Bakteri vajenosis

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Aller à la navigation Aller à la recherche
Vaginose-G15.jpg

Bakteri vajenosis (BV) se yon enfeksyon vajen ki komen and fanm ki fanm ki na laj ke yo ka fè pitit. BV pa yon maladi transmèt seksyèl. Yo pa kò dekouvri kose BV komplètman men yo konin ke li toujou kòmanse avèk yon bakteri k’ap devlope de yon nèmal bakteri ki nan vajen. Nòmalman vajen geyen "bon" bakteri, e mwens "movel" bakteri. BV ka devlope geyen yon chanjman nan environman vajen a ki ka koze ogmantasyon de move bakteri. Anpil fanm geyen BV san yo pa wè okin sentòm. Lòt faktè, ki ka ògmante chans pou BV, enkli klima cho, move sante, move ijyèn , itilizasyon the yon esterilè (IUD) pou pa fè pitit, douch woutinn vajen. Risk pou BV ògmante avèk diabèt, menopòz, plizyè sèks patnè oubyen yon sistèm iminè fèb. BV kapab ògmante risk pou enfektè avèk VIH si ou pran kontak. [1]

Siy ak Sentòm[edite | modifye sous]

Mwatye fanm avèk BV nòmalman pa geyen okinn sentòm. Anpil fanm geyen yon ekoulam ki gen sant pwason nan boubounn yo. Ekoulman sa kapab lejè oubyen anpil e koulè li k’ap blansh oubyen gris pal. E ou kapab remake sant sa apre sèks ou ben avèk règ. Anpil fanm gen doulè, gratèl, ti boule anndan bouboun.

Sentòm nan fanm enkli:

 • Move odè nan vajen
 • ‘Sant pwason” fò trè komen, espesyalman aprè sèks
 • Ou ka jwen pèt vajinal ki san-flèm, blanch oswa gri
 • Li boule w pandan w ap piti
 • Lagratèl tout otou deyò vajen an

Transmèt[edite | modifye sous]

Enfeksyon BV transmèt pa sèks vajinal, nan dèyè, oswa sèks sousad.

Complikasyon/Konsekans yo[edite | modifye sous]

Si enfeksyon an rete san trete ka lakòz pou:

 • Ou vin pli siseptib pou trape lòt MTS (STD) yo, tankou klamidya ak gonore.
 • Ogmante risk nan fanm pou trape VIH pa kontak sèks ant fanm ak gason.
 • Ogmante chans ke yon fanm ki enfektè ak VIH pou pase li bay patnè seks li an.
 • Ogmante risk nan fanm pou trape Maladi Enflamatwa nan Matris, PID, aprè ou finn fè yon operasyon tankou isterèktomi oswa avòtman.
 • Tibebe an fèt ak yon pwa ki ba
 • Enfeksyon entra-amnyotik (Nan pòch glo ki otou bebe padan ou ansent)
 • Koryoamnyomitis (enfeksyon plasanta an)
 • Endometritis Aprè akouchman

Dyagnostik[edite | modifye sous]

Doktè oubyen enfimyè praktisyonè pra’l fè yon egzamen fisikal ak egzamen pelvis w pou. Yo pr’al egzamine yon ti echantiyon de ekoulman w anba yon mikwoskòp. Yo pr’al fè yon tès plataz (culture test) pu yo ka detèmine ke Gonore ak Klamidya pa kòz ekoulman a.

Tretman[edite | modifye sous]

Antibyotik ke yo itilize pou trète BV se Flagyl ke ou pran pa bouch oubyen avèk krèm vajen. Sepandan ke ke trètman en jeral fèt avek siksè 15 % de fanm yo gen sentòm yo ankò nan lespas de yon mwa. Lè ou geyen sentòm yo anko yon dezyèm kous de antibyotik trètman nesesè. Geyen lòt okazyon, bakteri yo ka antre nan matris oubyen nan tib e ka koze anpil pwoblèm. Trètman de bakteri vajenosis diminye risk. Trètman trè enpotan pou fanm ansent paske BV ka lakòz akoushman avan tèm ou byen avòtman envolontè.

Tretman dwe enkli:

 • Antibyotik (pli komen metronidazol oswa Klindamisin) ke doktè preskri w
 • Tretman apwoprye pou patnè an
 • Re-enfeksyon posib aprè tretman

Prevansyon[edite | modifye sous]

 • Itilize kapòt (kondom) tout tan, epi korèkteman nan yon fason apwoprye lè w ap fè sèks nan vajen, nan dèyè, oswa sèks sousad sou pijon
 • Itilize kapòt (kondom) baryè tout tan, epi korèkteman nan yon fason apwoprye lè w ap fè sèks sousad sou vajen oswa sou twou dèyè
 • Evite kontak seksyèl avèk yon Patnè jiskaske tretman finn konplete

Rekòmandasyon pou anpeche pwopagasyon enfeksyon[edite | modifye sous]

 • Sispann kontak seksyèl si siy yo oswa sentòm yo retounen
 • Notifye tout dènye sèks patnè yo si ou enfekte
 • Pran tout preskripsyon medikaman yo menm si ou [2]

Referans[edite | modifye sous]