner / dine dip / plonje direct / adj dirèk direct / v dirije direction / direksyon director / direktè directory / anyè dirt / kras, pousyè, salte dirty / sal dirty word/ gwo mò, mò sal disable / v deranje disable / andikape, enfim disagree / pa dakò diagreeable / dezagreyab disappear / v disparèt disappoint / desevwa disapprove / dezaprouve disarray / tètchaje disaster / dezas disburse / debouse disc / diskèt discern / dekouvri, disène discharge / vide discipline / disiplin discipline / v. disipline discontent / mekontantman discord / dezakò discourage / dekouraje discover / dekouvri discredit / v. diskredite discrete / disrè discretion / diskresyon discuss / diskite disdain / deden disease / maladi disgrace / dezonè, wont to disguise / degize disguise / digizmann disgust / degou dish / asyèt, plat dismiss / lage, ranvwaye disorder / dezòd disown / deposede dispensary / dispansè display / v etale disqualify / diskalifye dissipate / gaye distance / distans distinct / disten, klè distinction / distenksyon distinguish / distenge distort / defòme distract / distrè distribute / distribye district / deranje ditch / ravin, twou dive / plonje, koule diver / dayiva diverse / divès divide / divize divorce / divòs dizzy / gen vètij do / fè, fabrike do, be about to / dispoze doctor / doktè document / dokiman dog / chen doll / poupe dollar / dola domestic / adj peyi domestic / n restavèk dominate / domine domination / dominasyon Dominican Republic / Dominikani donkey / bourik doom / fayit door / pòt dormitory / dòtwa dot / pwen, tach double / adj doub double / v double doubt / n dout doubt / v doute dough / pat farin dove / pijon down / adv anba down / v desann download / v desann down there / anba-a downtown / lavil draft / n kourandè draft / v anrole drag / trennen drain / egou draw / rale drawback / dezavantaj draw near / pròche dream / rèv dream / v reve dreary / tris, sonm dress / n ròb dress / v abiye dressed / abyè drift / flote drill / n dril drill / v fè egzèsis drink / n bweson drink / v bwè drip / degoute drive / kondui drive / n. promenad driver / chofè, kondiktè drizzle / v farinen drop / n gout drop / v lage drought / sechrès drown / nwaye drug / dròg drum / droum drunk / sou dry / sèk duck / kanna due to / akòz dull / mat dumb / adj enbesil, gaga, egare dummy / egare, enbesil dump / n pil fatra dump / v jete dune / pilsab dung / fimye during / pandan during the last two years / pandan twa dènye ane-yo dusk / labrin dust / pousyè duty / dwa, taks dwarf / tinen dwelling / kay dye / v kolore


E

each / chak eager / enterese eagle / èg, malfini ear / zòrèy early / bonè, annavans earn / genyen, posede, fè lajan earnest / bònfwa earring / zanno earth / latè, tè ease / lèz at ease / a lèz easily / fasilman east / lès east, in the / alès East Asia / Azi de Lès Easter / Pak Eastern Europe / Ewèp de Lès easy / fasil eat / manje echo / eko economy / ekonomi economic / ekonomik economically / ekonomikman edge / kwen, bout edit / edite editor / editè educate / edike education / edikasyon eel / zangi efface / efase effort / efò, jefò, fòs egg / ze eggplant / berejenn egotist / egoyis eight / uit eighteen / dizuit eighty / katreven either / nenpòt, oswa, nonpli(s) ejaculate / v voye eject / retire, pouse soti elaborate / adj konplike elaborate / v elabore elbow / koud elder / granmoun elect / chwazi, eli election / eleksyon electoral / elektoral electro-chemistry / elektwochimi elementary / elemantè elephant / elefan eleven / onz eligible / elijib eliminate / elimine elitist / elitis else / osinon email / imel, kouryèl, mel email account / kont email message / mel embarrass / jennen embarrassment / jenn embassy / anbasad embellish / anbeli embers / tizan embolden / bay kouraj embrace / anbrase, kwoke embroider / brode, bwode emit / emèt, fè sikile emotion / emosyon emotional / emosyonèl emotional, to be / fè emosyonèl emphasis / anfaz employ / n djòb employ / v anplwaye employee / anplwaye empower / otorize empty / adj vid empty / v vide encircle / antoure enclose / fèmen, bouche encounter / kontre encourage / pyete, ankouraje end / fen, bout endure / kenbe endurance / andirans enemy / lenmi energy / enèji engage / angaje, foure engagement / angajman engine / motè, machin English / angle engrave / grave enigma / enigm, magouy enjoy / jiwi, rejwi, benefisye enjoy oneself / banboche enormous / enòm, menmen, papa enough / adj ase enough / adv ase, kont enrage / enève, agase enrich / anrichi enroll / anrole, rekrite ensure / asire entangle / melanje, mele enter / antre enterprise / antrepriz entertain / amize entice / v enstige entice / fè lasisiy entire / antye, tout entrails / zantray entrance / antre, pòt envelope / n anvlòp envelope / v vlope envious / anvye environment / anviwènman, antouraj envy / n anvi equal / adj egal equal / v egale equip / ekipe equipment / ekipman erase / efase erect / adj dwat, vètikal erect / v drese, monte erection / bibit errand / lomisyon error / erè, fòt erupt / eklate, pete eruption / eklatman escape / sove, chape, pati escort / n konpayon escort / v eskòte especial / espesyal especially / espesaylman espionage / espyonaj esquire / avoka essential / esanyèl establish / etabli esteem / estim estimate n evalyasyon estimate / v estime, valye etc. / eksetera eternal / etènel European / Ewopeyen evade / evade, sove, mawon evaluate / evalye evaluation / evalyasyon evangel / levanjil evangelize / preche even / adj egal, jis even / adv menm even worse / pi grav evening / aswè, sware, swa event / evenman ever / janm, janmen every / chak everybody / tout moun every time / chak fwa everywhere / patou evict / chase evidence / evidans evident / adj evidan, aklè evil / move evil, to d / kraze-brize evolution / evolisyon exact / egzak exactly / egzakteman exaggerate / egzajere examine / kontrole, egzamine example / egzanp exceed / depase, eksede, (in) briye except / eksepte, sòf except / sòf exception / eksepsyon exceptional / eksepsyonèl exchange / n twòk, echanj excite / eksite exclude / eskli, retire excuse / v. eskize execute / egzekite, akonpli executive /egzekitif exemplary / egzanplè exempt / egzan exercise / n egzèsis exert / fè egzèsis, fose exhale / rann souf, egzale exhaust / n mòflè exist / egziste expande / elaji, etann expect / tann, alatant expecting / ansent, gwòs expel / ranvwaye expense / depans, (s) frè expensive / chè experience / n eksperyans experience / v. eksperyanse expert / ekspè explain / eksplike explanation / eksplikasyon explicit / ekslisit, klè explode / eksploze, eklate, pete exploit / esplwate exploitation / eksplòtasyon explore / eksplore, chèche explosion / eksplozyon, eklatman export / n ekspòtasyon export / v ekspòte expose / ekspoze exposition / ekspozisyon express / eksprime expression / espresyon extend / etann, ouvri extent / limit extention / estansyon exterior / deyò, eksteryè external / andeyò extort / peze extract / n ekstrè, esans extract / v rale extraordinary / ekstwòdinè extreme / akstrèm extricate / rache eye / je, zye eyebrow / sousi eyeglasses / linèt


F

fable / istwa, fab face / n figi face / v gade (anfas), afwonte face to face / fasafas facile / fasil fact / verite faculty / fakilte fad / kapris fade / adj fennen fade / v disparèt fail / rate faint / adj pal fair / adj jis, ekitab faith / lafwa fake / adj krizokal, djanni fall / v. tonbe false / fo, pa vre, manti family / fanmi famine / famin, grangou famous / enpòtan, gran fan / n vantilatè fan / v souflè fancy / adj anpenpan fancy / v imajine fang / kwòk, dan fantastic / kokenn far / lwen far away / byen lwen farm / plantasyon, jaden farmer / kiltivatè; abitan fart / v pete farther / pilwen fascinate / fasine, entrige fashion / lamòd fast / vit, rapid fasten / tache, mare fat / gra, epè fate / sò, destine father / papa, pè fatigue / fatig fault / n fòt, defo fault / bay tò favor / n favè favor / v pè fear / n lapè fear / v pè feast / n fèt, bambòch, babako to feast / banbouche feather / plim feature / karakteristik, mak February / fevriye fee / dwa (ladwann), frè (depans) feeble / fèb feed / v nouri, bay manje feel / santi feel like, to / anvi feeling / santiman feign / fente, pran pòz fellow / nèg felon / kriminel female / adj femèl female / n fanm fence / baryè, lantouray fern / foujè ferocious / feròs fertile / donnen, fètil fetch / chèche feudal / feodal fever / lafyèv few / kèk fib / n manti fib / v bay (fè) manti fiction / fiksyon fiddle / v jwe ak field / teren, jaden field (career), domain / domèn fierce / feròs, terib fifteen / kenz fifth / senkyèm fifty / senkant fight / n/v goumen, batay file / n dosye, dokiman file (comp) / dokiman, fayèl fill / plen film / fim fimmaker / sineyas filth / kras filthy / sal final / final finance / finans financial / finansyè finally / anfen, a la fen, alè ki le, finalman find / jwenn find out / rann kont fine / adj anfòm, fen fine / n amann finger / n dwèt finger / v tate, tripote finish / fini fire / n dife fire / v revoke firefly / koukouy firm / adj solid firm / n entrepriz first / adj premye, (at first) premyèman, dabò firstly / adv. premyèman first of all / dabò fish / n pwason fish / v peche fisherman / pechè fish trap / nas fist / n pwen five / adj senk fix / ranje fixed / fiks flag / drapo flame / flanm flash / v klere flat / plat flavor / gou flay / koche flea / pis, pinèz flesh / vyann, chè flight / vòl (avyon) flinch / v flechi, tresayi fling / v voye jete flint / silèks flip / baskile flirt / file float / flote flock / troup, bann flood / n inondasyon, lavalas flood / v anvayi flooding / lavalas floor / etaj flour / farin flow / koule flower / n flè flower / v fleri flu / grip fluent / kouran fluid / likid flush / adj kole flush / c chase, vide fly / n mouch fly / v vole foe / lenmi fog / bouya fold / n pli fold / v pliye folder / katab folk / peyi follow / suiv fond / fanatik font (comp) / klavye food / manje, lanouriti fool / n enbesil fool / v twompe, woule foot / pye on foot / a pye for / prp pou, paske for example / pa ekzanp forbid / defann, pini force / n fòs force / v fòse forecast / v projte foreign / etranj foreigner / etranje foreman / bòs, fòmann forest / forè, rakbwa forever / ajamè, la pou toutan foreskin / pokòk forget / bliye fork / n fouchèt fork / v ranmase form / n fòm form / v fòme formality / protokòl format / fòma format / v fòmate formation / fòmasyon formatted / fòmate former / ansyen forsake / lage, abandone fortune / richès, fòtin forty / karant forum / foròm forward / adj devan forward / avanse foundation / fondman legal four / kat fowl / volay fracture / n frakti fragile / frajil frame / ankadreman France / Frans, Lafrans in France / an Frans frank / fran fraud / fròd frazzle / kraze, erente freak / sanzatann free / lib, (..of charge) gratis free time / tan lib free / v. delibere freely / librèman freedom / libète freeze / jele, glase, konjile freeze (comp) / jele frozen / jele French / franse french fries / ponmdetè fri French Institue / Enstiti Franse frequent / souvan fresh / fre, frèch Friday / vandredi friend / zanmi, konpay fright / freyè, laperèz frog / krapo front / devan frost / glas frown / v gwonde, mare min fruit / fwi frustration / fristrasyon fry / fri fuel / gaz fulfill / ranpli, akonpli full / plen fume / vapè fun / adj amizan fun / n amizman, plezi fun, make .. of / moke function / v. mache, fonksyone fundamental / fondamental funeral / lantèman, fineray funny / komik furious / firye furniture / mèb further / pilwen further down / pi devan fuss / gaòt, meli melo future / avni, lavni

G

gain / benefis, gen, (v) akeri gall / fyèl, bil gallon / galon gallop / galope gamble / jwè game / jwèt gang / klik gap / fant garage / garaj garden / jaden flè, patè gardner / jadinye garlic / lay garment / abiyman, rad gas / gaz gas station / ponp gaz gate / pòtay gather / ranmase gathering / konbit, rasanbleman gauge / geji, (v) tcheke, mezire gaze / fikse, kontanple general / jeneral generate / jenere, pwodui generation / jenerasyon generous / jenere genetics / jenetik genisis / jenèz gentle / janti, soupl gently / dousman geography / jeografi geometry / jeometri German / alman get / pran get along / degaje; kenbe get back / rantre get back at / v fè yon moun pou get a breath of fresh air / pran van get down / mete get in a vehicle / monte get out (of vehicle) / desann get up / leve ghost / fantom, zonbi giant / jeyan gift / kado, don giggle / griyen gin / djin girl / tifi, djal girlfriend / anmore, amoure give / bay, ban give away / fè kado give birth / delivre give up / lage, abondone glad / kontan glance / gade glare / ekla glass / vit, vè gleam / miwate glide / glise glitter / ekla, briye globe / glòb gloom / tenèb glory / laglwa glue / lakòl glue / v. kole glutton / gouman gluttony / safrete gnat / papiyon lanp go / ale, sefwe go back and forth / mote-desann go down / desann go in / rantre go out /sòti go through / esperyanse go to bed / kouche go up / monte goal / objktif goat / kabrit god / espri, lwa, dye God / Bondye gold / lò golden / annò good / bon good bye / babay goods / danre goose / zwa gossip / tripotay gourde / (money)goud, (food) kalbas govern / gouvène government / gouvènman governmental / gouvènmantal gown / ròb grace / lagras grade / grad (v) evalye, nivle graduate / diplome graduate / v. gradye grain / grenn grandchild / ptit-pitit grandmother / gran-papa grandmother / grann grape / rezen grapefruit / chadèk grasp / atrab grass / zèb grate / graje gratitude / rekonesans grave / grav (n) tonm gravy / sòs gray / gri grease / grès, (ve) grese great / gran, gwo greedy / vòlè, visye, voras, gouman be greedy / gen groje green / vèt, vè greet / v salye greet with much respect / salye ak anpil respè greeting / salitasyon grilled / grie grime / salte grin / ri jòn grind / moulen grinder / moulen grip / priz grocery / pwovizyon ground / teren, tè group / gwoup, (v) gwoupe grow / grandi growl / v gwonde Guantanamo / Gwantanamo guard / gad, jandam, (v) gade, siveye guess / devine guest / envite guilty / koupab gulp / gòje, (v) vale gum / gonm, chiklèt, (v) gonmen gun / revolvè, kanno gust / rafal gut / zantray guy / nèg gymnastic / jimnastik Gypsy / djipsi

H

habit / abitid nack / chire, rache haggle / machande hair / cheve, pwal get a haircut / fè tèt Haiti / Ayiti, Peyi Dayiti Haitian / Aiysyen half / demi, (n) mwatye hall / koridò, òl ham / janbon hammer / mato hand / men hand / v pase handcuffs / menòt handicap / andikap handkerchief / mouchwa handle / manch, (v) manyen, touche, okipe handsome / bèl handy / itil,(adv) sou la men hang / pann, kwoke hang (in there) / kenbe happen / rive, pase happy / kontan, ere harbor / pò, waf hard / (difficult) difisil hard drive / haddrav harm / maltrete to harness / hanache harvest/ rekòlte haste / anpresman hat / chapo hate / èn, rayisman, (v) rayi haul / bwote, chaje have / genyen have to / fò, fòk, gen dwa, gen pou, fèt pou (fò/fòk are used at the beginning of the phrase) haven / azil hawk / malfini, alfini hay / zèb he / li head / tèt, (v) dirije headache / maltèt, tètfèmal health / sante, lasante healthy / ansante heap / pil heart / kè, mitan heat / chalè heaven / lesyèl, paradi heavy / lou, peze Hebrew / ebre hedge / bòdi, lizyè heed / fè atansyon heel / talon height / wotè hell / lanfè hello / bonjou help / èd ,asistans, (v) ede hen / maman poul her / li herb / zepis here / isit, men herring / aran herself / li-menm hesitate / ezite hiccup / okèt hide / (n) po, hide / v. kache, sere, foure hideous / lèd, efreyan high / wo, elve, apik high school / lekèl segondè hijack / detounen hill / mòn hillbilly / moun mòn hire / enplwaye historic / istorik hit / v frape hit / n kou ( a hit with a stick = kou d baton) hoarse / answe HIV positive / sewopozitif hoe / wou hog / kochon hold / kenbe hole / twou holiday / knoje hollow / kre holy / sen home / lakay home economics / ekonomi domestik home sick / nostalji homespun / natif natal homework / devwa homosexual, male / akimafe honest / onèt honey / siwo honor / lonè hoof / pat zannimo hook / kwòk, zen, (v) kwoke hop up and down / ponpe hope / lespwa, (v) espere horizontal / orizantal horn / kòn, klakson horny (slang) / sousa hornet / gèp horse / chwal, cheval hospital / lopital hospitality / ospitalite host / animatè, mètkay hostess / otès hot / cho hotel / lotèl hour / lè house / kay house cleaning / lapwòpte hoe / kijan, kòman how / kijan how many / konbyen, konbe how much / kòman, konbyen, konbe however / men, sepedan, poutan, epoutan howl / ranni huge / gro human / moun, imen human being / kretyen vivan human phisiology / fizyoloji moun human rights / dwa moun humble / modès humid / imid, mouye humiliate / fè ront hunchback / bosu hundred / san hunt / lachas, (v) chase hunter / chasè hurricane / siklòn hurry / kouri, prese husband / mari hush / silans hyphen / tirè

I

ice / glas idea / ide identify / idantifye identification / idantite idiom / idyòm idiomatic / idyomatik idiot / idyo idle / aryenafè if / si, depi (since) ignorance / fènwa ill / malad illiterate / analfabèt illegal / ilegal illegitimate / ilejitim, deyò illicit / anbachal illustrate / ilistre image / imaj imaginatiom / imajinasyon imagine / imajine imbecile / enbesil imitate / imite imitation / imitasyon immediate / imedyat immediately / tousuit, imedyatman immense / imans immigrant / imigran immigration / v. imigrasyon immoral / imoral immortal / imòtèl impart / montre impatient / enpasyan impeach / anpeche, revoke imperialist / enperyalis implicate / enplije importance / enpòtans important / enpòtan, konsekan important, very / trèzenpòtan impossible / enposib impress / enpresyone impression / enpresyon imprison / anprizone imprisonment / anprizonnman improve / amelyore improvement / amelyorasyon in / nan, non, andedan, a, an in order to / pou in February 1993 / nan mwa fevrye lane 1993 in general / an jeneral inbred / ras kabrit inbreed / akouple incise / koupe incite / ensite inclination / pant, enklinasyon include / v ankli including / ankli income, salè increase / ogmantasyon, (v) ogmante incredible / enkwayab indeed / kanmenm independence / endepandans independent / endepandan index / endeks indicate / endike, montre indict / akize indifferent / endiferan indignation / endiyasyon indirectly / endirèkteman indispensible / endipansab individual / grenn pa grenn, (n) oun, endividi individually / endividyèlman industrialization / endistriyalizasyon infect / enfekte infertile / arid influence / enfliyans inform / v. enfòm information / enfomasyon, vansèyman infrastructure / enfrastriki inherit / eritye inheritance / eritaj initial / inisyal, premye ink / lank innocent / inosan inquire / fè demann insane / fou insecticide / ensektisid insert / foure inside / andedan insist / ensiste insolent / ensolan inspect / kontrole install / v. enstale instant / enstantane, (n) moman instead / olye institute / enstiti institution / enstitisyon instruct / montre instruction / enstriksyon, lenstriksyon insult / ensilt, (v) joure intelligence / lèspri intelligent / entelijan intend / gen lentansyon intent / lentansyon intention / entansyon interest / enterese interfere / entèfere international / entènasyonal internet / entènet interpretation / entèpretasyon interrupt / entrèronp, koupe intersection / kafou into / nan introduce / prezante introduction / entwodiksyon intrude / deranje invent / envante invention / envansyon invest / v envesti (ak) invisible / envizib invite / envite invoke / envoke involvement / angajman iodine / yòd iron / fè iron / v pase fè ironically / iwonilman ironically, speak / iwonize irresponsibility / iresponsabilite irrigate / irige, awoze irritate / irite island / il, zile Isreal / Izrayèl it / li Italian / italyen itch / demanjezon, gratèl, (v) grate itself / li-menm

J

jab / koutpwen jack off / bat laponyèt jacket / jakèt, kostim jag / dechikte jail / kacho jail, to put in / anprizone jam / konfiti (food), andouteyaj January / janvye jar / bonkal jargon / jagon jaw / machwa jealous / jalou jeep / djip jelly / jele jerk (person) / zagripan Jesuit / Jezuit jew / jwif jewel / bijou jewelry / bijou Jewish / Jwif job / djòb, travay jog / pouse jogging / djògin join / rankontre, reyini, koud joke / blag joke around / jwe jolly / kontan journalist / jounalis journey / vwayaj joy / kontantman, lajwa joyous / jwaye judge / jij, (v) jije judgment / jijman judicial / jidisye jug / krich juice / ji Julie / Juli July / jiye jump / ponpe, vole June / jen junior / jinyò junkwood / kabinaj bwa jury / jiri just / jis, legal, (time) annik justice / lajistis, jistis justify / jistifye

K

kangaroo / kangourou karate / karate KB / kilobayt keen / fen, file, pike keep / kenbe, sere Kentucky / Kenntèki key / kle key word / mokle kick / kou, (v) frape ak pye kid / timoun kidney / ren kill / tuiye, touye killer / asasen kilometer / kilomèt kin / paran kind / janti kindling / beapen king / wa kink / pli, ne kiss / bo kitchen / kizin, lakizin kite / sèvolan , kap kitten / chat knack / fò, talan knave / koken knee / jenou kneeling / a jenou knife / kouto knit / brode, trikote knock / frape knock some one down / blayi knot / ne know / konnen knowledge / konesans, save known / rekoni kola / kola

L

labor / travay labor pain / doulè akouman lace / lase lack / mank, (v) manke lad / jennjan ladle / louch lady / madanm lake / lak lamb / mouton land / tè, teren land / v. debake, atèri landlord / pwopriyetè landscape / peyizaj, jaden flè lane / liy, bò lari language / lang lapse / defayans, erè, (v) perime laptop / labtòp, pòtab lard / grès kochon, la large / laj lash / kout fwèt lassitude / kò kraze last / dènye last / v. dire late / anreta (adv) ta Latin / Laten Latin America / Amerik Latin laugh / ri law / lalwa, lwa, dwa lawyer / zaboka lawn / gazon lawsuit / pwose lax / neglijan, vag lay / kouche, etann, blayi lay an egg / v ponn lazy / parese lead / plon lead / dirije, kòmande leader / bòs leaf / fèy leak / fuit leak / v koule leak (info) / pran lari lean / panche, apiye learn / aprann lease / lwaye, (v) lwe least / mwens, mwenn leather / kui, tchwi leave / kite, lese, pati, sotu leech / sansi, vantouz leek / poro left / gòch left, to the / agoch leg / pye, janm legal / legal legal resident / legal rezidan legible / lizib leisure / pastan, lwazi lemon / sitron lend / prete length / longè less / mwens lesson / leson let / v. kite, lage let's / ann, annou let's go / an alè letter / lèt level / nivo, (v) nivle liar / mantlè, djòlè liberate / delibere liberty / libète library / bibliyotèk lice / pou license / lisans lick / niche, lanbe lid / kouvèti, bouchon lie / manti, boul lie down / blayi life / lavi, vi lift / leve, monte light / limyè, (adj) leje, (weight) / leze light / v. limen, (.. up) klere lightning / zeklè, eklè lightning bug / koukouy like / tankou, kon, (like this/that) konsa like / v. renmen lime / lacho limit / v. limite line / liy linen / dra, lenn link / lyen, (v) relye link (internet) / lyenajwèb lion / lyon lip / pobouch, lèv liqeur / likè liquid / likid list / lis list owner / pwopriyetè lis listen / v. koute literature / literati little / piti, enpe little by little / bout pou bout little, to (v) a little / fè yon ti (v) live / viv, abite, rete live in / abite live together, to (as lovers) / akonpli liver / fwa living / vivan lizard / leza, zandolit loaf / pen, (v) flannen loan / anpren, (v) prete load / v. chaj, chaje loaf / v lage loafer / enpav lobster / roma local / lokal, peyi, natif-natal locate / lokalize, jwenn lock / kadna, (v) kadnase, bloke lock (of hair) / très lodge / l`j, (v) ebèje, bay ladesant loft / galata log / bout bwa log in / v lògin log out / v lògawout log / jounal, dosye, (v) note lone / sèl long / lon a long time / lon tan look / rega (v) gade look down on / meprize look for / chache look for / chèche look for trouble / chache kont loop / riban , (v) gade loose / branlan looter / piyajè lose / pèdi lose hope / dezespere lose weight / desann loss / pèt, chagren (a) lot / anpil lottery / lotri loud / fò lousy / degoutan love / amou love / lanmou love / v. renmen, (each other) damou love, be in / v damou, nan renmen love with, be in / v damou pou, nan renmen ak love, make / koupe, (...to) pran low / ba lower / v desann lucid / lisid, tèt klè luck / chans lucre / magouyè lug / trennen lumber / bwa lump / mas, gro moso lunch / dine, manje midi lure / aleche, fè lasisiy lust / konvwate

M

machine / n machin machine / v fòme mad / fache, fou mad, get / v pran emosyon made / fèt magic / majik, sanp magistrate / majistra magnificent / manyifik mahogany / akajou maid / bòn, restavèk mail box / bwat lèt mail list / lis abòne main / prensipal, santral maintain / mentni maize / mayi major / adj prensipal major / n majò majority / majorite make / n mak make / v fè, fabrike male / mal malevolent / malveyan malice / malis malign / nuizib man / mesye, moun, nèg, nonm manage / dirije, debouye mango / mango manifestation / manifestasyon manifold / manifoul mankind / imanite, limanite manner / fason, jan mansion / mansyo, gro kay manual / adj manyèl manual / n liv manufacture / n frabrik, izin manufacture / v fabrike manuscript / maniskri many / adj anpil, plizye, pron. yon dividal map / kat March / mas mark / n mak, tach mark / v make market / mache marriage / maryaj marry / marye marsh / marekaj Martinique / Matia masacre / masakre mash / v brase, kraze mask , wear a / maske mass / mas master / v. metrize masturbate / bat laponyèt match / n alimèt, match match / v matche mate / n matlo mate / v akouple material / adj materyèl material / n materyo, matyè maternal / matènèl maternity / matènite mathematics / matematik matter / matyè, problem mature / mi, granmoun maximize / v maksimize May / me may / mèt maybe / petèt MB / megabayt me / mwen meadow / preri meal / manje , repa mean / adj move, fache mean / n mwayèn mean / v. vle di, siyifi meaning / siyifikasyon, sans means / mwayen measure / n mezi measure / v mezire meat / vyann, chè media (news) / medya medical / medikal meditate / medite meet / n rankout meet / v reyini, rankontre, kontre ak, fè konesans meeting / reyinyon megs / mèg mellow / dou, jovyal melt / fonn member / manm, manb memory / memwa menace / n menas mend / v rapyese , rakomode mental / mantal mentality / mantalite mention / mansyone merchant / koèsan mercury / mèji mercy / pitye mere / adj sèlman mere / adv apèn merge / fonn, amalgame merit / n merit merit / v merite merry / jwaye mess / fatra, dezòd message / mesaj method / metòd mettle / kouraj middle / adv omilye middle / n mitan Middle East / Mwayennoryan midwife / akouchèz might / adv petèt might / n pisans mild / mwayen, dous militant / militan militia man / milisyen milk / lèt milk / v tire mill / moulen million / milyon mince / rache, filange mind / lespri mine / n min mine / prn pam minimize / v minimize minister / (religious) pastè, (government) ministe minor / minè minority / minorite mint / mant minute / minit miracle / mirak mirror / miwa, glas miscalculate / malkalkile miscarriage / movèz akouchman misery / mizè misfortune / malè misguide / pedi miss / make mission / misyon missionary / misyonè mist / labrim mistake / erè mistreat / maltrete mistress / metrès, sou kote mistrust / n mefyans mistrust / v mefye mix / n melanj mix / v melanje, v mele mixed up / mele moan / rale, jemi mobilization / mobilizasyon mock / moke model / modil, modèl moderate / modere moist / imid, mouye molest / deranje, moleste moment / moman Monday / lendi money / lajan, kòb monger / pousè dife monkey / makak monster / mons month / mwa mood / atmosfè, atitid moon / lalin more / adj plis more / adv pi....pase moreover / anplis morning / maten morpheme / mòfèm morphology / mòfoloji moss / bab panyòl most / anpil, plis moth / papiyon lanp moth / manman mother / maman mother / adj matènèl motion / mouvman motivate / motive motor / motè mount / mòn mountain / mòn, montay mourn / pote sèy mouse / sourit moustache / moustach mouth / bouch move / deplase move / v. bouje, (.. into) enstale (pronoun) movement / mouman (.. out) bwote, (... something) bwote, deplase movie making / sinematografi much / anpil muck / fimye mud / labou mushroom / chanpiyon, djondjon music / mizik muss (hair) / gaye must / v dwe, fò must / n nesesite mute / bèbè mutton / mouton mutual / resipwòk my / mwen mysterious / mistik


N

nail / klou, (v) kloure naked / nikò, toutouni name / non, (v) nonmen name, first / prenom nap / kabicha napkin / sèvyèt narrate / rakonte narrow / etwat, jennen, jis nasal / nazal nasty/ degoutan, dezagreyab, malpwòp nation / nasyon nationaity / nasyonalite native / natif-natal naughty / vakabon navigate / v navige near / toupre, akote, pre neat / pwòp necessary/ nesesè necessarily / nesesèman neck / kou need / bezwen needle / zegi, egui negative / negatif neglect / neglije neighbor / vwazen neither / ni youn ni lòt, ni ... ni, nonpli(s) nephew / neve nest / nich never / jamè, janm, pa janm new / nouvo, nèf New Year / Nouvèl Lanne New York / Nouyèk news / nouvèl next / pwochen nice / bon, janti nickname / ti non niece / nyès nifty / debouya night / lanuit, nuit nimble / ajil nine / nèf nineteen / diznèf nineteenth / diznevyèm ninety / katrevendis nip / zongle, koupe, kase boujon no / non (adj) okenn nobody / pèsonn nod / souke tèt node / ne noise / bwi, bri nomination / nominasyon none / okenn nonsense / nonsans noon / midi noose / nekoulan nor / ni normal / nèmal, nòmal normalization / nòmalizasyon north / direksyon nò, non nò nose / nen nostril / twou nen, narin not / pa note / nòt, (v) note nothing / anyen notice / avi, notis notion / nosyon nourish / nouri novel / roman November / novanm now / kounye-a nowadays / sèjousi nowhere / okenn kote noxious / nosif nuclear / nikleyè nude / toutouni nuisance / nizans, ponongon numb / ankiloze, dòmi number / nonm, chif, nimewo nun / relijyez, mamè, chèsè nurse / enfimyè, mis nursery (plant) / pepinyè nut / nwa, grenn

O

oak / bwatchèn oar / zaviron oat / avwan oath / sèman obediet / obeyisan obese / obèz obey / obeyi object / objè, bagay objective / objektif obligate / ablije obligatory / obligatwa obliged / blije oblivious / enkonsyan obscene / obsèn obscure / fènwa observe / obsève observation / obsèvayon obsess / obsede obsolete / demode obstacle / obstak obstetrician / doktè akouchman obstruct / bare, bouche obtain / pran, obteni obvious / evedan, aklè occasion / okazyon occupation / okipasyon occupy / okipe, pran occur / rive, pase ocean / loseyan, oseyan OCR / sistèm rekonesans optik October / oktòb odd / dròl, enpe odds and ends / kenkay odor / odè, lòdè of (used very sparingly) / d of (about a topic) / sou off / etenn offend / ofanses offense / ofans offer / v ofri offer / n òf office / biwo, kabinè officer / ofisye, jandam often / souvan oil / n luil oil / v luile OK / se byen okra / kalalou old / vye, aje olive / oliv omen / prezaj omit / pase sou on / limen on (a topic) / sou on (the day of ) / nan jou ki te (...)-la on and off / tobe-leve once / onfwa, yon sèl fwa once and for all / kont fini once upon a time / sè tè youn fwa one / youn, en one would say / on dire oneself / prn menm onion / zonyon only / sèlman, sèl, annik onto / prp sou open / puvri, louvri operation / operasyon opinion / opinyon opportunity / opòtinite optimist / optimis option / opsyon or / oswa, oubyen, osinon, ou oral / oral orally / oralman orange / zoranj orbit / v fè laviwonn order / n lòd, kòmann order / v kòmande in order / an règ ordinary / òdinè, banal ore / minrè organic / èganik organization / òganizasyon organize / òganize orientation / oryantasyon origin / orijin originate / v orijine orphan / òfelen other / lòt ought to / dwe our / nou ours / pan out / deyò outcome / rezilta outdated / demode outlet / sikisal outlook / pespektiv outrageous / ekzòbitan outside / deyò ovary / pòch ze oven / fou over / anro, anlè overcharge / majore overcoat / padsi overcome / ankonbre overdue / anreta overflow / debòde, desann owe / dwe owl / koukou own / posede, genyen owner / proprietè, mèt ox / bèf oxtail / ke bèf oyster / zuit

P

pace / v apante package / pakèt page / paj(of book) fèy pacific / pasifik pack / n pake, koli pack / v anpakte, anbale padlock / kadna pain / doulè, lapenn pain in the neck / ponongon paint / v pentire paint / n penti painting / tablo pair / n pè pair / adj doub pal up with / fè konpay pale / pal palm / pye palmis, plamye palsy / paralize pamper / v dòlote Panama / Pènama pan / n kasròl, bonm panic / n panik panic / v panike pantry / gadmanje pants / pantalon, kanson papaya / papay paper / paye paradise / paradi paralize / paralize parallel / paralèl parcel / n palè parcel / v separe tè parch / v griye parent / paran, fanmi park / pak parley / v palmante parley / n poupale parliament / palman parole / pawèl parrot / jako parsley / pèsi part / moso, pyès, pati partake / patisipe partial / pasyel participate / patisipe participation / patispasyon participative / patisipativ particular / espesyal, patikilye particularly / patikilyeman party / pati, fèt party, have a / fè fèt party / pati politik pass / pase passenger / pasaje passion / pasyon passport / paspò password / modpas past / lepase past, in the / lontan pastor / pastè pastry / patisri patch / n patch, pyès patch / v patche, rakomode path / chemen patience / pasyans patient / pasyan patriot / patriyot pattern / n modèl, egzanp pattern / v modele pauper / pòv, endijan pavement / pave, asfalt paw / pat, grif pawn / plannen pay / peye pay attention / gade pea / pwa peace / lapè peaceable / pasifik peaceful / pasifik peacefully / pasifikman peach / pèch peak / tèt, somè peasant / peyizan, abitan peck / v beke peculiar / spesifik pedal / n pedal pedal / v pedale peek / v gade vit peel / v kale peep / v fè jouda peeve / v irite, anmède pelt / v kalonnen pen / plim pencil / kreyon penetrate / penetre, antre penis / kò fason, ti kò people / moun, pèp pepper / pwav, piman percent / pousantaj percentage / pousantaj perform / egzekite, fè travay performance / pèfomans perfume / pafen perhaps / petèt peril / danje periodic / peryodik periodic table / tablo peryodik perish / peri perk up ones ears / kole zorèy permanance / pemanans permission / pèmisyon permit / n lisans, pèmi permit / v pèmèt perplex / anbarase persecute / pèsekite perservere / lite persist / pèsiste person / moun personally / pèsonèlman personnel / pèsonèl perspiration / swè persuade / pèsuade pet / n bèt kay petrol / petròl phase / faz philosopher / filozòf philosophical / filozofik philosophy / filozofi phonetic / fonetik photograph / foto, pòtre phrase / fraz physical / fizik physical education / edikasyon fizik pick / v ranmase, pran, (something up) kanpe pick / n pik picnic / piknik picture / n foto, pòtre picture / v figire, imajine pie / tat piece / n moso, pyès piece / v kole pierce / pèse pig / kochon pig sty / pòchri pigeon / pijon pile / n pil pill / grenn pillar / poto, pilye pillow / zorye pimple / bouton pin / n zepeng pin / v tache pincers / pens pinch / v zongle pine / bwapen pineapple / anana pink / roz pipe / n pip, tiyo pipe / v kondi pitcher / krich pity / n pitye place / n kote, andwa, plas place, in / anplas place / v mete, poze take place / pase placebo / plasebo placid / trankil plain / adj klè, kare plian / n laplenn plait / n très plait / v trese, kòde plan / plan plane (flat area) / plèn (air)plane / avyon plant / n plant plant / v plante plantain / bannan plate / asyèt, plat play / v jwe, (with some one) badnen play / n pyèsteyat plea / n plèd, jistifikasyon plead / plede, enplore pleasant / anizan please / v plè kontante, tanpri please note / note byen please! / silvouple!, souple! pleasure / plezi pledge / n gaj pledge / v garanti plenty / ase, anpil plot / v konplote plot (of land) / n pasèl, teren pluck / deplimen, rache, keyi plug / v bouche plug / n priz kouran plum / prin plump / gra plunge / plonje pm / diswa pneumonia / nemoni pocket / n pòch pocket / v anpoche point / v montre point / n pwen poison / n pwazon poison / v anpwazonnen poker / pokè police / polis, lapolis polish / v vklere polite / ploi, janti political / politikal politician / politisyen politics / politik poll / n vòt, eleksyon pond / basen ponder / reflechi pool / pisin poor / pòv poor thing / pòp very poor / brizorye pope / pap popular / popile population / popilasyon pork / kochon porridge / labouyl Port-au-Prince / Pòroprens porter / pòtè pose / pòz pose / v. poze positive / positif possess / posede possibility / posiblite possibly / posib post / v poste post / poto post office / n lapòs postman / faktè postpone / retade pot / po potato / pòmdetè potato mashed / pòmdetè pire (sweet) potato / patat pound / liv pour / vide pout / v. fache, boude poverty / povrete powder / poud power / n pisans power / v alimante practically / prèxke practice / v pratike praise / v louwe, glorifye, lwanje praise / n elòj pray / priye prayer / lapryè preach / preche precaution / prekosyon precede / presede, vin anvan precious / presye, chè precise / presi, egzak predict / predi prediction / prediksyon preface / n prefas prefer / prefer, pito preference / gou pregnant / ansent (humans), gròs, plenn(animals) prejudice / n prejije, paspouki preliminary / preliminè premature birth / akouchman anvan lè preparation / preparasyon prepare / v. prepare presence / prezans present / adj la, prezan present / n kado (be) present / prezante presently / alèkile, kounye-a preserve / v prezève preserve / n konfiti preside / prezide president / prezidan press / v peze press (news) / n laprès pretend / pretann pretty / bèl prevail / domine prevent / prevni, evite, anpeche previous / presedan price / pri prick / v pike pride / fyète priest / pè, prèt primary / anpremye primarily / premyèman prince / prens princess / prensès principle / prensip print / v enprime printer (comp) / prenntè priority / priyoite prison / prizon private / prive privatization / privatizasyon probability / pwobabilite probable / prbab proceed / kontinye proceedings/ pwosedi proceeds / benefis, montan process / n. pwosesis proclaim / prklame procreate / prokreye, fè pitit procure / bay, fè jwenn produce / n danre, legim profane / v. pwofane profession/ metye, pwofesyon professional / pwofesyonel professor / profesè proffer / prezante profit / n profi profit / v profite profound / fon, byen panse profuse / abondan program / pwogram programmer / pwogramè prohibit / defann prolong / prolonje prominent / repete, fò promise / n promès promise / v promèt promote / avanse, monte grad prompt / rapid pronounce / prononse, pwononse pronunciation / pqononsiyasyon proof / n prèv proof / v verifye proper / onèt, konvnab property / propriyete, byen propose / propoze prosper / prospere, rive, reyisi protect / proteje protein / pwotid protest / v pwoteste prototype / pwototip protrude / leve, pouse, soti proud / fyè prove / prouve proverb / provèb, diton provide / fourni provided that / pouri ke, akondisyon prowl / v rode psuedonym / fo non psychiatrist / sikyat psychiatry / sikyatri psychological / sikolojik psychologically / sikolojikman psychology / sikoloji pub / kafe, bistro publish / pibliye puff / n souf puff / v soufle puke / v vomi pull / rale, tire pulley / pouli pump / n ponp pump / v ponpe punish / pini, reprimande punishment / pinisyon pupil / elèv puppet / poupe, mannken purchase / n acha, komisyon purchase / v. achte purify / pirifye purpose / entansyon on purpose / esprè purse / n bous purse / v plise pursue / pouswiv push / v pouse pussy (slang) / koko put / mete, depoze, sere, foure, etenn put under way / mete sou pye puzzle / devinèt, problèm

Q

quadruple / kat fwa quaint / dròl quake / tranbleman tè qualify / v. kalifye quality / kalite qualm / kèplen, noze quantity / kantite quarrel / batay, gouman quarry / karyè quart / anka, ka galon, ka quarter / katye (adj) onka quash / kraze, toufe queen / rèn quench / etenn, tranpe, (thirst) koupe swaf, pase swaf li question / kesyon, (v) kesyone quick / vit, rapid quickly / vit quiet / trankil quilt / kouvèti, lenn quit / kite, lage quite / ase, byen, anverite, tou quiz / egzamen

R

rabbit / lapen race (contest) / n kous race / v fè kous race (species) / n ras, rasmoun rack / etajè radiator / radyatè radio / radyo radish / radi rag / ranyon ragamuffin / sanzave rage / raj raid / n atak, razya rail / baro, parapè rain / n lapli misty rain / farinen torrential rain / lavalas raise / v leve, drese, kanpe, (cattle) / gade rally / n raliman rally / v rasanble ramble / divage ramp / ranp rancid / ransi random / aza range / n pòte, direksyon range / v aliyen, klase rank / n grad ransack / devalize ransom / ranson rap / v frape rape / v vyole rapid / rapid, vit rapt / anchante, antouzyas rare / adj ra rare / n vyann kri rarely / raman rascal / koken rash / adj enpridan rasp / v kòche, rape rat / rat rate / n pousantaj, to rather / pito ration / rasyon ravage / n ravaj ravage / v devaste, ravaje rave / v divage, tanpete ravel / v mele, anbouye raven / kaw, boustabak ravine / ravin ravish / v dapiyan, vyole raw / kri ray / reyon raze / v demantle razor / razwa reach / v atenn, rive, jwenn read / li, fè lekti ready / adj pare ready / v prepare real / reyèl, tout bon reality / reyalite realization / reyalizasyon realize / reyalize really / konsa menm, vrèman rear / n dèyè rear / v elve, drese reason / n rezon reason / v rezone, reflechi reasonable / rezonab reassure / rasire rebellion / rebelyon rebellious / rebèl rebuke / reprimande, rele sou receive / resevwa recent / resan reception / resèpsyon reception room / sal resèpsyon recess / n rekreyasyon recite / v. resite reclaim / reklame recommend / rekòmande recommendation / rekomandasyon recommence / v rekomanse record / n dosye record / v enskri recover / repran, rejwenn recycle bin / bwat resiklaj red / rouj reduce / redui, amensi reek / n charony reek / v santi move reel / n bobin reel / v bobine reenforce / ranfòse refer / v refere reference / referans reflection / refleksyon reform / v. refòm refrigerator / frijidè refugee / refije refuse / n fatra refuse / v refize regard / n rega, koutje regard / v gade, konsidere region / rejyon, zòn register / v. enskri registration / enskripsyon registry / rejis regret / n chagren regret / v regrete regular customer / pratik reimburse / ranbouse reject / n rejè reject / v refize, rejete relate / v rakonte, relate relation / relasyon relative / paran, fanmi relax / rilaks, detann release / n liberasyon release / v lage, libere relief / n solajman, alemye religious / relijye relish / n gou, asezonman rely / v depann sou, gen konfyans remain / n restan remain / v rete remark / n remak, pawòl remark / v remake remedy / n remèd remedy / v soulaje, swaye remember / sonje remind / raple, fè sonje remission / konvalesans remit / remèt remorse / remò remote / adj adistans, lwen remove / retire, wete render / remèt, rann, tradui (lang) rent / n lwaye rent / v lwe repair / ranje, repare repeat / v repete replace / renplase reply / v. reponn reply / n. repons report / rapè represent / v. reprezante representative / n. reprezantatif repression / represyon reproduction / repwodiksyon republic / repibiye reputation / repitasyon request / v. mande request / demand rescue / delivre research / rechèch resell / v. revann resemble / v. sanble reserved / rezève reserved seat / plas rezève residence / residans resist / reziste resource / resous respect / n respè respect / v respekte respond / reponn response / repons responsible / responsab responsibility / responsabilite responsibility, accept / pote chay rest / v repoze, rete rest / n restan, rès, repo restart / v restat restaurant / restoran restrict / restrenn result / rezilta return / tounen, retounen reveal / revele, devwale, gaye revenge / revanj review / n revi, revisyon review / v repase, revize, revi revise / v korije, revize reward / n rekonpans reward / v rekonpanse rib / kòt, zokòt ribbon / riban rice / diri rich / rich rid / debarase riddle / n devinèt ride / v monte ridicule / v bèt, ridikil rifle / fizi right (side) / adj dwat right (direction) / adv adwat right, to the / adwat rights (legal) / dwa human rights / dwa moun right away / tousuit right here / isit-menm right there / isit-la-menm rigid / rèd, rijid, sèk rind / po, krout ring / bag ring / v. sonnen rinse / rense riot / atroupman ripe / mi, rèk, apwen rise / leve kanpe, (the sun ...s) / leve ritual / seremoni, degre river / rivyè, flèv, dlo, larivyè roach / ravèt road / chemen, rout roar / v gronde, ranmi, gwonde rob / vole, vòlè robber / vòlè rock / ròch, galèt rock / v balanse, dodinen rogue / vakabon, vòlè role / wèl roll / v roule roll / n roulo romance / romans roof / tèt kay, twakay room / chanm rooster / kòk root / rasin rope / kòd rose / roz rot / n pouriti rot / v pouri rotten / pouri rough / brital rough neck / barak round / adj ron round / v arondi rouse / reveye route / n rout route / v achemine routine / routine rove / flannen row / n ronje, ran row / v rame rub / v frote, masaje rubber / kaoutchou rubbish / fatra rude / grosoulye, grosye rudeness / malonnèt ruin / n ruin ruin / v ruine rule / n règ rule / v dirije, kòmande rum / ronm rumor / bri, chuichui run / kouri run away / v. kouri ale bè rout run down / v. koule run over / v. kraze rural / riral rush (to do) / galope rust / n rouy rust / v rouye rusty / rouye

S

sack / n sak sacrifice / n sakrifis sacrifice / v sakrifye sad / tris sadness / tristès safe / adj senesòf safe / n kòfrefò sail / n vwal sail / v navige salad / salad salary / salè sale / n lavant saliva / krache salmon / somon salt / sèl salute / kout chapo salute / v salye, voye yon kout chapo same / menm sample / n echantiyon sand / sab sandwich / sandwich sane / lisid sanitation / lapwòpte Santa Claus / Tonton Nwèl sash / sentiwon satisfy / v satistè saturate / satire, boure Saturday / samdi sauce / sòs saucer / sokoup sausage / sosis save / sove save (comp) / v sev savior / sovè, lesovè savor / gou say / di say, they / ondire say, that is to / sètadi scald / chode scale / balans scan / v eskane scanner / eskanè scare / efreye, alame, fè pè scarf / echap scatter / gaye scent / sant, orè schedule / n orè scholastic / eskolè school / lekòl science / syans scientific / syantifik scissors / sizo scold / reprimande scorch / rousi, boule score / n skò scorn / v meprize scoundrel / kannay scrape / v grate, rafle scratch / v grafouyen screen / ekran screw someone / nete yon bwa pou yon moun scribble / v madjigridji scrotum / pòch grenn, pogrenn scrub / v frote sea / lanmè, loseyan seal / n tanpon seal / v sele search / v chèche search (comp) / fouy, bouskay seat / chèz second (number)/ dezyèm second (time) / segonn secondly / dezyèmman secret / n sekrè secretary / sekrite secure / adj ansekirite security / sekirite sedate / andòmi seduce / sedui see / wè seed / grenn, plan seek / chèche seem / sanble segment / segman seize / sezi seize power / panzou pouvwa select / seleksyone, chwazi self / tèt, kò selfish / egoyis sell / vann semantic / semantik semicolon / pwenvigil senate / sena, lachanm send / voye sensational / sansasyonalis sensationalize / v. sansasyonalize sense / sans sensible / sansib sentence / fraz separate / adj apa, separe separate / v separe separately / separe September / septanm sequel / fen, sauit sequence / sekans series / seri serious / serye sermon / prèch serpent / koulèv servant / restavèk, bòn serve / sèvi server (comp) / sèvè service / sèvis set (the sun ...s) / kouche settle / v etabli, tabli, (liquid) poze, seven / sèt seventy / swadandis several / plizyè severe / sevè sew / koud, (seeds) simen sex / sèks sex, to have / koupe sexual / seksyèl shabby / ranyon shack up with / kole sandal ak shade / n lonbraj shadow / lonbraj shake / v souke shallow / pa fon shame / n ront, dezonè shampoo / chanpou shape / fòm share / separe, pataje sharp / file, pwenti, bwòdè, koupe shave / fè bab, raze she / li sheep / mouton sheet / dra shelf / etajè shell / koki shelter / n ladesant, tonnèl sheriff / chèfseksyon shift / v chanje shine / v. klere, briye ship / bato shirt / chemiz shirt long-sleeved / chemiz manch-long shiver / v tranble (fredi) shock / n chok shock / v choke shocked / sezi shoe / soulye shoot / v tire shop / n magazen, boutik shop / v achte shop for groceries / fè pwovisyon shore / bòdmè short / n chòt, nout kanson short cut / chemen kout shorts / bortkanson shoulder / n zepòl shoulder / v sipòte shout / v rele fò show / v montre show / n program show off / lwanje, kale kò li shower / n douch shower / v. binyin shrink / retresi shut / v fèmen shy / timid sick / malad side / n bò, kote side by side / kòt a kòt sift / v pase sight / soupi sign / n siy, pankat sign / v siyen signature / siyati signification / siyifikasyon signify / siyifi silence / silans silk / swa silly / enbesil, bèt, komik silver / ajan, lajan similar / sanble, genlè menm simple / senp simplify / fasilite sin / n peche sin / v peche sinner / pechè since / depi sincere / sensè single / selibatè, grenn sink / v plonje, koule sip / v sirote sister / sè sit / chita site / sit situation / sitiyasyon six / sis sixty / swasant size / n grosè, dimansyon skate / monte paten sketch / v trase skew / krochi skid / patinen skill / talan skin / po skin / v. koche skip something / pase sou skirt / jip sky / syèl, lesyèl slack / n pantlon, kanson slander / kalomnye slang / jagon slap / v souflete slavery / esklavaj sleek / swa, dous sleep / v dòmi, (to put to ..) andòmi sleeve / manch slice / n tranch slide / v glise slightly / toupit slim / mens slim down / kase sling / n echap sling / v voye slip / v glise slogan / eslogan slow / dousman slowly / dousman sluggard / adj parese sly / rize, sounwa sly fellow / bankoulou small / piti smart / fò, entelijan smash / v kraze smell / v santi, pran odè, pran sant smile / v souri smoke / v fimen smoke / n lafimen smooth / lis smother / trangle, toufe smoulder / mijote, konsonmen snack / n goute snail / kalmason snake / koulèv snap at, to / beke sneeze / v etènye snore / v ronfle snout / djòl, machwè snow / n lanèj, nèj so / alò, sitèlman, otan so far / annatandan so-so / kan sa soak / v tranpe soap / n savon soap / v savonnen sob / v kriye social / sosyal society / n sosyete, lasosyete sock / chosèt soft / mou software / lojisyèl, sòfwè soil / v sal soldier / solda solemn / solanèl solid / fèm , solid solution / n solisyon, tranpe solve / rezoud, solisyone somber / sonm some / enpe, kèk some (pl article) / de somebody / yon moun somehow / enpòt kijan something / bayay, kichòy sometimes / pafwa son / pitit gason, fis son-in-law / bofis song / chante soon / talè sore / kòkraz sorrow / chagren sorry / v regrèt soul / nanm sound / son sound / v. sonnen soup / soup, lasoup sour / si sour (milk) / v tounen south / sid, nansid Souteast Asia / Azi di Disès souvenir / souvni soviet / sovyetik sow / v simen space / plas, espas Spanish / panyol, panyèl spare / derechany sparkle / c klere speak / pale, (... of) pale de speaker / pawòlè speaking, a way of speaking fooling some one into thinking you speak French / tilitili (franse) special / espesyal specific / espesifik spectacle / spektak, program speech recognition / sistèm rekonesans vokal speech synthesis / sistèm sentèz vokal speed / n vitès spellchecker / verifikatè òtograf spelling / òtograf, ètograf spend / v depanse spice / zepis spider / zariyen spill / devide spin / vire spinster / vyèyfi spirit / lespir, move zè spit / v krache in spite of / malgre slendid / splandid split / v separe spoil / v gate spoiled / gate spontaneously / espontaneman spoon / kiyè spot / tach spread / v gaye spring / resò, sous spring (the season) / prentan spy / espyon square / adj kare square (plaza) / plas squash / n joumou, kalbas squash / v kraze staff (team) / estaf stage / etap stair / eskalye stammer / bege stamp / n tenm stamp / v tenbre stand / v kranpe, (up) leve-kanpe stand / n etanda standard / estanda star / etwal, zetwal stare / fikse, gade fiks start / v estat, (doing somoething) tonbe startle / sezi, pantan get started / derape starve / grangou, mouri grangou state / n leta, eta state / v deklare statement / pawòl station / stasyon statistic / estatistik status / estati stay / rete, (.. at) desann steady / fiks steal / vole, vòlè steam / vapè steel / asye steering wheel / volan step / pa, mach stew / bouyon stick / baton still / gildiv, toujou stingy / kripya, kras stocking / ba stomach / vant, anbativant, lestomak stone / ròch stool / taboure stop / n stop stop / v estope, rete, (doing something) sispann stop it / kanpe li store / n boutik, magazen storm / van, move tan, loraj story / istwa, kont story (floor) /etaj stove / recho straight / dwat straight ahead / tou dwat strain / v fòse strange / dròl, etranj strangle / trangle, toufe strategy / estrateji straw / pay, chalimo stream / sousdlo, rivyè street / ri, lari strength / fòs, kouraj, pwisans stress / tansyon stretch / v rale strict / strik strike / v frape string / fisèl, kòd stroke / n kout san strong / gen kouraj, fò structural / estiktirèl structure / estrikti struggle / n batay, lit, boule struggle / v lite stuck / bare student / elèv study / etidye stupid / estipid stupidity / sòt subject / sijè subject (theme) / koze subject of, on the / osijè submit / soumèt, remèt subscribe / v abòne, souskri suburb / fobou succeed / reisi success / siksè such / kalite, tèl such a way / tèlman such as / tèlke suck / v souse, tete suddenly / sanzatann sue, to / fè pwose ak suffer / v soufri suffocate / sivoke sugar / sik suggest / v sijere suggestion / sijesyon suicide / n sisid suicide (commit ...) / v siside suit / n kostim suit / v byen tonbe, fè prosè suitcase / valiz sullen / mòksis summer / ete, lete summon / konvoke sun / solèy, sole Sunday / dimanch sunflower / flè, solèy sunglasses / youn kat je nwwa superior / siperyè supervise / sipevize supply / v founi support / v sipòte, soutni suppose / v sipoze supreme / siprèm supreme court / lakou siprèm sure / sèten, si, asire make sure / pou pi si surely / siman surf (the net) / navige su entènèt la surface / anlè surgeon / chirijyen surprise / n sipriz be suprised / sezi surrender / v baylegen surround / antoure surrounding / antouraj survive / siviv, chape suspect / adj sispèk suspect / v sispekte suspend / sispann suspicion / suspisyon suspicous / sispèk swallow / v vale swear / jire, sèmante sweat / sue, swe sweep / bale, pase bale sweet / dous, sikre sweet potato / patat swell / anfle swift / rapid swim / naje swimming pool / pisin swine / kochon swing / n balansin swing / v balanse switch / n switch switch / v chanje, pase syllable / silab syntax / sentaks sytaxic / sentaksik Syrian / siryen syringe / sereng system / sistèm

T

table / tab, tablo table below / tablo ki anda tail / lake, ke tailor / tayè take / v pran take back / repran take care of / regle take off (leave) (fly)/ pati take out / rale tale / istwa, kont talk / v pale, koze talk / n koze tall / ro tame / donte tangle / mele tap / v tape tape / v tep tape recorder / n tep target / v vize tart / brak task / travay taste / n gou taste / v goute tax / n taks tea / te teach / montre, anseye teacher, school / pwofesè lekòl team / ekip tear / v dechire tear open / dekond tease / toumante, anbete technical / teknik technology / teknoloji tedious / fatigan teenager / tinedjè telegram / depèch telephone / telefonn telephone / adj telefonik television / televisyon tell / rakonte, di tell a joke / ba blag tell a lie / ba manti temper / n tanperaman tempest / tanpèt temple / tanp temporary / tanporè tempt / tante ten / dis tenant / lokatè tendency / tandans tender / adj tann, sansib tense / adj enève, rèd tension / tansyon tent / tant term / tèm terrible / terib terror / laterè test / n tès, egzamen test / v. teste testicle / grenn testify / sèci temwen than all / pasè tout thank / remèsye thank god / gras a dye that is to say / sètadi theater / teat, sinema then / alò, atò theory / teori there / la there and back / ale-retou there is/ are / genyen, gen there it is / vwala therefore / donk therefore / pakonsekan they / yo thick / epè thief / vòlè thigh / kuis thin / fen thing / bagay think / reflechi, panse, kwè thinking / panse third / trwazyèm thirst / swèf thirsty / swèf thirteen / trèz thirty / trant Thomas / Toma thorn / pikan thought / panse thousand / mil thread / n fil threat / n menas threaten / v menase three / twa throat / gòj throw / voye, lage thumb / pous thunder / loray thunder / v. tonen Thursday / jedi ticket / tikè, biye tidy / pwòp tie / n kravat tie / v mare, bande tie down / mare tighten / sere till / jis, jiska timber / bwa chapant time / lè(when), tan(general), fwa(number of ..), kou time, at the same / an menm tan timid / timid, kazwèl tin can / fè blan tiny / toupiti tip / tèp tip (gratuity) / poubwa tire / n. kaoutchou tire / v fatige tired / fatige tissue / papye twalèt title / n tit to / a, nan toast / n. pen grye today / jodi toe / zòtèy together / ansanm toil / v travay di, trimen tomato / tomat tomb / tonm tomorrow / demen the day after tomorrow / aprè demen tongue / lang tonight / aswè too / tou, trò too much / twòp tool / zouti tooth / dan top / tèt on top of / sou, sous torch / tòch tortoise / tòti torture / v malmennen total / total touch / v touche, manyen tough / rèd tourist / touris touristic / touristik toward / vè towel / sèvyèt town / vil, lavil toy / jwèt trace / v trase trace / n tras track / v suiv trade / n metye traditionally / tradisyonelman traffic / trafik train / tren training / trening traitor / trèt transfer / v transfere transfer / n transfè translate / tradui transport / v bwote transportation / transpètranspòtasyon trash / n fatra trash can / bokit fatra trash / v tòchonnen travel / n vwayaj travel / v vwayaje treasure / trezò treat / v trete tree / pyebwa tremble / tranble tress / très trial / pwose trigonometry / trignometri trim / v bòdu trip / n vwayaj, liny, tounen trouble / n problèm, troub trouble / trouble trousers / pantalon truck / kamyon truck driver / chofè kamyon true / vre truly / vrèman trunk / kòf trust / v fè konfyans truth / laverite, verite try / v eseye Tuesday / madi tune / mizik turkey / kodenn turn / tounen, vire tutor / n profesè TV / tivi twelve / douz twenty / ven twenty first century / venteyinyèm syèk twice / defwa twin / jimo twist / v tòde two / de type / jan


U

UFO / UFO (ouefò) ugly / lèd ukele / oukelele umbilical cord / lonbrik umbrella / parapli unable / enkapab unbearable / ensipòtab uncle / tonton, monnonk uncomfortable, feel / jennen uncommon / estraòdinè, pa komen unconscious / san konesans under / anba undergo / sibi underground / anbatè underpants / slip understand / konprann understanding / konesans undershirt / chemizèt underwear / souvètman undo / defè uneven / inegal, ansibreka unforgettable / inoubliyab unfortunately / malerezman unhappy / tris, kagou, pa kontan uniform / inifòm unfortunately / malchans unify / inifye, fè youn union / inyon, maryaj, sendika unit / inite, grenn unite / ini, mare United Nations / Nasyonini United States / Zetazini in the U S / ozetazini U.S. History / Istwa Etazini utilization / itilizasyon unity / inite universe / linivè university / inivèsite unkind / malonnèt unknown / etranj unsubscribe / dezabòne untie / lage until / jis, jiska, jiskaske up / anlè, anro, soutèt up to / jouk up-to-date / resan, ajou upset / vèkse, fache, deranje, trouble upstairs / anlè urbanization / ibanizasyon urge / ankouraje, rekòmande us / nou use / itilize have use for / sèvi ak used / ize, dokazyon, dezyèm men used to / konn used to, to get / abitwe useful / itil useless / initil usher / plasye usual / òdinè, selon lizaj utensil / istansil utility / itilite untility pole / poto elektrik utility sink / basen lesiv utterance / espresyon

V

vacation / vakans vagabond / adj. eran vagabond / n vakabon, voryen, avadra vague / vag, raz vain / chèlbè valiant / vanyan valid / valid valise / valiz valley / savann, plato valuable / valab value / valè valve / valv vanilla / vaniy vanity / vanite vanish / disparèt vanquish / venk, genyen vapor / vapè variation / varyasyon various / divès varnish / adj/v. vèni vary / n. varye vast / vast Vatican / Vatikan vegetable / legim vehicle / machin vend / vann venerate / venere, respekte ventilated / aere venture / negòs, antrepriz venture / v. riske verdict / desizyon, jijman verify / verifye vermin / parazit, vèmin verse / vè version / vèsyon verticle / vètikal very / (much)anpil, trè, byen, toutbon, (the same) menm vex / vekse vice versa / adv. ale pou vini vice / vis, mani victim / viktim victory / viktwa view / v egzamine vigilance / vijilans village / bouk, vilaj vinegar / vinèg violate / vyole, dezobeyi violation / vyolasyon violet / vyolèt virgin / tif, vyèj virus / viris visa / visa vision / vizyon vital / vital, serye vocabulary / vokabilè vogue / lamòd voice / n vwa voice / v. prononse volume / volim volunteer / volontè vomit / n vomi vote / n vòt vote / v vote voter registration / enskripsyon elektè voudou / vodou vowel / vwayèl voyage / vwayaj


W

wade / patoje wage / n salè, peròl wager / n paryaj wager / v parye wail / jemi waist / rem tay wait / tann waiter / gason wake / n veye wake / v reveye wake up / leve walk / v mache walk / demach take a walk / fè youn vire walking / adj. a pye wall / mi, panno wallet / bous wander / flannen wane / n dekadans wane / v ronbe want / vle, anvi war / lagè ward / pare, detounen warm / tyèd warm, luke / lou warmth / chalè warn / prevni, acèti warning / avètisman warrant / n manda, chèk warrant / v garanti wash / v lave wash / n lesiv wasp / gèp waste / n gaspiyaj waste / v gaspiye watch / n mont watch / v gade, siveye, veye watch for / siveye watch, to keep / fè santinèl watch out / pinga! water / dlo wave / n vag wave / v flote way / chemen be on one's way / ap rive; an rout we / nou weak / fèb wealth / fòtin, byen wean / sevre weapon / zam wear / v pote, mete weariness / fatig weather / klima, tan weave / v tise, mare web / filareye web (comp) / wèb webmaster / wèbmastè webpage / pajwèb wedding / maryaj Wednesday / mèkredi weed / raje week / semèn, senmenn weekend / fen semenn weep / kriye weigh / peze weigh anchor / derape weight / pwa welcome / n bèlantre welcome / v byenvini you're welcome / de ryen welfare / byennèt well / n sous, piu well / adj byen, bon well then / en ben as well as / byen ke werewolf / lougarou west / lwès, nan lwès west, in the / alwès Western Europe / Ewèp Oksidantal wet / mouye whale / balèn wharf / waf what / kisa whatever / nenpòt, kèlkeswa wheat / ble wheel / rou when / le, kou, kan, kilè, likè whence / kidonk whenever / nepòt kilè where / kikote, kibò whereas / tandiske whet / ile whether / si which / kilès, ke, ki while / pandan, tandiske whim / kapris whirl / toubiyon whisky / wiski whisper / v chuichui whistle / n siflèt white / blan who / kimoun, kilès whoever / kikonk whole / antye, tout wholly / konplètmen, toutbon why / poukisa wicked / mechan wide / laj width / lajè widow / vèv widower / vèf wife / madanm, fanm wild / sovaj will / n volunte will / v. a, pral, apral, ap, ape, pe, av, ava, va win / v genyen wind / n van window / fenèt wine / diven wing / zèl wink / fèjefou, fèsiyo wink / v batje winner / gayan winter / livè wipe / siye wire / fil elektrik, kab wisdom / lasajès wise / saj wish / v swete wit / wntelijans, konprann witch / sòsyè with / ak, avèk withdraw / v retire, rale soti wither / fennen withhold / kenbe within / andedan without / san, deyò withstand / v reziste, sipòte witness / n temwen witness / v ateste, wè, sèvi temwen wizard / sòsye woman / fanm, fi, madanm, (pl. medanm) wonder / n mèvèy wonder / v etone wood / bwa wool / lenn word / mo, pawòl work / travay work (to function) / mache worker / ouvriye, travayè world / lemonn world, other / bwachat world, third / tyèmondis worm / vè worry / n traka worry / v trakase worse / pi mal worth / valè worthy / merite wound / n blesi wound / v blese wrap / vlope wrestle / lite wretch / mizè wretched / mizerab wring / v tòde, tòdye wrinkle / n rid wrist / ponyèt write / ekri wrong / move, mal wrought / fòje

X

x-ray / radyografi x-ray machine / aparèy radyografi x-ray technician/ teknisyen radyografi xenophobia / zenofobi, (adj) pé etranje xerox / fotokopye xmas / nwèl xylophone / zilofòn

Y

yam / patat jòn yard / lakou yard (measurement) / yad, twa pye yardstick / yad an bwa yarn / fil yawn / baye year / ane, lane yearbook / liv souvni lekòl yearn / sipliye yeast / leven yell / rele yellow / jòn yes / wi yesterday / yè yet / deja, anko, toujou yield / donnen, bay yield sign / panno lesepase yoghurt / yogout yolk / jònze yonder / laba you / ou young / jèn, jenn your / ou yourself / ou-menm youth . lajenès

Z

zeal / anprèsman zebra / zèb zero / zero zest / antren zigzag / zigzag, (v) zigzage zinc / zenk zip/ zip, (v) zipe zip code / kòd postal zipdrive / zipdrav zone / zòn, rejyon zoo / zou zoom / rale zoom lens / zoum zucchini / eskwach